Keek op de Week 2016-43

Door Susanne Bout op 29 oktober 2016

Week 43

In de Keek op de Week van week 40 stond het al: sinds maandag 3 oktober jl. is de fractie uitgebreid met een extra commissielid. Deze week gaan we eens wat dieper op deze functie in.
Van een burgemeester, een wethouder en een gemeenteraadslid heeft iedereen wel gehoord. Maar een commissielid in het gemeentehuis, dat zegt niet iedereen meteen wat.

Wat is een commissielid?
Een commissielid is een ondersteuner van de fractie. Verwarrend aan het hele verhaal is, dat deze functie vele namen kent. Termen als duoraadslid, burgerraadslid, buitengewoon commissielid en raadscommissielid niet zijnde raadslid betekenen in dit geval allemaal hetzelfde als de term die we hier gebruiken: commissielid. Verwarrend is ook dat een commissielid wel deel uit maakt van een (gemeenteraads)fractie, maar niet is gekozen in de gemeenteraad en dus geen gemeenteraadslid is.
Uit hoeveel raadsleden een fractie bestaat ligt aan het aantal stemmen dat een partij heeft gekregen bij de laatste verkiezingen. In de PvdA-fractie van Zoetermeer zitten momenteel vier raadsleden. Per twee gekozen raadsleden krijgt de kiezer er één commissielid bij. In ons geval dus twee.

Begin september is PvdA-raadslid Daphne Disco tot het presidium van onze gemeenteraad toegetreden. Het presidium stelt de agenda voor de raadsvergaderingen op. Omdat lidmaatschap van het presidium tijd kost, hadden we als fractie het recht om een extra commissielid aan te stellen. Om die reden heeft de fractie van de PvdA in Zoetermeer nu drie commissieleden.

Is een commissielid dan ‘zomaar iemand’?
Een commissielid is een benoemde politicus. De commissieleden kunnen alleen in de raadscommissies benoemd worden als ze voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Wie niet op de kieslijst stond kan niet tot commissielid worden benoemd.
    Per gemeente zijn de reglementen verschillend, maar meestal is daarin opgenomen dat deze functie alleen vervuld kan worden door iemand die bij de laatste verkiezingen op de kieslijst stond voor de betreffende politieke partij. Dat is in Zoetermeer ook het geval.
  • Vervolgens moeten ze worden voorgedragen door de fractie.
    In de meeste gevallen wordt daarvoor gewoon de volgorde van de kieslijst aangehouden.
  • Tenslotte dienen ze de eed/gelofte af te leggen vanwege de geheimhouding.
    In veel gemeenten, zo ook in Zoetermeer, worden commissieleden officieel beëdigd door de burgemeester en krijgen toegang tot alle stukken die ook ter beschikking staan van raadsleden.

Wat doet een commissielid?
Een commissielid vergadert alleen mee in de fractie-overleggen en in de vergaderingen van de raadscommissies. Een commissielid heeft en informerende en adviserende rol richting de raadsleden over besluiten die de raad moet nemen. Het standpunt van de commissieleden is vaak (mede)bepalend voor het stemgedrag van de fractie in de raad.

Hoe werkt een raadscommissie?
De raadscommissies hebben twee hoofdtaken. 1) Ze bereiden de besluitvorming van de raad voor en overleggen met het college en de burgemeester. 2) De raadscommissieleden doen voorwerk en onderzoek naar zaken die de raad en moet behandelen.

Hoeveel raadscommissies zijn er?
De Zoetermeerse gemeenteraad laat zich adviseren door twee raadscommissies: de commissie Stad en de commissie Samenleving. Elke commissie behandelt verschillende specifieke onderwerpen, zoals werkgelegenheid, ruimtelijke ordening, sport, onderwijs, integratie, enz. De meeste onderwerpen worden eerst in een commissie besproken voordat deze in de raad worden behandeld.
Op ‘Maandag raadsdag’ vinden steeds twee maandagen achter elkaar commissievergaderingen plaats gevolgd door een week met alleen een raadsdebat. In de week van het raadsdebat neemt de gemeenteraad besluiten.

Een commissievergadering bijwonen
De vergaderingen van de raadscommissies zijn openbaar. In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld als zaken van individuele burgers worden behandeld, is dit gedeelte van de vergadering besloten.
Kijk voor de vergaderdata in het Raadsinformatiesysteem Ibabs.

Susanne Bout

Susanne Bout

Ik wil opkomen voor mensen die niet gemakkelijk mee kunnen komen in de maatschappij. Ik heb zelf meegemaakt hoe geweldig het is als mensen of organisaties je kunnen helpen om vooruit te komen in het leven als dat op een gegeven moment zelf niet lukt. Dat gun ik anderen ook. De huidige afbraak van vele

Meer over Susanne Bout