Voorjaarsdebat: PvdA dient ’tegenbegroting’ in

Door Margot Kraneveldt op 25 juni 2019

(Onderaan de pagina treft u de links aan naar (de toelichting op) onze tegenbegroting, naar de financiële tabel, naar het ingediende amendement en naar het persbericht over de tegenbegroting.)

Spreektekst PvdA Perspectiefnota 2020

“Solide en solidair”

24 juni 2019, 1e termijn
Margot Kraneveldt
(Gesproken woord geldt)

Voorzitter, inwoners van Zoetermeer, collega’s,

Tijdens het spelen op straat had u toen u klein was het vast weleens met vriendjes en  vriendinnetjes over wat u later wilde worden als u groot was. Een mooie vraag, want de toekomst ligt als je jong bent nog helemaal open. Profvoetballer? Zangeres? Arts? Brandweerman? Burgemeester? Alles leek nog mogelijk!

Hoe ouder je wordt, hoe minder tijd je voor die belangrijke vraag krijgt. En hoe minder tijd je voor die vraagt vaak neemt. En hoe meer je gehinderd wordt door de werkelijkheid en soms ook door de waan van alledag, door lastige grotemensen-vragen over gebrek aan tijd en geld en al die andere beren op de weg. Dat is jammer.

Vragen naar de toekomst, naar wie of wat je wilt zijn, geldt niet alleen voor mensen. Dat geldt ook voor een stad. Dus ook voor Zoetermeer.

Maar niet alleen in goede tijden, wanneer je geld hebt voor ambitieuze plannen zoals de Entree of een heel nieuw zwembad, moet je je afvragen wie en wat je als stad wilt zijn. Wat je wilt betekenen voor je inwoners. Wat echt belangrijk is.

Juist ook in slechte tijden is die vraag cruciaal. Wat doet ertoe, wat is belangrijk en kwetsbaar, wat beschermen en behouden we, en wat kan wel een tandje minder of helemaal niet meer? Juist in tijden zoals nu, waarin de tekorten op de jeugdzorg ons in een situatie brengen waarbij we in dit Voorjaarsdebat geen grootse nieuwe plannen bespreken maar kille bezuinigingsvoorstellen, moeten we weten waar we als stad naartoe willen.

Zoetermeer moet gaan groeien. Dat hebben we al wel met elkaar afgesproken. De Schaalsprong noemen we dat. Niet meteen vandaag, niet morgen, maar over 15 jaar moeten we er toch zo’n 10.000 huizen en meer dan 20.000 inwoners bij hebben. We praten dan vooral over bouwplannen, over woontorens, over parkeren. Vooral over de fysieke infrastructuur dus. Waar het helaas veel minder over gaat, en dat vindt de PvdA heel erg jammer, is de sociale structuur van onze stad. Onze sociale voorzieningen. En juist die staan nu extra onder druk.

Deze stad heeft altijd een visie gehad op de toekomst en kent een traditie van plannen, bijsturen en vooral vooruitkijken. Van goed bestuur, van degelijk financieel beleid. Maar ook van sociaal beleid, met hart voor de meest kwetsbare mensen, die onze hulp het meest nodig hebben.

Wat zien wij daar nu van terug in deze Perspectiefnota? En zit er eigenlijk nog wel perspectief in als we structureel 10-11-12 miljoen euro per jaar moeten bezuinigen? Is dit straks nog wel een ontspannen stad met gelijke kansen voor iedereen? Een stad waar we met elkaar werken, wonen en leven? Waar elk kind lopend naar een goede school kan met een bieb en oudere mensen de zorg krijgen die ze verdienen en veilig over straat kunnen?

We lezen in de Perspectiefnota veel mooie woorden over vernieuwen, werken vanuit de bedoeling, kleinschaliger en efficiënter werken, op het stadhuis en in zorg en welzijn, over wijkgericht werken, over duurzaamheid… Maar daarachter schuilt helaas een werkelijkheid van harde bezuinigingen. Heel duidelijk is te zien dat iedere wethouder wat groots en wat kleins heeft moeten inleveren. Uitgangspunten, ja die zijn er wel, Maar een echte alomvattende visie kunnen wij niet ontdekken…

Bezuinigen doet per definitie pijn. Alle inwoners van Zoetermeer gaan merken dat onze stad geld tekort heeft. Toch maakt het college in de ogen van de PvdA verkeerde keuzes. Want op dit moment ervaart een flink aantal  stadgenoten nu al hoe het is om dagelijks geldzorgen te hebben. En als er geldzorgen zijn, zijn de laatsten waarop je bezuinigt, de kinderen. Dat zal iedere ouder beamen. Gezinnen waar kinderverjaardagen niet worden gevierd. Kinderen die niet mee kunnen doen met schoolreisjes, sport en cultuur of die nooit een leuk uitje hebben. Dat moeten we met elkaar toch niet willen?

