Inleiding
Verkiezingsprogramma 2022-2026

Inleiding

Beste inwoner van Zoetermeer,

De Partij van de Arbeid staat voor

solidariteit, bestaanszekerheid, vrijheid, gelijkwaardigheid en duurzaamheid.

De PvdA in Zoetermeer brengt dit verkiezingsprogramma om twee redenen uit. Wij willen allereerst jou, als geïnteresseerde lezer, informeren over wat de PvdA voor de stad en de inwoners in de gemeenteraadsperiode 2022-2026 wil bereiken. En in de tweede plaats is dit Verkiezingsprogramma het uitgangspunt voor de nieuwgekozen PvdA- fractie voor de eventuele onderhandelingen over het nieuwe college van burgemeester en wethouders.

De directe woonomgeving en de beschikbaarheid van voorzieningen zijn van grote invloed op het welbevinden van mensen. Daar heeft de gemeente een belangrijke rol in. Dus het maakt nogal uit welke keuzes door de gemeenteraad worden gemaakt. Daarom zijn de verkiezingen ook zo belangrijk.

Lang niet alle ontwikkelingen zijn precies te voorzien. Op onze website vind je altijd onze actuele standpunten en activiteiten. Ook na de verkiezingen. Samen maken we de stad levendig en kleurrijk.

Ramie Al Moukhaibar, Bestuursvoorzitter PvdA Zoetermeer
Margot Kraneveldt, Fractievoorzitter en lijsttrekker PvdA Zoetermeer

1.1 Solidariteit, inclusie en toegankelijkheid

De PvdA maakt zich sterk voor een Levendig en Kleurrijk Zoetermeer. Wij komen op voor de grote groep mensen die moeite heeft overeind te blijven in een snel veranderende maatschappij. Die zelfs door hard te werken geen uitzicht hebben op een huis of een vast contract en daarmee zekerheid voor hun toekomst en die van hun gezin. De PvdA vindt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten willen dragen. Een maatschappij maak je samen. Wij zijn er voor elkaar en dragen ons steentje bij voor de ander die het minder makkelijk heeft. Dat is solidariteit.
Wij willen dat iedereen mee mag doen, mee kan doen en nooit buitengesloten worden: inclusie en toegankelijkheid.

Onze keuzes:

Wij staan voor solidariteit, maar ook voor bestaanszekerheid, vrijheid, gelijkwaardigheid en duurzaamheid

In tijden van grote onzekerheid is het belangrijk dat je kunt terugvallen op onze sociaaldemocratische waarden. Ze zijn het kompas waarop we varen, juist ook in tijden van grote onzekerheid. Het is belangrijk helder te zijn over onze waarden. Waarden waar u op kunt rekenen wanneer u voor ons kiest.

Solidariteit

Mensen staan voor de PvdA centraal. De PvdA vindt dat iedereen de mogelijkheid moet krijgen om zijn capaciteiten te benutten. Zoetermeer laat niemand in de kou staan. Iedereen doet mee. Als het tegenzit, helpen we elkaar. De gemeente helpt zelf en/of stimuleert en ondersteunt anderen om dat te doen.

Bestaanszekerheid

Om echt vrij te kunnen zijn streven we naar bestaanszekerheid voor iedereen. Bestaanszekerheid is het recht op een fatsoenlijk bestaan. Een plek waar je kunt thuiskomen, een inkomen waar je op kunt rekenen, een vangnet voor als het tegenzit en kansen voor je kinderen. Dat is niet een voorwaarde voor vooruitgang, dat ís vooruitgang. Iedereen heeft er recht op om volwaardig mee te kunnen doen aan de samenleving.

Vrijheid

Vrijheid betekent dat je mee kan en mag doen. Dat er voor iedereen een plek is om jezelf te kunnen zijn. Om je dromen na te kunnen jagen. Om een bijdrage te kunnen leveren. Om je te kunnen ontwikkelen op de manier die bij je past. Wij vinden dat vrijheid er voor iedereen moet zijn. Vrijheid is geen privilege. Alleen als je vaste grond onder de voeten hebt, voel je de vrijheid om te kunnen springen. Daarbij geldt dat de vrijheid van de een niet ten koste mag gaan van de vrijheid van de ander. Want alleen als we ons voor elkaar verantwoordelijk voelen, kunnen we allemaal vrij zijn.

