Door Margot Kraneveldt op 11 april 2017

De gemeenteraad praat vandaag over de toekomst van Zoetermeer

Op 24 februari jl. heeft de raad van het college de memo ‘Zoetermeer groeit, een schaalsprong’ ontvangen. In de memo roept het college op tot een gesprek. Daarmee is nu de raad aan zet! Het is een mooie kans voor de gemeenteraad om alle fracties een podium te bieden hun visie op de stad te geven en daarover met elkaar in gesprek (debat) te gaan.

Alle fracties wordt gevraagd om in 5 minuten – het is aan de fracties zelf hoe zij deze 5 minuten invullen – hun visie op de toekomst van Zoetermeer te geven aan de hand van vijf thema’s:
1. Prioritaire gebieden;
2. Sociale voorzieningen;
3. Bereikbaarheid;
4. Duurzaamheid;
5. Groen/recreatie.

De extra vergadering die hiervoor is uitgeroepen is vandaag, 11 april  2017 in de raadzaal van het stadhuis.

Dit is de inbreng van Margot Kraneveldt, fractievoorzitter van de PvdA in Zoetermeer:

Zoetermeer, slimme stad van de toekomst!

Om de zoveel tijd maken steden een grote verandering door. In de 19de eeuw ontstonden nieuwe infrastructuren van fabrieken en spoorwegen, en huisvesting in sloppenwijken voor al die nieuwe arbeiders. In de tweede helft van de 20ste eeuw, met de komst van de auto, kregen we rondwegen, torenflats, modernistische woonblokken, bedrijfsterreinen, voorsteden, alles netjes strak geordend. En nu zitten we in de 21ste eeuw in weer met globalisering, uitputting van grondstoffen, ruimteschaarste… Dat vraagt om slimme en innovatieve oplossingen, waarbij nieuwe technologieën een belangrijke rol spelen.

We moeten een manier vinden om Zoetermeer ‘eco-efficiënt’ te maken. Om onze stad toegankelijk en leefbaar, schoon en groen te houden. Maar tegelijkertijd willen we een schaalsprong maken. We willen niet krimpen, maar groeien. De PvdA staat volop achter die ambitie. Want stilstand is achteruitgang. Willen we onze stad ook in de toekomst aantrekkelijk houden, dan zullen we ons moeten blijven ontwikkelen. We willen onze jongeren voor Zoetermeer behouden, en voor gezinnen en ouderen alle voorzieningen bieden die zij nodig hebben.

Twee concrete, grote ambities springen eruit: we willen de stad in 2040 CO2-neutraal hebben en we willen er de komende twee decennia 10.000 woningen bij bouwen.

Het is dan verleidelijk om vanavond meteen heel concreet te worden en allerlei grote en kleine wensen meteen maar op tafel te gooien. Een zwembad hier, een outletmall daar… zoveel woningen van dit, zoveel wegen van dat…

De PvdA doet dat vanavond bewust niet. Want op al die beleidsterreinen gaan we nog uitgebreid met elkaar spreken, en we kunnen elkaar op al die plannen en plannetjes niet bevragen vanavond. De concrete plannen komen vanzelf. Waar wij graag vanavond aandacht voor willen vragen, is de manier waarop we deze schaalsprong aanpakken. Want waar we voor moeten waken, is dat we bij die schaalsprong ons alleen blindstaren op beton en bakstenen, op harde infrastructuur. Minstens zo belangrijk, en misschien nog wel belangrijker, is de focus op mens en maatschappij: de sociale infrastructuur die van zo’n schaalsprong de gevolgen ondervindt.

Want niet gebouwen of wegen, maar mensen maken Zoetermeer. Mensen leven, werken, wonen, leren, produceren, consumeren en recreëren. Zonder mensen geen woningen, geen banen, geen kantoren, geen scholen, geen winkels, geen wegen, geen verkeer, geen sportverenigingen of cultuurinstellingen.

Voor een goed begrip van en een goede visie op Zoetermeer en haar toekomst, heb je kennis nodig over de continue mensenstroom die onze stad doet leven.

Als je Zoetermeer beschouwt als een soort levend organisme, met een eigen stofwisseling, zie je dat er van alles onze stad in- en uitgaat: mensen, voertuigen, producten, energie, afval, water, enzovoorts. Als je die stofwisseling goed in beeld hebt en weet hoe die functioneert, weet je waar de kansen, uitdagingen en knelpunten zitten, kun je het beste inspelen op wat de stad nodig heeft om ook in de toekomst te functioneren en te floreren, om een bruisende, duurzame, groene, leefbare woon- en vrijetijdsstad te zijn. Ons eerste advies aan het college is dan ook: breng de sociale structuur en de stofwisseling van Zoetermeer nu eens goed in beeld, zodat je weet aan welke knoppen je moet draaien en zodat je ook de samenhang blijft zien. Zet alle in- en outputstatistieken eens op een rijtje.

