Solidariteit – de basis voor een sociale samenleving
Verkiezingsprogramma 2022-2026

Solidariteit – de basis voor een sociale samenleving

Mensen verschillen en dat maakt onze maatschappij levendig en kleurrijk. Wat niet zou mogen verschillen zijn de kansen die je in je leven krijgt. Nu spelen achtergrond, opleidingsniveau en de plek waar je geboren bent een grote rol in hoe je toekomst eruit gaat zien. Hebben je ouders het zwaar en weinig te besteden, dan maak jij grote kans later ook zelf in armoede te moeten leven.

2.1 Kansen voor iedereen

Ongelijke kansen zijn voor de PvdA geen voldongen feiten, maar aan te pakken verschillen. Iedereen kan in de problemen raken en heeft het recht daar met hulp weer uit te komen. Wij staan voor kansen voor iedereen. Niemand zou aan de kant mogen staan in onze maatschappij.

Onze keuzes:

Aanpakken taalachterstand en laaggeletterdheid

Goede beheersing van de Nederlandse taal is essentieel. Taalachterstand wordt verholpen en laaggeletterdheid wordt aangepakt door deelname van betrokken leerlingen aan extra taallessen, experimenten met zomerscholen en laagdrempelige bijscholing en huiswerkbegeleiding. De landelijke maatregel van gratis Voor- en Vroegschoolse Educatie wordt direct uitgevoerd.

Voor diversiteit en tegen racisme en discriminatie

We bevorderen diversiteit en het tegengaan van racisme en discriminatie. We constateren helaas dat er ook in Zoetermeer sprake is van discriminatie in allerlei vormen. Afgewezen worden voor een baan omdat je een beperking hebt, uitgescholden worden op straat omdat je homoseksueel bent of de toegang tot een uitgaansgelegenheid worden geweigerd omdat je een donkere huidskleur hebt: dat is onacceptabel. Er is recent door de PvdA in Zoetermeer een meldpunt discriminatie opgericht (meldpuntzoetermeer.nl/). Wij monitoren de bekendheid en het gebruik van het meldpunt, het aantal meldingen en de acties die zijn ondernomen. De PvdA wil dat het discriminatiebeleid wordt verbeterd en dat meldingen door de gemeente serieus en snel worden opgepakt.

We bevorderen diversiteit, onder andere door anoniem solliciteren

De PvdA dringt erop aan dat de gemeente het goede voorbeeld geeft op het gebied van diversiteit. De gemeente gaat anoniem solliciteren toepassen en doet alleen zaken met bedrijven en instellingen die diversiteit actief bevorderen.

2.2 Meedoen aan de samenleving

Het mee kunnen doen aan de samenleving – het volgen van goed onderwijs, je geen zorgen hoeven maken over basisbehoeftes, betaald werk doen (eventueel vrijwilligerswerk) en het ontvangen van passende zorg – is zowel in het belang van de individuele mens als van de hele maatschappij.

Onze keuzes:

Iedere wijk een eigen plan

Je kunt je het best ontplooien als je een fijn leven hebt in je eigen buurt. Daarom moeten we blijven investeren in onze wijken. De problematiek per wijk is verschillend, de investering is dat dus ook. In nauw overleg met de bewoners wil de PvdA dat er wijkplannen komen die aangeven wat nodig is om in alle wijken een prettig leven te leiden. De PvdA wil dat wijkmanagers passende maatregelen in de wijk kunnen nemen met een voldoende budget .

Voor basisscholen gratis schoolontbijt

De PvdA ondersteunt het eerder door de gemeente toegezegde en deels gerealiseerde gratis schoolontbijt voor kinderen van basisscholen. In overleg met scholen, ouders en vrijwilligers wordt een start gemaakt met het voorzien in een gratis schoolontbijt minstens één keer per week. Het gratis schoolontbijt voorziet in een gezond begin van de dag en is ook goed voor de integratie door het onderling contact tussen ouders en kinderen uit verschillende culturen.

De hulp bij zorg, welzijn of opvoeding moet efficiënt en snel

Zoetermeerders die hulp vragen bij zorg, welzijn of opvoeding moeten efficiënter en sneller hulp krijgen. De nieuwe samenwerkingsalliantie inZet wordt de centrale ingang en het aanspreekpunt voor antwoorden en oplossingen op al die vragen. Wij willen in iedere wijk een laagdrempelige inlooplocatie van inZet.

De opvang en integratie van statushouders verbeteren

We willen dat de opvang en integratie van statushouders verbetert. Gemeenten hebben vanaf 2022 door de nieuwe Wet Inburgering een belangrijkere rol bij de begeleiding van nieuwkomers. Snel Nederlands leren en meedoen aan de Nederlandse samenleving is cruciaal. Als er in noodsituaties een beroep op Zoetermeer wordt gedaan, biedt de gemeente boven het quotum noodopvang voor asielzoekers/statushouders.

Snelle aanpak van schuldhulpverlening

Een snelle aanpak van schuldhulpverlening is voor de PvdA heel belangrijk. We bekijken of ook voor hogere schulden een renteloze lening door het Sociaal Leenfonds mogelijk is. In navolging van Amsterdam worden maatregelen ingezet om vooral bij jongeren schulden te voorkomen, ontstane schulden klein te houden of zo snel mogelijk af te lossen. Jongeren worden aan een jongerenadviseur gekoppeld met wie zij samen een begeleidingsplan maken.

Aanpak Energiearmoede voor bijstandsgerechtigden

In verband met de recent sterk gestegen energieprijzen wil de PvdA in aanvulling op landelijke maatregelen via een Aanpak Energiearmoede een lokaal hulpaanbod voor met name bijstandsgerechtigden. We laten niemand in de kou zitten.

Uitbreiding ZoetermeerPas

De ZoetermeerPas is een goede voorziening die mensen met een laag inkomen de mogelijkheid biedt om gratis of tegen betaling van een lage eigen bijdrage deel te nemen aan cursussen, cultuur of sporten. De PvdA is van mening dat van deze mogelijkheid vaker en effectiever gebruik kan worden gemaakt als voor de inwoners van Zoetermeer duidelijker wordt aangegeven voor welke activiteit de ZoetermeerPas geldt en tegen welk tarief. We bepleiten daarnaast een uitbreiding van de Pas. De PvdA wil dat de ZoetermeerPas ook te gebruiken is door studenten en dat de ZoetermeerPas beschikbaar wordt gesteld aan mensen met een inkomen dat lager is dan 130% van de bijstandsnorm.

De gemeente ontwikkelt inclusiebeleid

Iedere Zoetermeerder moet deel kunnen nemen aan de Zoetermeerse samenleving ongeacht beperking, seksuele geaardheid, etniciteit etc. Daarom ontwikkelt de gemeente inclusiebeleid. In dit inclusiebeleid wordt een plan voor de implementatie van het VN- verdrag voor mensen met een handicap vormgegeven.

Deel dit