Gelijkwaardigheid

Alle mensen zijn gelijkwaardig. Bestaanszekerheid is er daarom voor iedereen. Dat betekent dat iedereen dezelfde kansen heeft op een goed werk, een fijn huis, liefdevolle zorg en het beste onderwijs. Gelijkwaardigheid staat onder druk wanneer een kleine groep zich steeds meer kan veroorloven en een grote groep steeds minder.  De wijk waarin je woont, je achtergrond of wie je ouders zijn mogen nooit bepalend zijn voor wie je later wordt.

Duurzaamheid

Bestaanszekerheid willen wij niet alleen voor iedereen nu, maar ook in de toekomst. Duurzaamheid is daarmee direct aan de kernvoorwaarde bestaanszekerheid verbonden. Dat betekent eerlijke groei, groene banen, groene technologie, solidariteit met toekomstige generaties en een gezond leven. De Sustainable Development Goals (SDGs), ook wel Duurzame Ontwikkelingsdoelen genoemd, moeten een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030. Vanuit onze waarden onderschrijven wij deze doelen vanzelfsprekend.

De PvdA wil dat Zoetermeer zo snel mogelijk, maar uiterlijk in 2035, CO2 –neutraal is. In 2040 is Zoetermeer aardgasvrij. Dat zijn geen vrijblijvende afspraken. De PvdA wil dat de gemeente een  flink in duurzaamheid investeert. Dat gaat niet alleen om milieu en natuur, maar ook om lucht- en waterkwaliteit, mobiliteit en afval.

 

Opvang van statushouders en asielzoekers

De gemeente Zoetermeer heeft eind 2021 ingestemd met het verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om een tijdelijke opvanglocatie voor statushouders en asielzoekers te maken in de leegstaande gevangenis aan de Rokkeveenseweg 50.
De PvdA staat daar positief tegenover. Wij zijn voor een rechtvaardig en humaan asielbeleid. Iedereen die de asielprocedure heeft doorlopen en in Nederland mag blijven, verdient menswaardige opvang en huisvesting, en een snelle en goede inburgering in de Nederlandse samenleving. Alle gemeenten wordt gevraagd hieraan een bijdrage te leveren. Zoetermeer, als derde stad van Zuid-Holland, kan daarbij niet achterblijven. We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid hierin.
Meer informatie over de afspraken die zijn gemaakt en ons standpunt hierover kunt u lezen bij onze standpunten.

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen in Zoetermeer: arm of rijk, jongeren en ouderen, mensen met en zonder een fysieke of mentale beperking, ongeacht je opleiding, je geloof of je huidskleur, LHBTI’s en inwoners met een migratieachtergrond.

We bevorderen diversiteit, onder andere door anoniem solliciteren

De PvdA dringt erop aan dat de gemeente het goede voorbeeld geeft op het gebied van diversiteit. De gemeente gaat anoniem solliciteren toepassen en doet alleen zaken met bedrijven en instellingen die diversiteit actief bevorderen.

Voor diversiteit en tegen racisme en discriminatie

We bevorderen diversiteit en het tegengaan van racisme en discriminatie. We constateren helaas dat er ook in Zoetermeer sprake is van discriminatie in allerlei vormen. Afgewezen worden voor een baan omdat je een beperking hebt, uitgescholden worden op straat omdat je homoseksueel bent of de toegang tot een uitgaansgelegenheid worden geweigerd omdat je een donkere huidskleur hebt: dat is onacceptabel. Er is recent door de PvdA in Zoetermeer een meldpunt discriminatie opgericht (meldpuntzoetermeer.nl/). Wij monitoren de bekendheid en het gebruik van het meldpunt, het aantal meldingen en de acties die zijn ondernomen. De PvdA wil dat het discriminatiebeleid wordt verbeterd en dat meldingen door de gemeente serieus en snel worden opgepakt.

