Cultuur verdient meer waardering
Verkiezingsprogramma 2022-2026

Cultuur verdient meer waardering

Kunst en cultuur raakt, verbindt, verheft, ontspant en biedt naast plezier ook stof tot nadenken. Zonder de bibliotheek, de muziekschool, de cultuur- en poppodia, zonder de musea en cultuureducatie is het lastig om jezelf verder te ontwikkelen. Cultuur draagt in al haar verschijningsvormen bij aan de leefbaarheid van onze wijken.

10.1 Betaalbaar en toegankelijk

Het uitgangspunt voor de PvdA is dat alle vormen van cultuur voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn. Daarom is het belangrijk dat de culturele en creatieve sector in Zoetermeer de diversiteit van onze samenleving weerspiegelt. Bij een inclusieve samenleving hoort een inclusieve culturele sector.

Onze keuzes:

Alle kinderen moeten mee kunnen doen aan cultuureducatie

Alle kinderen moeten mee kunnen doen aan cultuureducatie. De PvdA wil dit bereiken door cultuureducatie een toegankelijk en betaalbaar onderdeel van de ZoetermeerPas te maken en door de samenwerking tussen het onderwijs en de culturele instellingen aan te moedigen.

Meer muziek, cultuur en sport op school

Op iedere school komt meer ruimte voor muziek, cultuur en sport, door goed opgeleide vakleerkrachten. Ieder kind komt ermee in aanraking. Dit wordt publiek gefinancierd.

Betere toegankelijkheid voor kunst en cultuur

Mensen met een beperking krijgen makkelijke toegang tot kunst en cultuur. Dat kan door de inzet van gebarentolken, rolstoelvriendelijke theaters en festivals, et cetera.

Alle jongeren een cultuurkaart

Alle jongeren tot en met 25 jaar krijgen een cultuurkaart met een budget en kortingen voor kunst en cultuur.

Dit willen we echter niet lokaal maar landelijk regelen, via onze PvdA-fractie in de Tweede Kamer. Kijk hier op ons landelijke verkiezingsprogramma voor onze gewenste maatregelen voor cultuur: https://www.pvda.nl/verkiezingen/verkiezingsprogramma/kunst-cultuur-media/#structurele-investering-in-kunst-en-cultuur

Alle kinderen op de basisschool in aanraking brengen met kunst en cultuur

Basisschoolleerlingen krijgen de cultuurontdekkingspas. Kinderen uit gezinnen met minder geld krijgen ook altijd de kans om deel te nemen aan culturele activiteiten buiten school.

Dit willen we echter niet lokaal maar landelijk regelen, via onze PvdA-fractie in de Tweede Kamer. Kijk hier op ons landelijke verkiezingsprogramma voor onze gewenste maatregelen voor cultuur: https://www.pvda.nl/verkiezingen/verkiezingsprogramma/kunst-cultuur-media/#structurele-investering-in-kunst-en-cultuur

Laat nieuwe groepen kennis maken met kunst en cultuur

Er zijn volwassenen en kinderen die zelden of nooit in aanraking komen met kunst of cultuur. Dat is jammer, want kunst en cultuur dragen bij aan een gelukkig leven. Deze mensen moeten we ook zien te bereiken, zodat we ze enthousiast kunnen maken voor kunst en cultuur.
Dat doen we met projecten zoals De Wijk de Wereld doet in Groningen en met cultuurcoaches. Zij stimuleren deelname aan cultuur en verbinden cultuur met andere sectoren.

Cultuurcoaches laten kinderen (groep 1 t/m groep 8), (thuiswonende) ouderen en mensen in de zorg kennismaken met muziek, nieuwe media, literatuur, cultureel erfgoed, beeldende kunst, dans en theater. Dit doen zij door het organiseren van culturele activiteiten projecten in de wijken.
Dit sluit goed aan bij de huidige methoden van het Wijkgericht Werken.

Verhoog het cultuurbudget per inwoner

De gemeente besteedt nu gemiddeld € 87 euro per inwoner aan cultuur. Dat is € 23 euro lager dan het gemiddelde van de Nederlandse gemeentes. Zoetermeer zou meer per inwoner aan cultuur uit moeten geven.

Als het inwoneraantal groeit, moet het cultuurbudget meegroeien

De gemeente moet investeren in cultuur door minimaal dezelfde bijdrage per inwoner aan cultuur te besteden. Dus als het inwoneraantal van Zoetermeer groeit, dan moet het totale budget voor cultuur niet langer gelijk blijven maar omhoog.

