Begrotingsdebat

Door Margot Kraneveldt op 8 november 2017

Op maandag 30 oktober jl. vond de eerste termijn plaats van de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad van Zoetermeer. Last but not least: PvdA-fractievoorzitter Margot Kraneveldt mocht de rij van sprekers afsluiten. Zij verzekerde de toehoorders dat de PvdA nooit wegloopt voor haar verantwoordelijkheden en er ook in moeilijke tijden is voor de Zoetermeerse inwoners. En: “Het hart van de PvdA in Zoetermeer is rood, en het zit links!”.

De PvdA diende een zestal moties in, waarin aandacht gevraagd wordt voor: Een cao voor beschut werk, een duurzaamheids-leenfonds, een pilot met verregaande burgerparticipatie (‘right to bid’), extra huisbezoeken aan ouderen om eenzaamheid tegen te gaan en meer studentenwoningen/-kamers in Zoetermeer. De PvdA heeft daarnaast diverse moties van andere partijen mede-ingediend, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en groen en concrete verbeteringen van bepaalde plekken in de stad. Eén van de meest in het oog springende moties van andere partijen is een voorstel om in Zoetermeer een pilot met gereguleerde wietteelt te starten.

Wat in het debat met name opviel was hoe stevig een aantal fracties, ook de PvdA, de LHN aanpakte. “Want Sinterklaas is al in het land, en hij heet Hilbrand Nawijn”, gaf Margot Kraneveldt de discussie treffend weer. De LHN wil graag weer een zwembad (dat wil de PvdA ook), maar vertelt er niet bij hoe hij dat gaat betalen. Ook wil Nawijn de OZB en de grafrechten verlagen en de hondenbelasting afschaffen. De structurele dekking voor zijn voorstellen gaf hij er echter niet bij. Onverantwoorde voorstellen en ongedekte cheques dus, daar was de rest van de raad het wel over eens.

Op maandag 6 november ging het begrotingsdebat verder en is er over de moties en amendementen gestemd. Twee moties zijn ingetrokken vanwege toezeggingen (eenzaamheidsbestrijding is toegezegd door het college en de bezuinigingen op de wijkverpleegkundige waren vanwege landelijk beleid al van de baan, dankzij de PvdA) en slechts een motie heeft het niet gehaald (duurzaamheidsfonds Eneco). Onze moties Right to bid, CAO beschut werk en Behoefte aan Studentenwoningen/kamers zijn aangenomen en zullen in 2018 dus worden uitgevoerd. Daar zijn we uiteraard blij mee!

Hieronder kunt u de integrale bijdrage van de PvdA nalezen, net als alle PvdA-moties die zijn ingediend.

alle moties van de pvda bij de begroting voor 2018

begroting 2018 speech pvda dd 30 oktober

Tweede Termijn Begroting 2017 dd 6 november

Margot Kraneveldt

Margot Kraneveldt

Na mijn afscheid van de Tweede Kamer in 2010 heb ik ervoor gekozen om een tijdje achter de schermen actief te zijn binnen de PvdA. Ik was secretaris van de afdeling en ben nog steeds lid van het landelijke partijpresidium. Politiek bedrijven zit me echter in het bloed en daarom ben ik in maart 2014

Meer over Margot Kraneveldt