Goede zorg en een gezond leven
Verkiezingsprogramma 2022-2026

Goede zorg en een gezond leven

Welzijn, preventie, gezondheid en opgroeien in een veilige thuissituatie staan voor de PvdA centraal. We zijn ons ervan bewust dat leven in armoede een negatief effect kan hebben op de gezondheid. Leven met schaarste, schulden en bestaansonzekerheid kan leiden tot een ongezonde leefstijl en stress. De PvdA wil dat er bij het aanpakken van gezondheidsproblemen extra aandacht wordt besteed aan de samenhang met inkomen en sociale situatie.

7.1 Gezondheid, risico’s en zorg

Een goede gezondheid is waardevol voor ieder van ons, en voor de samenleving als geheel. We willen de gezondheid bevorderen en ziekte bestrijden als het nodig is. We willen betaalbare zorg voor iedereen, georganiseerd in de wijken, dichtbij huis. Aandacht en liefde vormen de basis van goede zorg. Daarom moeten zorgverleners meer en beter samenwerken en meer tijd krijgen voor een praatje met de cliënt. De gemeente stimuleert dit. We ondersteunen mantelzorgers en gaan eenzaamheid zo veel mogelijk tegen. We laten niemand door het ijs zakken. Iedereen krijgt de zorg die nodig is.

Zoetermeer vergrijst. Overgewicht en chronische aandoeningen maar ook eenzaamheid en depressiviteit vormen grote gezondheidsrisico’s. Niet alleen bij ouderen, maar ook bij jongeren.

Onze keuzes:

Zo lang mogelijk zelfstandig wonen

De meeste ouderen en mensen met een beperking, onder wie ook mensen met beginnende dementie, willen zo lang mogelijk zelfstandig en in hun eigen omgeving blijven wonen. De PvdA wil dat er meer gemeenschappelijke woonvormen voor senioren en mensen met een beperking of een complexe zorgvraag komen. Dit in combinatie met zorgvoorzieningen.

Nieuwe woonvormen tussen thuis en het verpleeghuis in

Er is veel behoefte aan nieuwe woonvormen tussen thuis en het verpleeghuis in. Als ouderen zelfstandig maar dichter bij elkaar wonen, kan de zorg gemakkelijker worden geregeld. Voor de realisatie van deze alternatieve woonvormen is het cruciaal, dat de gemeente niet de maximale prijs voor haar grond vraagt. Tegelijkertijd komen er zo woningen vrij voor starters en jonge gezinnen, omdat ouderen uit hun eengezinswoning verhuizen.

Promoot een gezond leven, met goede voeding en voldoende beweging

We promoten gezond leven, waarbij goede voeding en voldoende beweging een belangrijke rol spelen. Uiteraard behoudt iedereen de regie over het eigen leven en maakt iedereen eigen keuzes.

Alle basisscholen gratis schoolontbijt

We vinden het belangrijk dat er op basisscholen het gratis schoolontbijt wordt gerealiseerd (zie hoofdstuk twee, solidariteit).

Sportfaciliteiten in de stad, en sport- en speelveldjes in de wijk

Naast het behouden van de diverse sportfaciliteiten in Zoetermeer zorgen we ervoor dat er ook in elke buurt makkelijk toegankelijke sport-, speel- en voetbalveldjes aanwezig zijn en onderhouden worden.

Ondersteun initiatieven om eenzaamheid bij jongeren en bij ouderen te bestrijden

De PvdA ondersteunt initiatieven om eenzaamheid te bestrijden. Ouderen worden actief benaderd om te vragen hoe het ermee gaat. Ze worden uitgenodigd om mee te doen aan koffie-ochtenden en bibliotheekbezoek. Voor (en samen met) jongeren worden in de wijken activiteiten georganiseerd. De wijkmanager of buurtcoach heeft hierin een voortrekkersrol.

We moeten kindermishandeling aanpakken

We willen kindermishandeling aanpakken. We zorgen ervoor dat laagdrempelige opvoedingsondersteuning beschikbaar is en we bevorderen vroegtijdige signalering van kindermishandeling (en/of verwaarlozing) via huisartsen, scholen en kinderopvang. Ook de rol van praktijkondersteuners is in dit verband belangrijk.

7.2 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Mensen moeten zo lang mogelijk (zo veel mogelijk) zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Wanneer het niet lukt om bijvoorbeeld zelfstandig je boodschappen te doen of het huishouden op orde te houden en je te weinig geld hebt om hier iemand voor in te huren geeft de gemeente ondersteuning via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het is daarbij belangrijk dat iedereen die hulp nodig heeft ook hulp krijgt.
Veel Zoetermeerders doen een beroep op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor hulpmiddelen, huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen.

