PvdA, SP en GL: College, spring op de bres voor mensen met een arbeidsbeperking!

Door Margot Kraneveldt op 6 april 2018

PvdA, SP en GL: College, spring op de bres voor mensen met een arbeidsbeperking!

De gemeenteraad heeft vorig jaar een motie aangenomen, waarin het college werd opgeroepen zich hard te maken voor een fatsoenlijke cao voor mensen met een arbeidsbeperking. Helaas heeft de regering nu een plan bedacht om de positie van arbeidsgehandicapten niet te verbeteren, maar juist te verslechteren. De PvdA, SP en GL willen dat het college van Zoetermeer opnieuw bij de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) én het kabinet aan de bel trekt!

Om het voor werkgevers aantrekkelijk te maken mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen, ontvangen zij een loonkostensubsidie van de gemeente. Een regeling die ervoor zorgt dat arbeidsgehandicapten een fatsoenlijk inkomen ontvangen. De regering wil de loonkostensubsidie nu vervangen door loondispensatie. Bij loondispensatie ontvangt de werknemer een kleiner deel salaris van de werkgever, en moet hij daarnaast zelf een aanvullende uitkering aanvragen bij de gemeente.

Daarmee kan het zomaar zijn dat mensen onder het minimumloon uitkomen. Bovendien bouwen zij geen pensioen op en hebben zij geen recht op een uitkering bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.

“Het verlies van inkomen is niet het enige waar zij mee te maken krijgen. Ook de volledige administratie komt bij hen terecht. Dat is een voorbode van ellende”, zeggen PvdA- fractievoorzitter Margot Kraneveldt, SP-fractievoorzitter Iván Beij en GL-fractievoorzitter Jordy Boerboom. “Wanneer iemand tijdelijk meer gaat werken, kan het zijn dat grote bedragen terugbetaald moeten worden. Dit vergroot de kans op schulden, terugvorderingen en loonbeslag bij mensen die vaak toch al in een kwetsbare positie zitten. Wanneer zij meer gaan werken, zullen zij niet meer gaan verdienen. Hiermee vervalt ook elke prikkel om te gaan werken. Dit alles heeft directe gevolgen voor de gemeentelijke sociale dienst, het armoedebeleid en de schuldhulpverlening”.

De drie partijen vinden het een schande dat de regering op deze manier de sociale zekerheid van kwetsbare mensen fundamenteel uitholt. Zij vinden dat werknemers met een arbeidsbeperking volwaardig mee moeten kunnen doen. “Minimumloon heet niet voor niets minimumloon”, zeggen Beij, Boerboom en Kraneveldt eensgezind. “Daarom hebben we het college om een reactie gevraagd. Wij willen dat het college opnieuw bij de VNG én de regering pleit voor fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor deze groep mensen en vinden dat dit onzalige plan van de regering van tafel moet!”.

Daarom hebben de PvdA, SP en GL de volgende vragen aan het College:

  1. Is het College het met de PvdA, SP en GL eens dat alle werknemers, arbeidsgehandicapt of niet, waardering en zekerheid verdienen?
  2. Wat vindt het College van het voornemen van het kabinet om de loonkostensubsidie te vervangen door loondispensatie?
  3. Vindt het College dit voornemen een verbetering of verslechtering van het inkomen en de sociale zekerheid van arbeidsgehandicapten?
  4. Is het College het met PvdA, SP en GL eens dat als de Participatiewet wordt veranderd, er nogal wat op de gemeente afkomt? Te denken valt aan extra uitkeringsaanvragen, extra beroep op armoedebeleid en schuldhulpverlening e.d. Hoe schat het College dit in? Is de sociale dienst hierop voorbereid of berekend?
  5. Wat is er sinds de ALV van de VNG in december concreet gebeurd qua overleg tussen VNG en het kabinet? Is de VNG het eens met dit kabinetsvoornemen of van plan er iets tegen te doen?
  6. Werkgevers en wethouders geven aan dat dit plan contraproductief zal uitpakken. Wanneer mensen namelijk meer gaan werken, zullen zij niet meer gaan verdienen. Hiermee vervalt elke prikkel om te gaan werken. Is het College bereid om bij de VNG én het kabinet de risico’s van dit plan aan te kaarten en zich opnieuw sterk te maken voor fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor werknemers in het nieuwe beschutte werk en in de zogenoemde garantiebanen?
Margot Kraneveldt

Margot Kraneveldt

Na mijn afscheid van de Tweede Kamer in 2010 heb ik ervoor gekozen om een tijdje achter de schermen actief te zijn binnen de PvdA. Ik was secretaris van de afdeling en ben nog steeds lid van het landelijke partijpresidium. Politiek bedrijven zit me echter in het bloed en daarom ben ik in maart 2014

Meer over Margot Kraneveldt