24 juni 2016

Spreektekst eerste termijn Perspectievendebat 2017

Vorige week zijn er in onze stad, net als iedere week, weer diverse nieuwe Zoetermeerdertjes bij de burgerlijke stand aangegeven. Of ze nu Max, Sophie, Ahmed, Fatima, Henk of Ingrid heten, veel weten we nog niet van hen. Wat we wel weten is dat ze geboren zijn in Zoetermeer. De beste stad om geboren te worden, toch?

Dat geluk hebben ze dus alvast binnen!

Laten we eens inzoomen op Max. Hoeveel geluk heeft Max de rest van zijn leven? Waar staat zijn wiegje nu? In een villa in Oosterheem, of een galerijflat in Palenstein? Zijn z’n ouders rijk of arm? Laag- of hoogopgeleid? Hebben ze werk? Komen ze uit Zoetermeer of van elders in de wereld? Misschien is Max wel een kind van mondige en zelfverzekerde, hoogopgeleide tweeverdieners die net hun droomhuis hebben gekocht en voor wie de toekomst er zonnig uitziet: met de zekerheid van vast werk, een uitdagende baan, een goed pensioen, en voldoende spaargeld op de bank.

Maar de kans dat hij de zoon is van lager opgeleide eenverdieners die de eindjes niet zo makkelijk aan elkaar kunnen knopen, die onzeker zijn over de toekomst en hun baan, die misschien wel een creditcardschuld hebben en hun kind niet aan alles kunnen laten meedoen, is groter. Als Max het kind is van Syrische ouders die hier kwamen omdat ze vluchtten voor geweld en onderdrukking, of van Marokkaanse of Turkse ouders die hier al op jonge leeftijd naar toe kwamen om zich bij hun werkende vader te voegen, is zijn start in het leven nog een tikkie ingewikkelder…

Max is nog heel klein. Wat de PvdA wil voor hem is dat het niet uitmaakt in wat voor omstandigheden hij is geboren. Dat het Max’talenten en interesses, nieuwsgierigheid en volharding zijn die hem vooruit brengen in het leven. En dat zijn afkomst, de buurt waarin hij woont en het opleidingsniveau van zijn ouders hem niet tegenzitten. Maar de realiteit is helaas vaak anders. Wij bevinden ons in een tijd van grote geopolitieke en maatschappelijke veranderingen. Globalisering, vluchtelingenstromen, aanslagen in het hart van Europa… Waar je geboren bent en wie je ouders zijn: ook in Zoetermeer bepalen deze dingen voor een groot deel hoe je toekomst eruit ziet. Er zijn talloze rapporten die het afgelopen jaar hebben laten zien dat de ongelijkheid en intolerantie toeneemt, wat de kans om op te klimmen in de samenleving steeds meer beperkt. En dat heeft grote gevolgen. Tot de speeltuin en het schoolplein en het kerkplein en het Stadhuisplein aan toe. Ook in Zoetermeer.

En als we verder van elkaar af staan, is de kans groter dat we steeds meer tegenover elkaar komen te staan. Dat zien we ook terug in de toenemende spanningen in de samenleving. Zaken die de voorpagina’s halen. Denk eens aan alle gevallen van discriminatie die niet de krant halen, maar wel deuken slaan in het zelfvertrouwen van onze jongens en meisjes die iets van hun leven willen maken. Ook in Zoetermeer.

Als Max’ouders van Surinaamse, Syrische, Turkse, Somalische of Marokkaanse komaf zijn, voelt hij zich straks dan ook een ‘voorwaardelijke Nederlander’, die elke keer maar weer moet bewijzen dat hij er bij hoort, terwijl hij gewoon in Zoetermeer is geboren? Moet hij zich steeds uitspreken tegen daden van terroristen die zijn religie misbruiken?

