Wie baggert tijdens het broedseizoen in Seghwaert?

Door Marissa van der Tol op 28 mei 2018

Commissielid Marissa van der Tol heeft maandag 29 mei mondelinge vragen namens de PvdA gesteld over het baggeren tijdens het broedseizoen in Seghwaert. In Seghwaert worden de sloten en meertjes al sinds begin mei gebaggerd. Van maart tot en met Juli is het broedseizoen. Alle Europese vogels zijn in deze periode beschermd.

Vogels maken graag een nest aan de oever van een sloot of meer. Dit betekent dat er door in deze periode te baggeren een risico bestaat dat nesten van vogels van de oever los komen en ten onder gaan. Een bezorgde inwoner heeft foto’s gemaakt van een nest dat door het baggeren los kwam van de oever en niet meer te redden was. Dit is natuurlijk verschrikkelijk.

Naar aanleiding van deze situatie heeft de PvdA de volgende vragen:

 1. Wordt er alleen gebaggerd of is er ook sprake van schonen van waterlopen en oevers?
 2. Worden deze werkzaamheden alleen in Seghwaert uitgevoerd of ook in andere wijken?
 3. Worden deze werkzaamheden uitgevoerd door de gemeente of door het waterschap?

Indien de werkzaamheden door de gemeente worden uitgevoerd:

 1. Is de wethouder ervan op de hoogte dat de Zoetermeerse gedragscode baggeren in de periode maart tot en met juli uitsluit?

Dit betekent dat hiervoor een ontheffing moet worden verleend indien de gemeente de werkzaamheden toch laat uitvoeren in deze periode.

 1. Is deze ontheffing verleend? Zo ja, op welke grond?

Indien deze ontheffing is verleend:

 1. Waarom was het niet mogelijk de werkzaamheden in februari vóór het broedseizoen uit te voeren of in juli ná het broedseizoen uit te voeren?

Indien de werkzaamheden door het hoogheemraadschap worden uitgevoerd vragen wij ons af:

 1. Is de wethouder bekend met de gedragscode van de Waterschappen?

In de gedragscode van de waterschappen staat: in de periode van half maart tot half juli (broed- en voortplantingperiode) worden de werkzaamheden alleen uitgevoerd als dit vanwege de primaire waterschapstaken niet anders kan en met de nodige voorzorg. De voorzorgsmaatregelen worden, met het oog op controle door handhavende instanties, goed gedocumenteerd. Voor de soorten van tabel 3 en vogels uit hoofdstuk 5 geldt bovendien de eis dat voor de werkzaamheden geen alternatieven voorhanden mogen zijn.

 1. Wij vragen de wethouder zo snel mogelijk bij het hoogheemraadschap aan te dringen direct te stoppen met deze activiteiten tot na het broedseizoen en tot de antwoorden op de volgende vragen bekend zijn en teruggekoppeld zijn aan de raad:
  1. Waarom is er afgeweken van de periode 15 juli tot 1 november voor de baggerwerkzaamheden?
  2. Welke alternatieve mogelijkheden, zoals genoemd in de gedragscode, zijn onderzocht?
  3. Waarom waren deze alternatieven niet mogelijk?
  4. Welke voorzorgsmaatregelen zijn genomen om broedende vogels niet te verstoren?

Tweede termijn: nog een paar belangrijke vragen.

 1. Kan de gemeente ingrijpen om de werkzaamheden per direct stil te laten leggen?
 2. Zo ja, verzoeken wij de wethouder dit te laten doen tot na het broedseizoen zodat er geen nesten meer verloren gaan.
 3. Zo nee, waarom niet en op welke termijn kan het alsnog wél??

Indien dit niet kan:

 1. Heeft de gemeente iemand in dienst die bevoegd is om de flora en faunawet te handhaven?
 2. Kan de gemeente deze vanaf morgen de situatie laten handhaven voor de resterende periode dat er gebaggerd wordt?

Laatste vraag:

 1. Wat gaat het nieuwe college doen om deze situatie niet meer te doen voorkomen?
Marissa van der Tol

Marissa van der Tol

Het Zoetermeer van later Voor Zoetermeer zie ik een toekomst waarin starters binnen een jaar een starterswoning kunnen huren, waarbij ze kunnen genieten van het groen in de omgeving. Een Zoetermeer waar kinderen vrolijk buiten kunnen spelen en iedere denkbare sport kunnen beoefenen. Er zijn studentenwoningen voor die jongeren die in Zoetermeer studeren of gewoon in de

Meer over Marissa van der Tol