Onze keuzes:

Het vaste abonnementstarief van de Wmo afschaffen

Voor voorzieningen in de Wmo, zoals huishoudelijke hulp, aanpassingen aan de woning en diverse andere hulpmiddelen wordt een eigen bijdrage in rekening gebracht. Tot 2019 was deze bijdrage inkomensafhankelijk. Tegenwoordig geldt voor iedereen één vaste, inkomensonafhankelijke eigen bijdrage van € 19 in de vier weken (het abonnementstarief). Al voor de invoering bestond de vrees voor een aanzuigende werking van inwoners die de Wmo-ondersteuning prima zelf kunnen betalen. De gemeente Zoetermeer heeft veel last van deze aanzuigende werking. De sterke toename van aanvragen voor de Wmo drukt zwaar op totaalbudget voor de Wmo en gaat dus ten koste van mensen met een lager inkomen, die het niet zelf kunnen betalen.
De PvdA Zoetermeer vindt dit een ongewenste ontwikkeling.

Helaas is dit landelijke wetgeving, maar ook onze collega’s in de Tweede Kamer willen dit af te schaffen. Kijk maar naar het verkiezingsstandpunt van de landelijke verkiezingen: https://www.pvda.nl/verkiezingen/verkiezingsprogramma/zorg/#maatregel-afschaffen-abonnementstarief-wmo

Vaak levert maatwerk betere oplossingen op

Als een hulpvraag wordt beoordeeld en het gevraagde hulpmiddel niet in het ingekochte aanbod beschikbaar is, is het belangrijk dat er maatwerk ingezet wordt. Maatwerk levert vaak goedkopere en betere oplossingen voor ervaren problemen. Daarom is het belangrijk dat er bij de toetsing van een aanvraag gelijk gekeken wordt of maatwerk mogelijk en toepasbaar is.

 

Is een hulpmiddel kapot: reparatie heeft altijd spoed

Wanneer een hulpmiddel kapot is, is het belangrijk dat het zo snel mogelijk wordt gemaakt. Iemand in een rolstoel wordt extreem beperkt als de rolstoel niet meer naar behoren functioneert. Daarom moet in de aanbesteding van reparatiediensten worden meegenomen dat een aanvraag in principe altijd acuut is en zo snel mogelijk moet worden verholpen.

Het Wmo-loket, onafhankelijke cliëntondersteuning en het Ombudsteam

Het is vaak moeilijk om te weten te komen waar je terecht kan met een hulpvraag. Hiervoor bestaat onder andere het Wmo-loket. De PvdA vindt het daarom belangrijk dat de dienstverlening van het Wmo-loket klantvriendelijk en laagdrempelig is en blijft.

Inwoners kunnen ondersteuning vragen op allerlei terreinen, zoals onderwijs, (jeugd)zorg, werk, inkomen, wonen en welzijn en is voor alle leeftijden. Inwoners kunnen cliëntondersteuning op elk moment aanvragen en de ondersteuning is gratis.

Cliëntondersteuning is onafhankelijke informatie, advies en ondersteuning voor inwoners. De cliëntondersteuners kunnen bemiddelen bij klachten en problemen met aanbieders/indicatiestellers. Zij werken onafhankelijk van aanbieders en indicatiestellers.

Daarnaast heeft de PvdA een eigen Ombudsteam dat kan bemiddelen als u er met de gemeente of bepaalde instanties niet uitkomt. Het Ombudsteam is er voor iedere inwoner van Zoetermeer en  ondersteunt in het zoeken naar een oplossing.

Ook mantelzorgers kunnen een beroep doen op de Wmo

Voor mantelzorgers kan het soms erg zwaar zijn om te zorgen voor hun naaste. Daarom is het belangrijk dat wanneer het te veel wordt zij ondersteuning kunnen ontvangen via de Wmo. Hier valt onder andere respijtzorg en hulp in het huishouden onder. De PvdA vindt dat hiervan voldoende aanbod moet zijn en het moet dichtbij huis aangeboden worden.

7.3 Lange wachttijden in de zorg

Door onder meer de intensieve zorg voor coronapatiënten zijn er voor veel reguliere behandelingen in het ziekenhuis, in de jeugdzorg en de GGZ lange wachttijden ontstaan. De PvdA vindt lange wachttijden voor belangrijke behandelingen onacceptabel.

Onze keuzes:

De zorg moet toegankelijk zijn en betaalbaar

Goede zorg moet toegankelijk zijn en betaalbaar. De gemeente, huisartsen en zorginstellingen behoren goed bereikbaar te zijn voor (hulp) vragen. Ook voor mensen met een beperking en anderstaligen.