Goede toegankelijkheid volgens het VN-verdrag ‘Handicap, rechten van mensen met een beperking’

We letten altijd goed op het verbeteren van de toegankelijkheid van voorzieningen en openbare gebouwen en veilige looproutes voor ouderen en mensen met een beperking. De gemeente leeft de richtlijnen van het VN-verdrag ‘Handicap, rechten van mensen met een beperking’ na. Ook de gemeentelijke websites zijn goed toegankelijk.

1.2 Van groeikern tot volwassen stad

Zoetermeer heeft zich ontwikkeld van een dorpje via een groeikern tot een volwassen stad. Dat proces gaat altijd maar door. Gelet op het grote woningtekort in de Randstad levert Zoetermeer haar bijdrage door 10.000 woningen te bouwen.

Onze keuzes:

Hoe bouw je 10.000 woningen in Zoetermeer?

De PvdA heeft er in 2016 mee ingestemd dat Zoetermeer met 10.000 woningen gaat groeien (de Schaalsprong), omdat onze inwoners er zeker van moeten kunnen zijn dat ze binnen een redelijke tijd een betaalbare woning kunnen vinden. Zoetermeer moet een aantrekkelijke woonstad blijven.

De grote opdracht daarbij is: vooral betaalbare huisvesting voor minder draagkrachtigen, een zuinig gebruik van de ruimte, volop aandacht voor groen, een duurzame bouw en een scherp oog voor stedelijke kwaliteit. Deze schaalsprong brengt grote veranderingen voor Zoetermeer en haar inwoners met zich mee.

Zoetermeer kan geen weiland meer volbouwen, zoals vroeger. De nieuwbouw vindt uitsluitend plaats binnen de huidige bebouwde kom. Dit zal vooral met woontorens in de binnenstad moeten en door de bouw van de nieuwe wijk de Entree. Zie hoofdstuk 3 voor onze ideeën over wonen.

1.3 Klimaatproblemen

De uitdagingen van de klimaatcrisis zorgen voor grote veranderingen, ook in Zoetermeer. Verregaande maatregelen zijn onontkoombaar geworden. De PvdA vindt dat in alles wat de gemeente doet, zwaar meegewogen moet worden wat het beleid betekent voor het oplossen van de klimaatproblemen.

Onze keuzes:

Kies groen door op ons rode netwerk te stemmen

Onze kinderen verdienen een leefbare planeet die niet bedreigd wordt door het opwarmen van de aarde. Wij moeten weer durven investeren en daarmee zelf richting geven aan een eerlijke, fatsoenlijke en duurzame economie. De fractie van PvdA Zoetermeer kijkt daarom bij elk raadsvoorstel naar de impact op het milieu en het klimaat. Zoetermeer is een groene stad en dat moet zo blijven. We letten bijvoorbeeld op de luchtkwaliteit en geluidsoverlast, maar ook op eerlijke groei en groene banen.

Daarnaast heeft iedere inwoner natuurlijk behoefte aan schoon drinkwater en droge voeten. Daar zorgen onze collega’s van de waterschappen voor. Zoetermeer is een bijzondere stad, want de stad valt onder drie waterschappen: Rijnland, Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard. De fractie van de PvdA Zoetermeer heeft regelmatig contact met de PvdA-fracties van de waterschappen over de groene (natuur/land) en blauwe (water) delen van onze stad.

Tot slot hebben we ook regelmatig contact met onze PvdA-fractie in de Tweede Kamer. Wat we via de lokale politiek niet kunnen regelen voor ons klimaat, geven we door aan Den Haag.

1.4 Coronapandemie

Veel mensen, bedrijven en instellingen zijn getroffen door de coronapandemie en zullen mogelijk nog langere tijd de naweeën van de coronacrisis ondervinden. Wat de PvdA betreft heeft de gemeente een rol in de ondersteuning van inwoners, ondernemers en organisaties om er weer bovenop te komen.

