4 november 2015

Spreektekst debat vluchtelingenopvang in Zoetermeer

Voorzitter,

Thuis aan tafel, op de sportclub, in de politiek of in gymzaaltjes, zelden was er zoveel eensgezindheid over het onderwerp van gesprek: de vluchtelingen. Eerder spraken wij hier in deze zaal over vluchtelingen en afgelopen woensdag en donderdag waren er de stadsgesprekken om de inwoners te informeren over het besluit van het college, dat nu aan de raad voorligt. Complimenten aan het college voor de organisatie. Het drama voor de vluchtelingen is er in de voorbije weken niet minder op geworden. Je moet wel heel weinig gevoel hebben als je niet verdrietig wordt van een bibberend meisje in de blubber aan de grens van Kroatië met Servië. De zomer is echt voorbij en regen, wind en kou domineren de weersvoorspellingen in heel Europa.

Wij waren blij met de inwoners die afgelopen week tijdens de stadsgesprekken hun medeleven, mening maar ook hun zorgen met ons deelden. De laatste tijd werd het publieke debat vooral gegijzeld door schreeuwers. Wij zijn blij dat dit in Zoetermeer niet is gebeurd en dat gewone mensen de kans kregen om normaal vragen te kunnen stellen. Inwoners die van de beelden van het geploeter in de blubber ook buikpijn hebben, maar zich tegelijkertijd zorgen maken over woningen of werk. We hebben een écht antwoord nodig op de zorgen van veel Zoetermeerders en Nederlanders. De PvdA is in gesprek met inwoners die wel zorgen hebben, maar ook zien dat ‘een hek bouwen’ (buiten dat het niet werkt) niet is wat Nederlanders doen. Genuanceerde verhalen komen minder vaak in de krant en minder vaak op tv. Wij geloven in een oplossing die niet bestaat uit extremen. Dat we met z’n allen werken aan een oplossing als één samenleving. Een samenleving waarin we naar elkaar omkijken, en zorgen niet wegwuiven. Dat kan alleen als we met elkaar blijven praten. Wij zullen dat blijven doen, tegen het geschreeuw in.

Wij vinden dat het college ook een antwoord geeft en een goed voorstel doet op dit punt en wij kunnen met dit voorstel instemmen. Door de woningvoorraad versneld te vergroten voor zowel erkende vluchtelingen als andere woningzoekenden geeft het college een antwoord op de zorgen van mensen die al zo lang op een wachtlijst voor een woning staan.

Maar we missen hierbij nog wel iets. Hoe gaan we dat realiseren? Kunnen we daadwerkelijk de zorgen van Zoetermeerse woningzoekenden wegnemen dat dit niet ten koste gaat van de bestaande sociale woningmarkt? Om versneld meer sociale woningbouw te realiseren is in ieder geval geld nodig. Is er extra geld is voor sociale woningbouw en is dit geld ook beschikbaar in 2016? Graag een reactie van het college.

Aan de andere kant worden nu juist woningen verkocht door de Zoetermeerse woningbouwcorporaties. Wij denken dat daar een antwoord ligt. Wij roepen het college middels een motie op om in overleg te treden met de woningbouwcorporaties en vrijkomende (corporatie-)woningen nog niet te verkopen maar deze (al dan niet tijdelijk) voor verhuur te gebruiken. Op die manier denken we dat er echte antwoorden komen voor de Zoetermeerse woningzoekenden.

Hetzelfde geldt voor de banen en aan het werk komen. Ook die zorg hebben wij gehoord in de stadsgesprekken. Hoe zorgen we ervoor dat zowel erkende vluchtelingen en alle andere mensen die een baan zoeken ook een goede kans op een baan en werk krijgen? Is het participatiebudget toereikend of moeten we ook hier opschalen om op dit punt zorgen weg te kunnen nemen? Wij horen graag het antwoord van het college. Maar laten we hierbij ook creatief zijn. Voor de opvang en huisvesting van vluchtelingen in onze gemeente zijn ook veel goederen en diensten nodig bijvoorbeeld eten, kleding, bedden maar ook beveiliging, catering etc. Laten we bij de organisatie en uitvoering van de opvang zorgen dat de inkoop van goederen en diensten bij onze lokale ondernemers wordt gedaan. En dat arbeidskrachten in en rond geboden noodopvang worden gehaald uit de regio. Dat is ook een antwoord en wij dienen hiertoe een motie in.