Geef kunst en cultuur subsidie als dat nodig is

De makers van kunst en cultuur moeten worden gestimuleerd en (zo nodig) gesubsidieerd. Dat bevordert de creativiteit.

Wanneer een instelling zich gevestigd heeft als grote speler in het culturele met een eigen fysieke plaats om kunst en cultuur te beoefenen komt deze instelling in aanmerking voor het zijn van een basisinstelling met bijbehorende subsidievorm. Het aantal culturele basisinstellingen wordt niet beperkt.

De subsidieaanvraag voor kleine projecten moet laagdrempelig zijn.

Investeer in een amateurtheater

Niet alle kunst is Kunst met een grote K. Maar kunst zorgt wel voor extra plezier in het leven.
Veel amateurverenigingen ervaren ruimtegebrek. Zij willen graag tegen een redelijk tarief een vaste plek om te repeteren, op te treden, enzovoorts. Daarom moet er geïnvesteerd worden in een amateurtheater.

Met een ZoetermeerPas voor gereduceerde tarieven meedoen

Kunst en cultuur moet laagdrempelig zijn voor iedereen. Mensen met een ZoetermeerPas moeten daarom voor gereduceerde tarieven mee kunnen doen aan cultuur. De gemeente moet daarvoor in overleg met de cultuuraanbieders.

10.2 De waarde van kunst en cultuur

Kunst en cultuur dragen bij aan een gelukkig leven. Toch zijn kunst en cultuur helaas niet altijd voor iedereen toegankelijk. Daarom is het belangrijk dat het in Zoetermeer voor iedereen mogelijk is om deel te nemen aan cultuur. Van het maken van muziek, tot het optreden op een podium en van schilderen/tekenen tot dansen, en nog veel meer. Daarvan leer je creatief te zijn en jezelf te uiten op nieuwe manieren.

Onze keuzes:

Na corona een ruimhartige opstelling voor culturele voorzieningen in nood

De coronacrisis heeft de culturele sector onevenredig hard geraakt. Door de lockdown waren er geen bezoekers en stokten de inkomsten. Door de broodnodige overheidssteun is de continuïteit van de culturele voorzieningen voorlopig verzekerd. Zolang de bezoekersaantallen nog niet volledig zijn hersteld, pleit de PvdA voor een ruimhartige opstelling van de gemeente als culturele voorzieningen onverhoopt alsnog dreigen om te vallen.

De belangrijke culturele pijlers van Zoetermeer moeten voortbestaan

De PvdA ondersteunt het voortbestaan van de belangrijke culturele pijlers van Zoetermeer: het Stadstheater, CKC en partners, de Boerderij, het Nationaal Videogame Museum, Museum De Voorde, filmhuis Cameo, Franx (voorheen Terra Arts) en het Stadhuis-Forum.
Samenwerking tussen deze instellingen om nieuwe bezoekers te verleiden en het cultuuraanbod te vergroten, wordt gestimuleerd.

Waardering voor de culturele sector moet duidelijker naar voren komen

De waardering voor de culturele sector moet in Zoetermeer duidelijker naar voren komen.
Niet alleen in woorden, maar ook in daden. De PvdA is van mening dat de bijdrage per inwoner aan de cultuursector tenminste op hetzelfde niveau – te weten € 78 per inwoner – moet blijven of moet toenemen. Dat betekent dat bij de voorspelde groei van het aantal inwoners het cultuurbudget wordt verhoogd.

Investeer in amateurverenigingen

De amateurverenigingen in Zoetermeer hebben jarenlang vergeefs geklaagd over het gebrek aan repetitie- en opslagruimte. Zij worden ook nauwelijks betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van de Cultuurvisie. De gemeente heeft erkend dat er naar meer ruimte voor amateurverenigingen moet worden gezocht. De PvdA zal de gemeente aan deze toezegging houden en vooral de betaalbaarheid bewaken. De PvdA wil investeren in een amateurtheater.

De wijkbibliotheken openhouden

Het openhouden van wijkbibliotheken is belangrijk. Het zijn laagdrempelige ontmoetingsplaatsen en leerplaatsen, die een bijdrage leveren aan de bestrijding van analfabetisme en laaggeletterdheid (zie verder hoofdstuk zeven, onderwijs).

Het cultureel erfgoed beschermen en behouden

Het cultureel erfgoed in Zoetermeer is het meer dan waard om beschermd en behouden te worden. Bij bouwwerken die behoren tot het Zoetermeerse cultuurhistorisch erfgoed geldt de regel ‘renoveren tenzij’. Het cultureel erfgoed dat in bezit is van de gemeente wordt niet verkocht.

Deel dit