Onze keuzes:

Bied getroffen ondernemers en organisaties herstelkansen na problemen door de coronacrisis

Extra aandacht is nodig voor de sectoren die door de coronacrisis zwaar zijn getroffen, zoals de horeca, winkels, de dagmarkten en de cultuursector. De PvdA stelt voor om bij de gemeente een centraal loket te openen voor MKB-ondernemers/ZZP’ers, die door corona in de problemen zijn gekomen. Hier kunnen zij terecht met al hun vragen over de doorstart of vestiging van hun onderneming. Snelle procedures en ruime faciliteiten moeten hun herstelkansen bevorderen.

Na corona een ruimhartige opstelling voor culturele voorzieningen in nood

De coronacrisis heeft de culturele sector onevenredig hard geraakt. Door de lockdown waren er geen bezoekers en stokten de inkomsten. Door de broodnodige overheidssteun is de continuïteit van de culturele voorzieningen voorlopig verzekerd. Zolang de bezoekersaantallen nog niet volledig zijn hersteld, pleit de PvdA voor een ruimhartige opstelling van de gemeente als culturele voorzieningen onverhoopt alsnog dreigen om te vallen.

1.5 Scherpe keuzes

De gemeente is uiteraard gebonden aan landelijk beleid en wordt helaas financieel sterk beknot door het Rijk. Scherpe keuzes zijn onvermijdelijk, maar de PvdA let daarbij sterk op de mensen die net dat duwtje in de rug nodig hebben, op het in stand houden van gemeenschappelijke voorzieningen en op duurzame oplossingen.

Onze keuzes:

Juist in slechte tijden moeten we kunnen investeren

Om te voorkomen dat de werkloosheid nodeloos oploopt, om ervoor te zorgen dat voorzieningen en diensten overeind blijven en om de economie en samenleving klaar te maken voor de toekomst moeten we (gemeente, organisaties en inwoners) kunnen blijven investeren.
De PvdA wil de gemeente de ruimte krijgen om te investeren in een eerlijke en fatsoenlijke economie met voldoende banen.

Een gezonde gemeentebegroting heeft Zoetermeer echter al een tijdje niet meer. De financiële stand van zaken in de gemeente Zoetermeer is niet rooskleurig. De meerjarenbegroting 2021-2025 vertoont jaarlijks een structureel tekort. Verreweg de voornaamste oorzaak is het oplopende tekort op de uitvoering van de wet Jeugdzorg en de Wmo. Sinds de decentralisaties in 2015 hebben veel gemeenten substantieel veel meer uitgegeven aan jeugdzorg dan de ontvangen vergoeding van het Rijk. Dat is ook in Zoetermeer het geval.

Onze focus ligt wat betreft de financiën niet alleen puur op de begroting, maar op het bouwen van een eerlijke, fatsoenlijke en duurzame lokale en regionale economie waar voor iedereen een plaats is. Met nieuwe welvaart en nieuwe banen. Brede welvaart is ons kompas.

De rekening van deze crisis willen wij niet bij werkenden, kwetsbaren, jongeren of ouderen neerleggen, maar bij diegenen die de rekening het beste kunnen dragen: de vervuilers, de vermogenden en de multinationals. De sterkste schouders dragen de grootste lasten.

1.6 Meebesturen

De PvdA altijd in de coalitie in Zoetermeer. Daar kwam in maart 2018 een einde aan. De PvdA wil in de volgende raadsperiode meebesturen en wethouders leveren.

Onze keuzes:

We willen graag onze plannen en idealen realiseren in een coalitie

Hoe sterker de PvdA wordt, des te meer kunnen we van onze plannen en idealen realiseren. We zijn bereid om compromissen te sluiten, maar uiteraard niet tot elke prijs. Het collegeprogramma moet herkenbaar de voor ons wezenlijke elementen van solidariteit en duurzaamheid bevatten.

Deel dit