1 juni 2017

Spreektekst Resultatendebat 2016 – maandag 29 mei 2017

Voorzitter, mensen in de zaal en thuis,

We kijken terug op 2016. We hebben een gezonde financiële huishouding en dat kan niet iedere gemeente zeggen. Als partij klopt ons hart voor mensen maar zonder een goede financiële basis beginnen we niets. Complimenten aan het college en de portefeuillehouder, hou dat beleid vast!

De PvdA wil dat iedereen meedoet in de stad. En daarom hebben we werk en banen nodig. Vorig jaar is de werkloosheid opnieuw gedaald en vooral 45-plussers konden aan de slag. Dat is goed nieuws. Ook dit jaar was Zoetermeer de stad met de hoogste uitstroom uit de bijstand, een compliment waard aan het college en de wethouder.

Er kwamen ruim 873 arbeidsplaatsen bij. Daar zijn we blij mee! Maar we moeten niet achteroverleunen. Met de participatiebanen voor mensen die niet zo makkelijk een baan kunnen vinden gaat het nog niet zo snel als we zouden willen. Ook Zoetermeer zal extra inspanningen moeten blijven leveren. De PvdA zal op dit punt zeker vinger aan de pols houden. Er zijn banen bijgekomen maar we hebben ook banen verloren vooral in vervoer en opslag, 332 banen. Onze vraag aan het college is hoe komt dat? Waarom hebben we deze banen niet kunnen behouden? Is hier sprake van een trend of zijn dit incidentele cijfers? En: wat doet de gemeente met dit soort cijfers?

WMO/JEUGD
Binnen het sociaal domein zien we grote verschillen. Bij de WMO worden voordelen behaald en bij de Jeugdhulp zien we grote tekorten. We zijn blij dat er niet rucksichtslos wordt bezuinigd op de Jeugdhulp want het gaat om een kwetsbare groep. Maar we moeten natuurlijk wel ergens in balans komen. De tekorten binnen de Jeugdzorg worden voor een deel gedekt uit voordelen op de WMO. Als we zien dat de effectindicator voor het verlagen van eenzaamheid niet wordt gehaald maar de voordelen van de WMO kunnen we daar nu nog niet voor inzetten dan baart ons dat zorgen. Aan de coördinerend wethouder Sociaal domein de vraag hoe zij tegen deze zorgen aankijkt.

Ook maken we ons zorgen over mensen met problematische schulden in de stad. Steeds meer inwoners en gezinnen hebben te maken met problematische schulden. Dat veroorzaakt veel stress en psychische nood. We hebben kundige organisaties om mensen met schulden te begeleiden maar we begrijpen dat dit slechts het topje van de ijsberg is. Daar hebben wij als partij zorgen over.

Woningbouw
Voorzitter, Zoetermeer staat aan de vooravond van een enorme schaalsprong m.b.t. wonen. Er worden meer dan 10.000 woningen bijgebouwd komende decennia. Dat is een enorme uitdaging. Als partij willen we streven naar een evenwichtige verdeling van sociale huur, huur en koop maar ook woningen voor doelgroepen zoals ouderen en jongeren. En dat alles met behoud van het fijne groene woonmilieu dat we in Zoetermeer hebben. Er zijn in 2016 meer woningen opgeleverd dan gepland, daar is de PvdA heel blij mee. Ook rond de huisvesting van vluchtelingen hebben we de taakstelling gehaald en ook dat kunnen niet alle gemeenten zeggen.

Duurzaamheid
M.b.t. duurzaamheid en groen zijn de ambities hoog, maar de resultaten blijven vooralsnog achter. Wat ons in de jaarstukken is opgevallen is de minder hoge waardering van de inwoners voor de natuur en het enorm hoge aantal kilo’s restafval van Zoetermeerders dat we maar niet naar beneden kunnen krijgen. Wij hopen echt dat we het nieuwe afvalbeleidsplan snel naar de raad komt want hier moet echt een flinke tand bij. Gaat de wethouder hiervoor zorgen?

Op het gebied van vrije tijd hebben we niet stil gezeten. Het Stadstheater heeft een nieuwe trekkenwand en de Kwikfitlocatie in de Dorpsstraat wordt verbouwd voor de nieuwe beeldende kunstorganisatie. Ook zijn we erg enthousiast over het toekomstig ‘living museum’. Wat niet in de jaarstukken staat is dat er ook weer geld is vrijgemaakt voor de bibliotheken op school. De PvdA strijdt voor een bibliotheek op school op alle scholen. Kinderen verdienen allemaal een goede start om zich te kunnen ontwikkelen. Door te lezen vergroten kinderen spelenderwijs hun woordenschat en verhogen zij hun taalniveau.

We hebben in dit huis uitgebreid gesproken over de mogelijke komst van een Outlett Mall naar Zoetermeer. Daar zijn we nog niet klaar mee er wordt nu verder onderzoek verricht. Als partij blijven we dit project heel nauwgezet volgen. Het bouwen van het nieuwe Stadhuis is volop aan de gang. De wethouder stuurt goed op dit project en we zien dat we in control zijn. Als straks alles klaar is en ook het Stadhuisplein weer is opgeknapt hebben we echt een mooi en gezellig winkelhart met hopelijk minder leegstand. Merkt het college al iets van de goede ontwikkelingen in het Stadshart? Is er minder leegstand in het Stadshart?

Tenslotte willen we de betrokken ambtenaren bedanken voor het opstellen van het jaarverslag.