Bestaanszekerheid begint bij goed onderwijs
Verkiezingsprogramma 2022-2026

Bestaanszekerheid begint bij goed onderwijs

Goed onderwijs en (om)scholing, als start voor ieder kind maar ook voor mensen op latere leeftijd, zijn cruciaal voor je toekomst en je perspectief op werk en dus bestaanszekerheid. De PvdA erkent de vrijheid van onderwijs en de vrije schoolkeuze van ouders, maar wijst tegelijk op de gevaren van segregatie.

In alle scholen moet ruimte en aandacht zijn voor diverse levensbeschouwingen en religies.
Vanzelfsprekend zorgen alle scholen voor veiligheid en acceptatie van zowel LHBTI-scholieren als LHBTI-personeel.

De PvdA vindt dat de gemeente meer moet investeren in de kwaliteit en het onderhoud van schoolgebouwen.

8.1 Gelijke kansen

De school is voor jonge kinderen de eerste kennismaking met de maatschappij buiten het gezin. Jonge kinderen leren op school op hun beurt wachten, samen spelen en samen delen. Later maken kinderen daar kennis met de basisvaardigheden als taal en lezen, maar ook met sport, kunst en cultuur.

Onze keuzes:

Aanpak laaggeletterdheid voor jong en oud

Investeren in gratis voor- en vroegschoolse educatie is nodig om laaggeletterdheid aan te pakken en gelijke kansen te bevorderen.

Ook komen er meer betaalbare en laagdrempelige taallessen voor volwassenen.

Het openhouden van wijkbibliotheken is daarbij belangrijk. Het zijn laagdrempelige ontmoetingsplaatsen en leerplaatsen, die een bijdrage leveren aan de bestrijding van analfabetisme en laaggeletterdheid (zie verder hoofdstuk acht, onderwijs).

Bevorder lezen door de Bibliotheek op school (dBos)

De PvdA wil kinderen en jongeren stimuleren om meer te lezen en hen leren om beter en verstandiger om te gaan met internet, sociale media en games. De Bibliotheek helpt op basisscholen en middelbare scholen om deze doelen te bereiken. Dat doen ze met deskundige lees/mediaconsulenten, met inspirerende boeken en met een goede digitale lees- en leeromgeving. De PvdA is groot voorstander van de Bibliotheek op school (dBos).

Voor elk kind passend onderwijs

Passend onderwijs betekent dat alle kinderen een plek krijgen op een school die past ze past, ook als zij extra ondersteuning nodig hebben.
Het is voor de PvdA vanzelfsprekend dat ook kinderen met een beperking of ontwikkelingsstoornis die extra hulp en ondersteuning nodig hebben goed onderwijs krijgen, het liefst dichtbij huis.

School is voor elke ouder betaalbaar

In Nederland groeit één op de negen kinderen op in armoede. Dat zijn vele klassen vol, ook in Zoetermeer. Vaak hebben ze geen schoolreisje, geen sport, geen muziekles, geen bijlesklas of kunnen ze hun verjaardag niet vieren. Sommige kinderen gaan zonder ontbijt naar school. Dat is onverteerbaar. Daarom doen wij meer tegen armoede onder kinderen. De ouderbijdrage moet echt vrijwillig zijn.
We geven gemeenten en scholen meer geld voor armoedebestrijding onder kinderen. En we steunen lokale initiatieven, samen met gemeenten, scholen, consultatiebureaus en maatschappelijke partijen zoals Stichting Leergeld en het Jeugdsport- en cultuurfonds en tal van andere lokale initiatieven om de strijd met kinderarmoede aan te gaan en alle kinderen een fijne schooltijd te bieden.

Extra bijles of huiswerkbegeleiding voor iedereen betaalbaar

De PvdA wil het mogelijk maken dat kinderen die dat nodig hebben extra bijles of huiswerkbegeleiding krijgen. Deze extra begeleiding wordt gratis of tegen een geringe bijdrage aangeboden.

De Integrale Kind Centra (IKC’s) bieden een totaalpakket

De PvdA is voorstander van de zogenoemde brede scholen, de IKC’s (Integrale Kind Centra) die een totaalpakket bieden van voor- en vroegschoolse educatie, onderwijs, talentenontwikkeling en sport en cultuur. Met taalklassen voor kinderen die nieuw zijn in ons land en extra ondersteuning nodig hebben. Door naast onderwijs en kinderopvang ook vrijetijdsbesteding, ontspanning, sport en cultuur te bieden, krijgen alle kinderen de mogelijkheid zich optimaal te ontwikkelen.

Schoolactiviteiten zijn voor alle kinderen

De vrijwillige ouderbijdrage wordt aan een maximum gebonden. De ouderbijdrage is soms veel te hoog en heeft een verplichtend karakter. De PvdA vindt dat alle kinderen aan alle schoolactiviteiten moeten kunnen meedoen.

Voor iedere jongere een diploma met startkwalificatie

Ons ideaal is dat iedere jongere een startkwalificatie haalt: een havo- of vwo-diploma of een mbo-diploma vanaf niveau 2. Zonder startkwalificatie is het vinden van passend werk immers heel lastig. Het is belangrijk dat de leerplichtambtenaren in Zoetermeer vroegtijdige schoolverlaters niet uit het oog verliezen. Ook vervroegd vertrek van talentvolle studenten naar bijvoorbeeld ICT bedrijven (vroegpluk) moet worden ontmoedigd.

Geen kind meer buiten Zoetermeer naar school

Er gaan dagelijks veel kinderen uit Zoetermeer met het leerlingenvervoer naar hun speciale school buiten de stad. De PvdA wil de ambitie uitspreken dat op termijn geen kind meer buiten Zoetermeer naar school hoeft, omdat er een (vrijwel) dekkend aanbod van passend onderwijs is.

De zomerscholen en de talentenacademie

We ondersteunen initiatieven zoals de zomerscholen en de talentenacademie, zodat kinderen het beste uit zichzelf kunnen halen.

Meer muziek, cultuur en sport op school

Op iedere school komt meer ruimte voor muziek, cultuur en sport, door goed opgeleide vakleerkrachten. Ieder kind komt ermee in aanraking. Dit wordt publiek gefinancierd.

8.2 Je leven lang leren: vervolgstudie, bijscholing of omscholing

Scholing en onderwijs houdt niet op bij je 18e of na het doen van een vervolgstudie. Herscholing is soms noodzakelijk voor het vinden van een (andere) baan. Ook daarin wil de PvdA investeren.

Bovendien moet het praktijk- en vakonderwijs de waardering krijgen die het verdient.

Onze keuzes:

Een stage is de opstap naar een baan

Stages zijn de opstap naar een baan. Een stage is niet het einde van je schoolgaande leven, maar het begin van een werktraject. Samen met het bedrijfsleven gaan we het imago van vakopleidingen bevorderen en investeren in betere stages die goed aansluiten op de arbeidsmarkt. Bij de zoektocht naar geschikte stageplaatsen bestrijden we discriminatie van mensen met een niet-westerse migratieachtergrond.

Investeer in meer studierichtingen op hbo-niveau

In Zoetermeer is eigenlijk maar één Hogeschool. De PvdA stelt voor te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor het vestigen van meer Hogescholen en/of meer studierichtingen. Bijvoorbeeld op het terrein van logistiek, zorg, toerisme of economisch/juridisch.

Maak Zoetermeer aantrekkelijk voor leraren

We maken Zoetermeer aantrekkelijk voor leraren door in onze huisvestingsverordening voorrang aan leerkrachten te geven in de categorie betaalbare huur (zie hoofdstuk twee, wonen).

Deel dit