Veilige wijken en buurten
Verkiezingsprogramma 2022-2026

Veilige wijken en buurten

Inwoners van Zoetermeer willen zich in hun eigen huis, buurt en stad veilig voelen. Veiligheid kent vele aspecten: het gaat behalve over overlast, inbraken, overvallen en drugscriminaliteit, maar ook over verkeersveiligheid, discriminatie, huiselijk geweld, rechts-extremisme of ondermijnende activiteiten.

12.1 Gepaste straffen

De PvdA neemt geen enkele vorm van criminaliteit of wangedrag lichtvaardig op, stigmatisering naar leeftijd of etnische afkomst moeten we doorbreken en altijd dient er gepast te worden ingegrepen. Soms is dat met een waarschuwing of een boete, soms is dat met een stevige aanpak door politie en justitie en gepaste straffen.

 

Onze keuzes:

Pak drugscriminaliteit hard aan

Drugscriminaliteit wordt wat ons betreft keihard aangepakt. Samenwerking met woningbouwcorporaties is daarbij cruciaal. Een juiste balans tussen preventie en perspectief bieden enerzijds en repressie en straffen anderzijds, dát is de crux.

Niet preventief fouilleren

De PvdA is tegen preventief fouilleren op straat of tijdens het uitgaan. Fouilleren is alleen toegestaan bij voldoende en concrete aanleiding of verdenking of in geval van een calamiteit. Zomaar fouilleren, zonder directe aanleiding, werkt stigmatiserend.

Minder uitgaansgeweld door minder wapens (zoals messen bij jongeren)

Een avondje stappen moet leuk zijn. We zien de afgelopen jaren een stijgende trend van wapengebruik onder jongeren. Het is onze plicht om de inwoners en bezoekers van Zoetermeer te beschermen. Hierbij hoort ook dat de jongeren zich veilig genoeg moeten voelen om niet de behoefte te hebben om wapens bij zich te dragen. Uit onderzoeken blijkt dat jongeren een veilige omgeving nodig hebben. Een omgeving waarin zij niet bang zijn om het slachtoffer te worden van geweld. Ook moet er voor worden gezorgd dat jongeren meer vertrouwen krijgen in de politie.

Ook in Zoetermeer is het helaas soms nodig om horecaondernemers stevig aan te spreken op hun verantwoordelijkheid bij het voorkomen van uitgaansgeweld. Zo nodig wordt een horecagelegenheid gesloten.

12.2 Veiligheidsgevoel in alle wijken

Er is een verschil tussen het gevoel van onveiligheid en de statistieken. We moeten alert blijven op alle vormen van onveiligheid en daarop gepast ingrijpen, maar laten we ook vaststellen dat de criminaliteitscijfers in Zoetermeer dalen.

Onze keuzes:

Laat inwoners meedenken met wijkplannen voor veiligheid en preventie

Gemeente en politie maken veiligheids- en preventieplannen per wijk of buurt en laten inwoners meedenken. De prioriteiten bij de inzet van de wijkagenten worden mede bepaald door inwoners van de wijk.

Zowel buurtwerk als jongerenwerk bieden perspectief en grijpen in

Kansarme jongeren lopen een groter risico om in crimineel gedrag te vervallen. Buurt- en jongerenwerk biedt deze jongeren zoveel mogelijk perspectief en grijpen in als iemand dreigt te ontsporen.

Goede wijkzorg kan ouders ondersteuning bieden bij de opvoeding

Ouders spelen een belangrijke rol bij het voorkomen en tegengaan van problemen. De wijkzorg komt achter de voordeur en kan de ouders ondersteuning bieden bij de opvoeding. Ook worden ouders zo aangesproken op het gedrag van hun kinderen.

De gemeente moet contact houden met de ogen en oren van de wijk

De gemeente coördineert een fijnmazig netwerk van buurtwerk, wijkzorg, politie, scholen, jeugdzorg en ook woningcorporaties. Zij zijn de ogen en oren voor wat er leeft en broeit in de wijk.

Levendige wijkwinkelcentra zorgen voor de leefbaarheid van de wijken

Levendige wijkwinkelcentra, inclusief de Dorpsstraat, zijn belangrijk voor de leefbaarheid van de wijken. De gemeente zorgt er samen met de eigenaren en de ondernemers voor dat de winkelcentra levensvatbaar zijn. De PvdA wil de verpaupering van wijkwinkelcentra voorkomen.

12.3 De wijkagent als sleutelpersoon

Preventie en snel ingrijpen waar zaken dreigen te ontsporen, is belangrijk. De wijkagent is de sleutelpersoon in de wijk die voor verbindingen zorgt. Ook door zichtbaarheid en gebruik van social media. Dat zien we gelukkig steeds meer in Zoetermeer.

Onze keuzes:

Wij willen meer wijkagenten

Bij het Rijk wordt gepleit voor meer wijkagenten in Zoetermeer totdat de afgesproken norm van 1 wijkagent op 5000 inwoners wordt gehaald. Wij beseffen dat ‘meer blauw op straat’ alleen niet de oplossing is.

Goed contact tussen boa’s, wijkagenten en buurtbewoners

Buitengewoon opsporingsambtenaren ( boa’s) ondersteunen het werk van de wijkagenten. Als buurtbewoners melding maken van onveilige of ondermijnende situaties kunnen boa’s een vervolg geven door daadwerkelijk te handhaven en te communiceren met de buurtbewoners.

Zorg voor korte lijntjes met de wijkpolitie voor buurtbewoners

Wanneer buurtbewoners zich inzetten voor bijvoorbeeld minder inbraken en minder overlast worden zij ondersteund door de gemeente en krijgen zij korte lijntjes met de wijkpolitie.

12.4 Vuurwerk

De vuurwerktraditie rond de jaarwisseling is schadelijk voor het milieu, dierenwelzijn en de gezondheid van inwoners en vergroot het gevoel van onveiligheid. Het draagvlak voor een algeheel vuurwerkverbod is sinds de jaarwisseling 2020/21 in coronatijd aanzienlijk toegenomen. Het aantal vuurwerkletsels is drastisch gedaald en de schade door vernielingen van straatmeubilair etc. was eveneens geringer.

Onze keuzes:

Een vuurwerkverbod

In navolging van de grote steden Amsterdam, Rotterdam en Utrecht pleit de PvdA in Zoetermeer ook voor een totaalverbod op het afsteken van consumentenvuurwerk vanaf de jaarwisseling 2022/23. Als alternatief wordt tijdens de jaarwisseling een professionele vuurwerkshow georganiseerd.

Deel dit