Door Susanne Bout op 15 januari 2017

Keek op de Week 2017-2

Week 2: Verbinding

Binnen de Partij van de Arbeid is (ver)binding erg belangrijk. Wij zijn “een politieke partij die binnen en buiten het parlement strijdt voor een goed leven voor iedereen. Een partij die mensen niet associëren met de veelverdieners bij woningcorporaties en onderwijsbesturen, maar met idealisten die met een rijk repertoire mensen in staat stellen het heft in eigen hand te nemen om zo bestaanszekerheid, goed werk, verheffing en verbinding tot stand te brengen. Met een partij die strijdt voor een land waar niet geldt: ieder voor zich, maar samen staan we sterk. Een partij die het lokale en landelijke niveau continue met elkaar verbindt. Een partij met een activistische politiek van de vooruitgang. […]

Binding is emotioneel. Het betekent dat we geen samenleving willen waar het ieder voor zich is. We willen een maatschappij waar mensen zich geborgen weten. Een samenleving waar mensen elkaar niet als vijanden of als concurrenten zien, maar als buren, collega’s en vrienden. Een samenleving waar mensen sneller geneigd zijn om iets voor een ander te doen, omdat ze weten dat zij ook op anderen kunnen rekenen.”
(Bron: Rapport Politiek Van Waarde)

Maar hoe vertaal je dit rapport naar de lokale politiek? Hoe kunnen wij als fractie dit gedachtegoed zo verwerken en toepassen dat onze stad Zoetermeer hier wat aan heeft? Dat doen we door deze waarden steeds te laten zien in de praktijk. Juist door niet alleen in campagnetijd, maar door altijd te laten zien wat we waard zijn. Verbinding maken we niet zozeer via flyers, publieksacties, buurtonderzoeken en sociale media, maar verbinding ontstaat als we oprechte belangstelling en waardering tonen voor de ander. Verdieping leidt tot verbinding. En dan niet alleen in de politiek, maar ook in de buurt, op de werkvloer en binnen maatschappelijke organisaties, in de hoop dat meer mensen bij de politiek worden betrokken. Verbinding leidt tot een duurzame relatie tussen de politiek en de kiezer.

En wat betekent dat dan in de praktijk? Dat betekent dat de fractie van de PvdA Zoetermeer bij elke beslissing die we in de gemeenteraad moeten nemen eerst probeert uit te vinden waar de inwoners van Zoetermeer het meeste van profiteren. Wat willen de inwoners? Wat ontbreekt er nog in onze stad? Zijn de Zoetermeerders voornamelijk voor of tegen een idee? Dit komen we te weten door écht te luisteren, naar zo veel mogelijk mensen, niet alleen naar de hardste schreeuwers. Onze fractieleden willen daarbij verbinden tussen arm en rijk, mensen van alle culturele achtergronden, hoog- en laagopgeleid, mannen en vrouwen, in Zoetermeer geboren of hiernaartoe verhuisd, jong en oud.

De PvdA Zoetermeer wil de inwoners van onze stad verbinden door beleid te maken op het gebied van
• Eerlijk delen: huren naar draagkracht, meer geld naar armoedebestrijding (vooral bij kinderen)
• Vast werk: de gemeente moet werknemers sociaal verantwoord werk bieden, en dit ook verlangen van andere werkgevers in Zoetermeer
• Goed wonen: een stevige bouwagenda met ‘nul op de meter’-woningen, sociale huurwoningen en voldoende jongerenwoningen
• Een gezond leven: sporten bevorderen, wijktuinen behouden, het huidige niveau van het lokale zorgbeleid voortzetten
• Toegang tot scholing: inburgering en taalcursussen, kinderen in armoede extra faciliteiten bezorgen zodat ze mee kunnen doen aan activiteiten
• Emancipatie: interactie tussen diverse bevolkingsgroepen bevorderen, van elkaar leren, meer begrip voor elkaar en recht op zeggenschap

Ook letterlijk proberen we de boel te verbinden. De komst van Cadenza verbindt het gebied van het theater met het Stadshart. We zijn tegen een verplaatsing van de kraampjes van zaterdagmarkt van de Markt naar het Marseillepad, omdat de huidige locatie van de kraampjes het Stadshart en Markt verbindt. Een goede verbinding tussen Stadshart en Dorpsstraat staat hoog op de agenda. Een goed wegennet en OV-net verbindt ons letterlijk met elkaar. En afgelopen maandag nog pleitte de fractie dat een verbinding tussen de HOM en het Stadshart goed geregeld moet worden.

Verbinding kan alleen ontstaan door betrokkenheid, begrip, interesse. Respect is daarbij nodig om elkaar te verstaan en te erkennen wat nodig is. De fractieleden van de PvdA in Zoetermeer luisteren oprecht, met open vizier en met respect naar de inwoners van Zoetermeer en passen het beleid van de Partij van de Arbeid zo goed mogelijk toe op de wensen van alle inwoners van de stad.

Susanne Bout

Susanne Bout

Ik wil opkomen voor mensen die niet gemakkelijk mee kunnen komen in de maatschappij. Ik heb zelf meegemaakt hoe geweldig het is als mensen of organisaties je kunnen helpen om vooruit te komen in het leven als dat op een gegeven moment zelf niet lukt. Dat gun ik anderen ook. De huidige afbraak van vele

Meer over Susanne Bout