Als Max onze zoon was, zouden we dan niet als een leeuw strijden voor zijn toekomst? De PvdA wil niet dat Zoetermeerders uit elkaar groeien. Wij willen dat Max in onze stad kan meedoen aan activiteiten, dat zijn oma en opa zich niet eenzaam voelen en de juiste zorg krijgen. Dat  we solidair met elkaar zijn. Dat we vrijwilligers en mantelzorgers ondersteunen. Dat Max als tiener ook zicht heeft op een eerste eigen woning, dat als hij een arbeidsbeperking heeft, ook aan de slag kan.

Wij moeten het samen doen. Tijden van verandering bieden ook mogelijkheden om een nieuwe stap te zetten. Niet een stap van ‘de gemeente lost alles wel voor u op en het komt allemaal goed’. Maar meer een stap ‘naar elkaar en met elkaar en voor elkaar’. We zullen zelf als burgers initiatieven moeten nemen. En dat gebeurt in onze stad gelukkig volop. De PvdA kiest er vandaag in dit Perspectievendebat daarom voor om initiatieven die door betrokken Zoetermeerse burgers worden genomen om de stad mooier, leuker en beter te maken, centraal te stellen. Vorig jaar braken wij via een breedgesteunde motie al een lans voor het ‘sociaal-doe-het-zelf-recht’, voor burgers die de gemeente taken uit handen willen nemen en zelf dingen willen doen. De PvdA wil bewoners die lef hebben, die wat willen doen en betekenen voor een ander, een steun in de rug geven.

WIJKTUIN BROEKWEG

Allereerst willen we Wijktuin Broekweg in het zonnetje zetten. Dit is een prachtig initiatief van betrokken buurtbewoners, die met behulp van vele vrijwilligers hard aan de weg timmeren om van de wijktuin een klein groen en duurzaam paradijs te maken.Waar voor jong en oud steeds meer aansprekende activiteiten worden georganiseerd. De bruikleenovereenkomst die de wijktuin heeft met de gemeente loopt eind dit jaar af. Wij willen dit fantastische buurt-project graag langjarig zekerheid bieden en vragen daarom het college om deze wijktuin en andere wijktuinen waarvoor dit mogelijk is een nieuwe bruikleenovereenkomst voor tenminste 10 jaar aan te bieden. Dan kan ook Max  kennismaken met alles wat groeit en bloeit.

(MOTIE) GROENE MANDELABRUG

Een ander inspirerend initiatief is dat van de jonge Zoetermeerse architect en stedebouwkundige Ashley Ballantine. Hij heeft een concept uitgewerkt, waarbij de Mandelabrug van de op twee na lelijkste plek van Nederland wordt getransformeerd tot de grootste groene pergola van Nederland, waar Max straks doorheen kan fietsen. Samen met D66 willen wij graag dat de gemeente dit idee positief ontvangt en de initiatiefnemer helpt om de technische en financiële haalbaarheid van zijn idee te onderzoeken en hem in contact te brengen met de entreetafel en relevante stakeholders

(MOTIE) BALIJHOEVE en LANDSCHAPSTUIN WESTERPARK

De PvdA is ook enthousiast over de groep buurtbewoners die op dit moment bezig is met mooie plannen om de Balijhoeve in een nieuw jasje te steken en daar op het gebied van educatie, participatie en welzijn nieuwe activiteiten te organiseren. Wij hebben begrepen dat de gemeente hen met geld en advies gaat helpen om hun ‘businesscase’ op orde te krijgen. Dát is de rol van de nieuwe en participerende gemeente. Dat juichen wij van harte toe! Ook dienen wij de motie van D66/Zo! mede in om ervoor te zorgen dat het groot onderhoud in de landschapstuin in het Westerpark wordt aangepakt.

