Begrotingsdebat 4 en 11 november – deel 2

Door Susanne Bout op 12 november 2019

Tweede termijn begrotingsdebat 2020

Woordvoerder: Susanne Bout (gesproken woord geldt)
11 november 2019

Voorzitter,

De PvdA begon vorige week met een compliment aan twee wethouders. Wij hebben flinke kritiek op dit college en de keuzes die het nu maakt, maar we laten het ook weten als we tevreden zijn met de inzet. Voor sommige coalitiepartijen ligt dat blijkbaar anders. Wij vonden het een vermakelijk schouwspel, vorige week. Met zo’n coalitie heb je geen oppositie meer nodig. Dat blijkt ook vanavond al weer.

Sommige dingen verrasten ons dan weer niet. De VVD ging geheel in de ondernemers-modus. Wij hopen dat de VVD daarom onze motie voor gelijke stagevergoedingen voor mbo-ers steunt, want deze studenten zijn tenslotte de ondernemers van de toekomst. Gelukkig steunt de VVD wel onze duurzaamheidsmoties. Om onze dankbaarheid te tonen, brengen wij daarom vanavond wat licht in de duisternis.
De heer Duiven zei vorige week over de kerstverlichting en gezelligheid in de stad: “iedereen kan daar een steentje aan bijdragen”. Hij sprak ook over “op eigen kosten gezellig verlichten.”
De PvdA is ook vóór kerstverlichting en wij betalen zelf de stroom.

Toen ik vrijdagochtend wakker werd, had ik één bericht op mijn mobieltje. Dat was: “Kabinet grijpt in bij jeugdzorg: een deel van de decentralisatie wordt teruggedraaid”. Ik was meteen klaarwakker, kan ik u zeggen! En ik was niet de enige! Er is al een paar keer aan gerefereerd vanavond.
Hoeveel impact gaat deze maatregel hebben op onze stad?! Wanneer weten ouders en kinderen waar ze aan toe zijn? En zorgaanbieders? En – niet geheel onbelangrijk op een avond zoals deze – wat heeft dat voor effect(en) op de begrotingen van 2021 en verder?! Dat weet natuurlijk niemand.

Maar juíst daarom wil de PvdA nogmaals voor voorzichtigheid pleiten. Niemand heeft een glazen bol, maar we weten wel – en dat hebben we al vaker gezegd – dat voorzieningen die je nu wegbezuinigt niet meer terugkomen. College, wees toch alstublieft voorzichtig!

En juíst om wat koningin Máxima vorige week zei (waar wethouder Van Driel vanavond ook al over sprak) vragen wij nogmaals aandacht voor onze amendementen. Bezuinig niet op kinderen in armoede! Laat de Klijnsmagelden en de Zoetermeerpas ongemoeid, tot er meer duidelijkheid komt over de veranderingen in de jeugdzorg.
En als u dat niet wil, steun dan onze oproep om dit via solidariteit op te lossen: door elk Zoetermeers huishouden met een eigen woning een geringe OZB-stijging op te leggen, zodat de kinderen uit de armste gezinnen in onze stad niet de dupe worden.

Gezien het verhaal over de factureringstermijn van wethouder Groeneveld, zullen wij de motie daarover niet intrekken, ook al wordt de motie door het college ontraden.

Wij zijn blij dat het college 4 van onze 7 moties positief adviseert, maar het college ontraadt onze motie Experiment met ‘zinnige zorg’. Wij hebben het dictum van de motie wat aangepast. Hopelijk kan het college de motie nu wel positief adviseren.

Wij dienen overigens ook nog één extra motie in, voorzitter. Om de actie Orange the World tegen geweld tegen vrouwen te ondersteunen met een klein bedrag.

De motie Geen uitstel Actualisering ‘Actieplan Duurzaam & Groen’ meer wordt door het college positief geadviseerd, maar de motie Vierjaarlijkse actualisatie- en verantwoordingscyclus duurzaamheidsbeleid niet. Dat vinden wij vreemd, want dit staat zo in het Duurzaamheidspact. En dat pact was toch het vertrekpunt van dit college?
Als het zittende college aan het eind van de raadsperiode de balans opmaakt, dan heeft het nieuwe college daar profijt van. Dat zal juist versnelling van beleid in de hand werken, denken wij. Daarom hopen wij alsnog op een brede steun uit de raad.

Voorzitter tot slot:

Zoals altijd wil de PvdA de ambtenaren bedanken. Wij weten hoe hoog uw werkdruk is. Uw kennis en inzet is dat ook, en die worden door ons zeer gewaardeerd.

Door ons ingediende moties:

Motie 1911-09A PvdA – Experiment met ‘zinnige zorg’ aangenomen
Motie 1911-10 PvdA – Geen uitstel Actualisering ‘Actieplan Duurzaam & Groen’ meer aangenomen
Motie 1911-11 PvdA – Vierjaarlijkse actualisatie- en verantwoordingscyclus duurzaamheidsbeleid aangenomen
Motie 1911-12 PvdA – Meer zonnepanelen op gemeentelijke accomodaties aangenomen
Motie 1911-13 PvdA – Stagevergoedingen mbo en hbo-wo gelijk trekken verworpen
Motie 1911-14 PvdA – Factureringstermijn jeugdzorg flink verkorten ingetrokken, wegens toezegging van de wethouder
Motie 1911-34 PvdA – Steun voor ‘Orange the World’- campagne aangenomen

Door ons ingediende amendementen:

Amendement 1911-A PvdA – Bezuiniging op controle bijzondere bijstand aanwenden om bezuiniging op ZoetermeerPas te verzachten verworpen
Amendement 1911-B1 PvdA – Geen bezuiniging op kinderen in armoede verworpen

Per saldo gaan dus 6 van de 7 van onze moties uitgevoerd worden! ??

Helaas is de begroting verder helemaal identiek aan de Perspectiefnota en zijn onze amendementen (de enige die zijn ingediend!) om niet te bezuinigen op bestrijding van armoede onder kinderen, gesneuveld.

Wij stemden daarom tegen de begroting!‬

Voor de eerste termijn van het begrotingsdebat, verwijzen we naar het bericht van 4 november jl.

Susanne Bout

Susanne Bout

Ik wil opkomen voor mensen die niet gemakkelijk mee kunnen komen in de maatschappij. Ik heb van dichtbij meegemaakt hoe geweldig het is als mensen of organisaties je kunnen helpen om vooruit te komen in het leven als dat op een gegeven moment zelf niet lukt. Dat gun ik anderen ook. De huidige afbraak van

Meer over Susanne Bout