Uitslag moties begroting 2021 bekend

12 november 2020

Uitslag moties begroting 2021 bekend

Voor alle moties bij het begrotingsdebat 2021 waarvoor stemming werd gevraagd is de
volgende stemprocedure afgesproken en doorlopen:

 • De stemming zal via briefstemming verlopen.
 • De voorzitter geeft aan waar en tot wanneer stembriefjes kunnen worden ingeleverd
  (in dit geval: uiterlijk donderdag 12 november 2020, voor 9.30 uur; in de speciale stembus bij de fractiekamers). Later inleveren betekent dat er géén stem is uitgebracht.
 • Op dinsdagochtend heeft elk raadslid -ook die niet aanwezig waren bij de raadsvergadering- bij voorkeur persoonlijk maar anders in de brievenbus een stembiljet, een gebruiksaanwijzing en
  enveloppe ontvangen. De stembriefjes en enveloppe waren op naam en voorzien
  van een paraaf van de griffier.
 • Alle raadsleden brachten vervolgens op het stembiljet hun stem ‘Voor’ of ‘Tegen’
  uit. (38 van de 39 raadsleden hebben gestemd.)
 • Raadsleden leveren persoonlijk’, vóór de door de voorzitter genoemde datum en
  tijd, op de genoemde locatie de stembriefjes in, waarbij deze stembriefjes in een
  stembus worden gestopt. Op verzoek kan bij raadsleden die niet zelf in staat zijn
  het stembriefje in te leveren, het stembriefje worden opgehaald.
 • Als de deadline voor de stemming is bereikt wordt de stembus geopend en
  worden de stemmen geteld. Het stembureau wordt gevormd door de
  raadsvoorzitter, de griffier en een bestuurlijk medewerker.
 • De voorzitter maakt de uitslag van de stemming zo spoedig mogelijk na het tellen
  van de stemmen openbaar.

Gisterenavond (woensdag 11 november) hebben de fractieleden van PvdA Zoetermeer in de fractievergadering nog een keer alle moties van de begroting 2021 samen doorgenomen en daarna zijn Margot Kraneveldt en Susanne Bout naar het Stadhuis-Forum gegaan om te stemmen.

De uitslag van de stemming is vandaag bekend gemaakt in een memo.

Door de PvdA ingediende moties:

Motie 2011-06 PvdA – Afwegingskader Eneco-gelden eerder naar de raadaangenomen (33 voor, 5 tegen)
Motie 2011-07 PvdA – Analyse impact bezuinigingen én coronaverworpen (13 voor, 25 tegen)
Motie 2011-08 PvdA – Wijkbudget, de wijkregisseur aan zetverworpen (13 voor, 25 tegen)
Motie 2011-09 PvdA – Loslaten in het nieuwe aanpakkenverworpen (13 voor, 25 tegen)
Motie 2011-10 PvdA – Opnieuw steun voor ‘Orange the World’-campagneaangenomen (33 voor, 5 tegen)
Motie 2011-11 PvdA – Taalaanbod inburgering breed aanbiedeningetrokken

Wat betekent dit nu?

Met het feit dat de motie Afwegingskader Eneco-gelden eerder naar de raad is aangenomen zijn we blij. Dit betekent dat de raad het voor het zeggen krijgt waar de Eneco-gelden aan zullen worden besteed. Het college mag wel een voorstel doen, maar de raad beslist.

Jammer dat de motie Analyse impact bezuinigingen én corona niet is aangenomen. We hadden zo een stapeling van problemen vanwege bezuinigingen én corona in beeld willen krijgen. Dan hadden we deze stapeling misschien terug kunnen draaien / hopelijk kunnen voorkomen. Als mensen pech hebben worden ze nu twee keer in hun portemonnee geraakt…

Voor de moties over het Wijkgericht Werken (Wijkbudget, de wijkregisseur aan zet en Loslaten is het nieuwe aanpakken) hebben we van wethouder Ter Laak een toezegging gekregen dat ze deze meeneemt bij het volgende raadsvoorstel over het Wijkgericht Werken (tweede kwartaal 2021). Wij hadden gehoopt dat we dit voor 1-1-2021 zouden kunnen regelen, maar we zullen nu een half jaar moeten wachten voordat deze plannen mogelijk aangenomen worden.

De motie voor Orange the World vraagt aandacht voor geweld tegen vrouwen. De Zoetermeerse afdeling van deze organisatie krijgt ook dit jaar een mooi bedrag om hier aandacht voor te vragen.

De motie Taalaanbod inburgering breed aanbieden is voorlopig ingetrokken. Deze motie zal opnieuw worden ingediend zodra het raadsvoorstel over de nieuwe inburgeringswet in de gemeenteraad wordt besproken.