We praten met regelmaat over deze mensen en spreken dan allemaal onze zorgen over hen uit. En dus vindt de PvdA het onbegrijpelijk dat het college voorstelt om te bezuinigen op de Zoetermeerpas en de Kindpas. Juist met deze faciliteiten zorg je ervoor dat mensen zich niet buitengesloten voelen. Dat hun kinderen net als anderen wel mee kunnen doen.

Hoezo wel geld uitgeven om reclame te maken voor het imago van de stad terwijl we de minst bedeelden in de kou laten staan?  Wat voor een reclameslogan hoort daar bij dan?

Bezuinigen op kinderen is geen reclame voor de stad voorzitter, en daar kan geen budget voor citymarketing tegen op. Laten wij blijven kiezen voor de mensen die hulp van de overheid het hardst nodig hebben. Dus laten we de komende jaren het budget behouden voor deze groep. Dan pas laat je zien hoe serieus je je overheidstaak neemt. Dat is pas reclame. Daar is geen budget voor nodig. En dat komt mooi uit, want we moeten bezuinigen tenslotte.

Voorzitter, de PvdA heeft in deze stad decennia lang haar verantwoordelijkheid voor het stadsbestuur genomen. Ook nu wij in de oppositie zitten, nemen wij deze verantwoordelijkheid. Dus komen wij vandaag niet alleen met kritiek, maar met een heuse tegenbegroting. Een tegenvoorstel, waarin wij andere keuzes maken dan dit college.

Omdat wij ons ook realiseren dat bezuinigingen onvermijdelijk zijn, nemen wij een flink aantal voorstellen van het college over, bijvoorbeeld met betrekking tot parkeren, de OZB, de afvalstoffenheffing en de ambtelijke organisatie. Natuurlijk vragen wij ons daarbij wel af hoe deze verder worden uitgewerkt, maar we kunnen deze instrumenten gewoonweg niet laten liggen bij de bezuinigingsopgave.

Bij onze tegenbegroting staan de mensen centraal. De PvdA kiest ervoor in deze tegenbegroting de sterkste schouders de zwaarste lasten te laten dragen. Voor een solidair pakket aan maatregelen die toch een solide begroting opleveren. Wij willen niet of zo min mogelijk bezuinigen op kinderen, groen, voorzieningen en veiligheid. De PvdA bezuinigt liever op bakstenen en probeert de inwoners zo min mogelijk last te laten hebben van de bezuinigingsslag.

Daarom heeft de PvdA gekeken hoe we zo min mogelijk op sociale voorzieningen kunnen bezuinigen, juist omdat maatregelen daar de financieel en sociaal kwetsbaren het hardste treffen. En ook op groen wordt weinig bezuinigd in ons voorstel.

Wij zijn er wel voor om ook op leegstaande (kantoor-) panden het gebruikersdeel voor de OZB te heffen. Dit kost niet onze inwoners, maar grote investeerders geld. Het nodigt ook uit tot minder leegstand en dat komt goed uit, want de woningnood is hoog. Wij zijn ook vóór afvalscheiding, waarbij de grootste vervuiler de grootste rekening krijgt. Wel willen we daarbij de gratis inzameling van grofvuil bij kringloopbedrijven behouden.

De PvdA is ook voor het behoud van de wijkbibliotheken. Daarom dienen wij mede namens Zó Zoetermeer, de SP en Fractie van den Berg daarvoor twee moties in. Wij hebben zaterdag actie gevoerd in Rokkeveen en Oosterheem. Jong en oud vond het echt volkomen onbegrijpelijk dat het college de wijkbiebs wil sluiten. Het is niet alleen een gebouw waar je boeken haalt, het is een ontmoetings- en informatiepunt waar jong en oud graag komen. De bibliotheek kan de basis gaan vormen voor een veelheid aan functies in de wijk. Laten we het kind dus niet met het badwater weggooien.