BIBLIOTHEEK OP SCHOOL

Goed kunnen lezen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Misschien komt onze Max wel met een taalachterstand op school. Veel en vooral vrij lezen is goed voor zijn ontwikkeling. In 2014 heeft de PvdA een motie ingediend om te kijken of op alle scholen een bibliotheek kan worden gevestigd. De Bibliotheek heeft in haar beleidsplannen de ambitie geformuleerd om op alle po-scholen in Zoetermeer een ‘Bibliotheek op School’ te realiseren. Er zijn er op dit moment al 7. Binnen de Bibliotheek is geen ruimte voor de benodigde investeringen. Momenteel vinden gesprekken plaats met schoolbesturen, Kern Kinderopvang en gemeente om na te gaan of voor mogelijk 5 schoolbibliotheken en 12 speeltaalhuizen alternatieve financiering te vinden is, bijvoorbeeld via crowdfunding of een eenmalige subsidiëring. De PvdA stelt voor om in 2017 een bedrag vanuit de gemeente van  50.000 euro beschikbaar te stellen om dit goede initiatief te ondersteunen. Een mooie investering in onze kinderen.

(MOTIE)

Maar voorzitter, naast particuliere initiatieven van bewoners die een maatschappelijk nut dienen en die wij graag ondersteunen, zijn er natuurlijk ook taken die gewoon door de gemeente voortvarend moeten worden opgepakt. Niet iedereen is in staat om zelf of met anderen initiatieven te ontwikkelen. Ook voor hen springt de PvdA in de bres. En de PvdA zou de Partij van de Arbeid natuurlijk niet zijn als we het niet ook over werk willen hebben. Wij willen vandaag vooral aandacht vragen voor de Participatiewet en fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor zorgmedewerkers.

WERK: PARTICIPATIEWET (BESCHUT WERK)

Voor de PvdA staat voorop dat we volop moeten blijven inzetten op het creëren van banen in Zoetermeer en op een goede re-integratie van werknemers, juist ook van degenen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, en op de versterking van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. We zijn heel blij met de goede uitstroom uit de bijstand die wij ieder jaar weten te realiseren én dat het college de motie van CU/SGP en PvdA van vorig jaar, waarin wij opriepen om zich in te spannen om langdurig werklozen aan een baan te helpen, zo voortvarend heeft uitgevoerd. Er komen o.a. extra klantmanagers, ook voor statushouders, en er komt een actieplan, waarbinnen 100 bijstandsgerechtigden een arbeidsovereenkomst krijgen om aan de slag te gaan bij een werk-leerbedrijf. De extra investeringen voor dit alles bedragen 330.000 euro per jaar en daar zijn we heel erg blij mee. Wel maken ons zorgen over beschut werk: arbeidsgehandicapten zouden met subsidie aan het werk moeten bij gewone bedrijven en overheidsorganisaties. Waar dat niet lukt, moet de gemeente beschutte werkplekken creëren, misschien is Max straks wel zo’n cliënt… De wethouder doet zijn uiterste best, maar de PvdA is nog niet tevreden over hoe snel het gaat. Daarom vragen wij het college om zich voor deze doelgroep extra in te spannen. We gaan er natuurlijk vanuit dat ook de gemeente zelf een voorbeeldfunctie vervult.

(MOTIE) ZORG

Ook vragen we graag aandacht voor onze medewerkers in de zorg, die niet altijd de meest florissante arbeidsvoorwaarden hebben. Dit brengt veel onzekerheid met zich mee. Bij nieuwe aanbestedingen rondom de zorg willen wij graag dat het college eerst in gesprek gaat met de vakbonden over fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en de uitkomsten van het overleg met de vakbonden als meeneemt bij nieuwe aanbestedingen. Met betrekking tot de zorg heeft de PvdA het afgelopen jaar diverse bijeenkomsten georganiseerd, waarbij zorgvragers en hun mantelzorgers keer op keer aangaven dat ze niet goed weten welke voorzieningen voor hen beschikbaar zijn en hoe ze die kunnen krijgen. Daarom vragen we via een motie om twee keer per jaar laagdrempelige zorgbijeenkomsten te organiseren, waar mensen met vragen over hun persoonlijke situatie informatie op maat kunnen krijgen.