Daarnaast wil het college eenmalig crisisnoodopvang voor 72 uur aanbieden in Zoetermeer. Het college gaat in overleg met het COA op zoek naar een geschikte locatie. Wat de PvdA betreft hoeft dit niet eenmalig te zijn. Vluchtelingen die hier net zijn aangekomen moeten even op adem komen, kinderen zeker. Het onnodig zeulen met mensen vinden wij niet fatsoenlijk. Als mensen weer weg moeten uit Zoetermeer en ergens anders weer maar voor drie of zes dagen worden neergezet, dan kunnen ze net zo goed nog even in Zoetermeer blijven. Als er crisisnoodopvang nodig blijft vinden we dat we ook dat we vaker kunnen aanbieden om te voorkomen dat mensen daadwerkelijk op straat moeten slapen. En daarom vinden wij dat, mocht er een extra beroep op een paar dagen erbij worden gedaan door het COA, dat wij daar open voor moeten staan. Het is dan wel van belang om vooraf te kijken of de locatie daarvoor geschikt is. Wij vragen het college indien het daadwerkelijk tot noodopvang komt of er komt een gebouw dat kan worden getransformeerd om dan de omwonenden snel en goed te informeren. Overigens heeft het college dit ook gezegd in de stadsgesprekken en wij vertrouwen hier op.

Voorzitter als je het draagvlak wilt vergroten, zullen vluchtelingen zo snel mogelijk midden in de samenleving moeten staan en daar ook een rol in kunnen spelen. Voor integratie van onze nieuwe inwoners stellen wij voor om vooral het bestaande sociale netwerk te gebruiken dat er al is in de stad en zoals bijvoorbeeld Piezo dat aanbiedt. Voor een goede integratie is het belangrijk dat vluchtelingen in onze gemeente zo snel mogelijk kunnen beginnen met het zich eigen maken van de Nederlandse taal en cultuur. Wij verzoeken het college dit integratieprogramma zo snel mogelijk op te starten en de hiervoor benodigde faciliteiten ter beschikking te stellen, en vrijwilligers daarbij te betrekken, wij dienen hiertoe een motie in. Tenslotte vinden wij het een goede zaak dat het college erkende vluchtelingen kleinschalig en door de hele stad wil huisvesten.

Landelijk worden afspraken gemaakt over het aantal erkende vluchtelingen dat gemeenten moeten opvangen en we roepen het college op om ervoor te zorgen dat alle gemeenten in de regio verantwoordelijkheid nemen. Wij nemen ook de verantwoordelijkheid en daarom kunnen we ook andere gemeenten daar op aanspreken.

Tenslotte moeten we wat de PvdA betreft alles doen wat mogelijk is om aan deze mensen die oorlog en vervolging ontvluchten een veilig heenkomen te bieden. Wij zijn blij dat het college hier verantwoordelijkheid in neemt. Ook de burgerinitiatieven die tijdens de stadsgesprekken spontaan werden aangeboden zijn hartverwarmend. Laten we onze zorgen met elkaar bespreken en daar goede afspraken over maken. Laten we ons verder realiseren hoe goed we het hier hebben zonder oorlog en onderdrukking en je mag vrij zeggen wat je wilt. Laten we deze mensen welkom heten en aan hen die oorlog en vervolging ontvluchten ruimhartig en barmhartig een veilig heenkomen en nieuw perspectief bieden. Dit kunnen wij in Zoetermeer gewoon samen!

Bijlage: Moties debat vluchtelingenopvang in Zoetermeer