De PvdA vreest dat voorzieningen die wegbezuinigd worden nooit meer terugkomen. Daarom willen we ons hard maken voor het behoud ervan. Wij zullen moties en amendementen die hiertoe oproepen, mede indienen. Wij draaien liever aan de knoppen van parkeertarieven of de OZB dan dat we hele functies of belangrijke voorzieningen schrappen. Die knoppen kunnen we in welvarende tijden ook weer terugdraaien namelijk.

En we hebben ook gekeken hoe we zo min mogelijk kunnen bezuinigen op evenementen en feestelijkheden. Denk hierbij aan de veteranenavond, een bezoek van de burgemeester bij jubilea en de Oranjeborrel. Dit zijn juist de momenten dat we bijzondere inwoners in het zonnetje zetten.

Omdat wij toch ook nog twee voorstellen willen doen vandaag die niets met bezuinigingen te maken hebben, maar met een duurzame en gezonde toekomst, zijn wij samen met GL tot twee moties daarvoor gekomen. GL zal straks een motie indienen waarin wij het college oproepen om het Rijk te verzoeken de snelheid op de A12 door Zoetermeer heen te verlagen tot 100 km per uur. Ik dien nu een motie in om ervoor te zorgen dat we in Zoetermeer mensen die hun huis willen verduurzamen, zoveel mogelijk kunnen ontzorgen. Organisaties die zich nu met dit soort zaken bezig houden, doen goede dingen als energieparty’s en energiescans van huizen, maar slimme opvolging zodat mensen ook daadwerkelijk wat met de adviezen gaan doen, is er eigenlijk niet. Wij willen daarvoor een aanpak ontwikkelen, zodat we meters kunnen maken met maatregelen die mensen zonder al te hoge drempel kunnen doorvoeren.

Tot slot, voorzitter.

De groei van de stad maken we zelf. Elke dag weer wordt deze stad gemaakt door duizenden Zoetermeerders die zich veelal belangeloos inzetten voor hun medemens. En die Zoetermeerders verwachten van hun stadsbestuur verantwoorde keuzes. Elke dag weer. Maar vooral nu. De PvdA begrijpt dat we moeten bezuinigen, maar maakt daarbij andere keuzes dan dit college. Afhankelijk van wat we hiervan terugzien volgende week, zullen wij voor of tegen deze Perspectiefnota stemmen.
Tot besluit nog dit: zoeken naar bezuinigingsmaatregelen doe je als ambtenaren natuurlijk liever niet, maar het is een hele klus geweest, waarbij men de eigen organisatie ook niet heeft ontzien. Daarom wil ik alle ambtenaren danken voor de inzet die zij hebben gepleegd met betrekking tot deze Perspectiefnota. Dat mag ook gezegd worden!

Lees hier onze tegenbegroting:
PvdA Solide en solidair – Tegenbegroting bij PN 2020

Bekijk hier de (financiële) maatregelen van onze tegenbegroting:
PvdA Solide en solidair – Tabel – Tegenbegroting bij PN 2020
Deze tabel is het beste te lezen als u het groot afdrukt (of in delen). Een digitale versie in Excel is op te vragen bij de fractie.

Dit is het amendement dat we hebben ingediend voor onze tegenbegroting:
PvdA Solide en solidair – Amendement – Tegenbegroting bij PN 2020

Op maandag 24 juni hebben wij een persbericht verstuurd over onze tegenbegroting:
Persbericht PvdA Solide en solidair – Tegenbegroting bij PN2020

Lees hier over de tweede termijn (1 juli 2019)


Margot Kraneveldt

Margot Kraneveldt

Politiek bedrijven zit me in het bloed, eerst vanaf 2003 op landelijk niveau en  sinds maart 2014 als volksvertegenwoordiger dichterbij huis: in mijn eigen stad, in ‘mijn’ Zoetermeer. In een leuk, gedreven, betrokken en deskundig fractieteam, samen met Susanne, Sicco, Marissa en Ramie. En ondersteund door Martijn en Sacha. Politiek is voor mij passie, gedreven

Meer over Margot Kraneveldt