(MOTIE) WONEN

Vz, “In gelul kun je niet wonen”, aldus Jan Schaeffer, de legendarische PvdA-wethouder uit Amsterdam. In Zoetermeer hebben zich onlangs 1000 starters aangemeld voor 69 woningen bij Cadenza en ook onder andere groepen is de vraag naar kleinere sociale woningen groot. De PvdA vindt het dus van het grootste belang dat we de voorraad van dergelijke woningen vergroten. Zeker omdat we ook steeds meer statushouders gaan huisvesten. Ziet de wethouder mogelijkheden om onze ambities op dat punt flink op te schroeven en zich daar ook in de regio sterk voor te maken? Max moet straks toch ergens wonen? Ook de geringe doorstroom baart ons zorgen. Hoe verleiden we bewoners om te verhuizen? Welk instrumentarium heeft de wethouder daarbij? Kan de wethouder sowieso aangeven of hij voldoende middelen en menskracht heeft om de bouwopgave voor de komende jaren te kunnen bolwerken, zeker vanwege de extra ambities m.b.t. duurzaam wonen? Met betrekking tot jongerenwoningen hebben we twee weken geleden een pittig debat gevoerd. Daarbij hebben we gemerkt dat jongeren te weinig gehoord zijn in en ook zelf niet echt hebben meegedaan aan de samenspraak. Sowieso ligt de inspraak van jongeren aardig op zijn gat, wat de PvdA heel erg jammer vindt. Daarom dienen wij een motie in om jongeren actief en gericht te benaderen vanuit de gemeente en te komen tot een nieuw platform jongerenparticipatie.

(MOTIE) ARMOEDEBELEID

Op het gebied van armoedebestrijding hebben we ons hoge ambities gesteld in Zoetermeer en daar is de PvdA blij mee. Afgelopen jaar hebben we ook qua benchmarking een grote stap gezet. We zijn ook blij met het sociaal leenfonds dat is gestart. M.b.t. schuldhulpverlening kunnen we echter nog een flinke stap maken, zeker als het gaat om preventie. Daarom dient de PvdA diverse moties vandaag mede in, waaronder die over EMMA, die juist op die preventieve kant van de schuldhulpverlening gaan zitten.

DUURZAAMHEID

De PvdA vroeg twee jaar geleden via een motie om een actueel ‘Actieplan Duurzaamheid’. Er lag een halfjaar geleden eindelijk een plan, maar dat hebben we teruggestuurd naar de tekentafel. Wij balen er echt stevig van dat we het vernieuwde plan voor de zomer niet meer kunnen bespreken. Zoetermeer kan veel duurzamer dan nu het geval is en zo schiet het niet op! Daarom dienen wij vandaag toch al enkele moties op het gebied van duurzaam en groen in en we steunen er ook een aantal van andere partijen, zodat we in ieder geval in het najaar stappen kunnen zetten. Een van onze voorstellen is om een duurzaamheidsparagraaf in alle

Raadsvoorstellen op te nemen. Als duurzaamheid in ons DNA zit, hoort het ook in alle raadsvoorstellen te zitten die aan duurzaamheid raken, zoals mobiliteit, lucht- water en bodemkwaliteit, afvalverzameling, enzovoorts. Laat maar zien hoe en in welke mate raadsvoorstellen bijdragen aan het halen van onze duurzaamheidsambities. Misschien worden het dan dominante in plaats van recessieve genen!

(MOTIE)

Voorzitter, tot slot. De vragen die de PvdA zich bij het bedrijven van politiek altijd stelt, zijn: wat brengen ons nieuwe ontwikkelingen? Kan iedereen ze bijbenen, doet iedereen mee? Gaan we er allemaal op vooruit? Versterken we de positie van onze inwoners? Is wat we doen niet alleen goed voor Max, maar ook voor Sophie, Ahmed, Fatima, Henk en Ingrid? Vinden groei en verandering eerlijk en duurzaam plaats? Leven onze kinderen straks nog steeds in de fijne, sociale en sterke stad die we altijd waren? Vragen waar de PvdA graag in goede samenwerking met u allen de juiste antwoorden op wil vinden. Daar gaan wij ons uiterste best voor doen. Wij wensen het college de komende maanden veel wijsheid toe om alle wensen van de raad in de begroting voor 2017 te gaan verwerken. Laten we er een mooie tweede helft van deze collegeperiode van maken en nog een paar mooie punten scoren voor onze stad!