Stedenbouw is het maken van moeilijke keuzes. De politiek maakt die keuzes, maar wat de PvdA betreft, (gratis advies nr. 2) altijd op basis van een doorlopend, constructief en open overleg tussen burgers en beleidsmakers, waarbij we belangen, die soms tegenstrijdig zijn, transparant tegen elkaar afwegen.

Echter: om niet in de valkuil te trappen dat we van bouwproject naar bouwproject hollen en het grote geheel niet meer overzien, zullen we wel met elkaar een visie op die stedenbouw van de 21ste eeuw moeten ontwikkelen. Want: Wat betekent die schaalsprong voor onze schaarse ruimte in de stad? Waar gaan we bouwen? Waar moeten we de hoogte in? Wat betekent dat voor de leefbaarheid in de stad? Wat betekenen 10.000 woningen erbij voor de sociale structuur van onze stad, voor de voorzieningen die we nodig hebben?
20.000-30.0000 Mensen erbij? Hebben die straks ook werk? Wat betekenen zoveel mensen extra voor ons beleid op het gebied van werk & inkomen, zorg, onderwijs, duurzaamheid, integratie, groen enzovoorts? Daar moet je vooraf goed over nadenken!

We moeten ons de fundamentele vraag stellen: in wat voor een stad willen we wonen en welke waarden moeten daarin tot uitdrukking komen? Kiezen we voor een lokale of ook een regionale benadering, hoe verbinden we Zoetermeer met de omgeving? Dit zou hét onderwerp voor een vervolg op vanavond kunnen zijn.

Wat zou de PvdA betreft dan de ideale uitkomst zijn? Wat is Zoetermeer volgens ons in pak ‘m beet 2050?

Zoetermeer is in 2050 een bruisende plaats van uitwisseling, inspiratie en openheid. Van slimme technologische oplossingen, van groene en duurzame wijken. Met aansprekende architectuur in de binnenstad, maar ook knus en gezellig in de wijken daaromheen. Een combinatie van modern-urbaan, hip en happening, én veilig en vertrouwd. Waar de scheiding tussen wonen, werken, winkelen en recreëren niet altijd zo scherp is, maar waar op 1 plek of in 1 gebied meerdere functies te vinden zijn. Onze dynamische binnenstad is wat de PvdA betreft prioritair gebied nr. 1, waar jong en oud graag woont, werkt en winkelt.

Zoetermeer heeft in 2050 een gezonde stedelijke stofwisseling, waarbij duurzaamheid écht in onze haarvaten zit. Met natuur overal in en óp de stad, op daken, aan gevels, in de openbare ruimte.

Zoetermeer is in 2050 vooral een slimme stad:

  • Met een slimme economie: die bijdraagt aan innovatie en ondernemerschap en daarin een voortrekkersrol vervult. Meer banen, meer bedrijven! En niet alleen op HBO- of WO-niveau, ook productiebanen voor onze mbo’ers. Iedereen werkt en doet mee.
  • Met slimme mensen: we hebben meer onderwijs naar Zoetermeer gehaald en maken een leven lang leren mogelijk. Jongeren vinden snel een woning.
  • Met een slimme overheid: een toegankelijk stadsbestuur, een goede snelle service en veel inwonerparticipatie.
  • Met slimme mobiliteit: Zoetermeer is prima te bereiken met de auto of met de fiets, en superinnovatief m.b.t. duurzaam openbaar vervoer
  • Met een slimme omgeving: schoon, CO2-neutraal, met bescherming en behoud van de groene ruimte en de biodiversiteit, met gesloten water- en afvalketens
  • En, last but not least, met slim leven: Zoetermeer kent in 2050 een hoge levenskwaliteitb.t. zorg, cultuur, veiligheid en maatschappelijke samenhang. Er zijn ontmoetingsplekken in de wijken, er is een goede integratie van oud- en nieuwkomers. Wat ons op het gebied van IT en domotica gaat brengen weet niemand, want de ontwikkelingen op dat gebied gaan onvoorstelbaar snel. Maar Zoetermeer is in 2050 een voortrekker op dit vlak, een koploper op het gebied van technische én sociale innovaties.

En, natuurlijk hebben we in 2050 ook een slimme slogan:

“Zoetermeer: jouw toekomst begint hier!”

Margot Kraneveldt

Margot Kraneveldt

Na mijn afscheid van de Tweede Kamer in 2010 heb ik ervoor gekozen om een tijdje achter de schermen actief te zijn binnen de PvdA. Ik was secretaris van de afdeling en ben nog steeds lid van het landelijke partijpresidium. Politiek bedrijven zit me echter in het bloed en daarom ben ik in maart 2014

Meer over Margot Kraneveldt