Als je de zorg niet kunt betalen

Zorg mag geen sluitpost zijn van de begroting. De PvdA wil dat de gemeente onderzoekt of er in sommige gevallen een lagere bijdrage voor de Wmo-hulp kan worden gevraagd. Ook blijft het toepassen van een hardheidsclausule mogelijk, zodat voor mensen voor wie de eigen bijdrage echt niet op te brengen is een vrijstelling mogelijk is.

Oog voor maatwerk en de menselijke maat, en dat zonder wachtlijsten

De PvdA vindt het belangrijk dat bij de beoordeling van Wmo-aanvragen (hulpmiddelen of huishoudelijke hulp) ook gekeken wordt of maatwerk een oplossing kan bieden voor problemen. De dienstverlening die geboden wordt via het Wmo-loket behoort laagdrempelig en klantvriendelijk te zijn. Wachtlijsten voor hulpaanvragen mogen in Zoetermeer niet voorkomen.

 

 

 

Help mensen zo snel mogelijk aan een passende woonvoorziening

Met name in de meer specialistische zorg (ziekenhuiszorg, jeugdzorg en GGZ) zijn er onacceptabel lange wachttijden voor behandeling, opname of verhuizing naar een passende woonvoorziening. Wij willen dat er door goede onderlinge samenwerking (indien nodig ook met instellingen in de regio), contact met zorgverzekeraars en tijdige doorverwijzing mensen zo snel mogelijk worden geholpen.

7.4 Hulp en zorg dicht bij huis

De eerstelijnszorg in Nederland is een groot goed. Wij willen een gezondheidscentrum dichtbij inwoners waar huisarts, fysiotherapeut, wijkverpleging en thuiszorg met elkaar samenwerken om de beste zorg te bieden. Ook medisch specialisten kunnen daar spreekuur houden. En ook ’s avonds en in het weekend is er zorg dichtbij in de buurt. We willen dat alle zorgverleners in de eerste lijn ongehinderd kunnen samenwerken. We ontlasten de mantelzorgers alsmede professionele zorgverleners met uitbreiding van dagbesteding, respijtzorg, technologische hulpmiddelen en faciliteiten voor vrijwilligersinitiatieven.

Onze keuzes:

Goede wijkzorg kan ouders ondersteuning bieden bij de opvoeding

Ouders spelen een belangrijke rol bij het voorkomen en tegengaan van problemen. De wijkzorg komt achter de voordeur en kan de ouders ondersteuning bieden bij de opvoeding. Ook worden ouders zo aangesproken op het gedrag van hun kinderen.

Het LangeLand Ziekenhuis moet blijven: met IC, SEH en OC

Een grote stad als Zoetermeer verdient een eigen ziekenhuis. Het LangeLand Ziekenhuis moet blijven. Onze inzet blijft gericht op het in standhouden van de volledige basiszorg (IC, spoedeisende hulp, huisartsenpost voor acute zorg en noodapotheek). Ook het Orthopedisch Centrum voor de regio blijft in Zoetermeer gevestigd.

Steun de mantelzorgers

De PvdA waardeert het enorme werk dat door mantelzorgers wordt verricht. Uit onderzoek blijkt dat veel inwoners van Zoetermeer naast voorzieningen vanuit de Wmo ook gebruik maken van ondersteuning vanuit hun eigen netwerk. Als het werk voor de mantelzorgers te zwaar wordt, kunnen zij hulp en extra aandacht krijgen van de gemeente.

Iedereen moet met algemene hulpvragen bij de gemeente terecht kunnen

Ons zorgstelsel is ingewikkeld ingericht. De PvdA meent dat iedere inwoner van Zoetermeer met algemene hulpvragen terecht moet kunnen bij de gemeente. De gemeente zorgt ervoor dat haar medewerkers de nodige vaardigheden hebben om goed contact te onderhouden en mensen door te verwijzen naar huisartsen of instellingen.

Een opvanglocatie voor dak- en thuislozen in Zoetermeer

Het aantal mensen dat noodgedwongen op straat slaapt, is de afgelopen jaren helaas toegenomen. Zoetermeer heeft zelf geen nachtopvang voor dak- en thuislozen. De PvdA wil op korte termijn ook een opvanglocatie in Zoetermeer waarbij mensen gelijk ook begeleiding krijgen, zodat ze weer zelfstandig kunnen (leren) wonen.

Huisartsen, ggz en andere zorg: gewoon dichtbij huis, in jouw wijk

De PvdA hecht veel waarde aan de 11 gezondheidscentra in de wijken. Hieraan zijn huisartsen, verpleegkundigen, GGZ-medewerkers en vaak ook fysiotherapeuten en apotheken verbonden. Zij weten wat er in de wijk speelt. De PvdA beveelt aan dat er in die laagdrempelige centra en in de locaties van inZet door middel van leuke en meertalige posters en brochures gewezen wordt op het belang van gezond eten en sportmogelijkheden.

Deel dit