Chantal Walther

Vice-fractievoorzitter
Financiën, Economie, Welzijn en Zorg, Kunst en Cultuur

Hoe ben ik in de politiek gerold?

Ik ben al sinds 2001 lid van de PvdA maar echt actief sinds 2009. De opkomst van Geert Wilders is voor mij een belangrijke trigger geweest. Boute uitspraken die hele groepen mensen met een niet Nederlandse achtergrond wegzet vind ik verschrikkelijk. Ik dacht als ik dit niet wil moet ik van de bank afkomen en wat gaan doen. Er was een bijeenkomst voor leden die actiever wilden worden en ik heb me aangemeld. Van het een kwam het ander en in 2010 werd ik commissielid en in 2014 raadslid.

Ik geloof in een samenleving waarin we het samen doen. Als het economisch goed gaat is het van belang dat we het allemaal beter krijgen. Alleen dan kan een samenleving groeien. We moeten zorgen voor mensen die het niet allemaal op eigen kracht kunnen. Ik hou echter niet van pappen en nathouden, wie kan werken moet ook werken en iedereen doet mee voor zover dat in zijn vermogen ligt. Fraude moet je keihard aanpakken anders knabbel je aan solidariteit.

Tot zover mijn drijfveren maar wat doe ik in de raad?

Mijn portefeuille is Financiën, Economie, Kunst en Cultuur en Welzijn en Zorg.

Financiën is een belangrijke portefeuille want uiteindelijk moet alles wel betaald worden. Zoetermeer heeft belang bij een financieel stabiele positie waarbij we in ieder geval onze taken goed kunnen uitvoeren. Daarvoor moet ik dus vooral nauwkeurig de planning en control cyclus volgen. In dat kader ben ik ook lid van de auditwerkgroep van de raad. De auditwerkgroep adviseert de raadscommissie oa over zaken rond de jaarrekeningcontrole en aangaande het contract met de accountant. Ook heeft de auditwerkgroep een rol als klankbord voor de rekenkamercommissie.

Bij de portefeuille Economie vind ik het vooral van belang dat wordt geïnvesteerd in de stad als dat een bijdrage kan leveren aan het creëren van nieuwe banen. Werk en het creëren van echte banen is voor de PvdA immers topprioriteit! Werk is meer dan inkomen het is ook eigenwaarde, zelfrespect en kunnen meedoen in de maatschappij. Heb je even geen werk en heb je een steuntje in de rug nodig, dan zorgt de PvdA dat er een goed vangnet is. We doen er dan alles aan om mensen zo snel mogelijk weer aan de slag te krijgen. Het creëren van werkgelegenheid in de regio is een belangrijk argument geweest om in te stemmen met het verder onderzoeken van de mogelijkheden van een Holland Outlet Mall in Zoetermeer. Steeds meer ontwikkelingen vinden plaats in overleg met en met hulp van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH). Bijvoorbeeld de ontwikkeling van het Stadhuisplein en het vernieuwen van de Randstadrailhalte. De MRDH is een belangrijke speler op het gebied van Economie.

Kunst en Cultuur is van belang voor de creativiteit en ontwikkeling van mensen. De vele amateurvereningen en het CKC in Zoetermeer floreren en die creativiteit moeten we vasthouden. Ik ben dan ook heel blij dat we als gemeente een echt nieuw Stadsmuseum krijgen! Zo ontwikkelen we cultureel erfgoed in onze stad. Het concept “De bibliotheek op school” wordt op steeds meer scholen uitgerold en daar zijn we blij mee. Het landelijk concept “de bibliotheek op school” stimuleert aantoonbaar het lezen en dat is de basis voor goede onderwijsresultaten. Wat je ziet is dat op veel basisscholen de boekencollectie erg verouderd is. De bibliotheek op school zorgt voor een aantrekkelijk en actueel aanbod en er is voor de kinderen een leesplan dat past binnen het lesprogramma van de school. Bij het begrotingsdebat 2016 hebben we een motie ingediend voor het concept “de bibliotheek op school” in Zoetermeer. De aanhouder wint want de motie is aangenomen en er is weer € 50.000,- euro vrijgemaakt voor de bibliotheek op school.

Waarom vragen we hier aandacht voor? Een op de negen Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar is laaggeletterd. Wanneer mensen niet goed kunnen lezen en schrijven is het heel moeilijk om een baan te vinden en te houden, daarom is leren lezen zo ontzettend belangrijk. De bibliotheek op school is een laagdrempelige mogelijkheid om het lezen goed te leren en de PvdA vindt dat ieder kind die kans moet krijgen om zich te ontwikkelen. Toen de bibliotheek in Seghwaert ging sluiten zag ik hoeveel kinderen uit de buurt daar naartoe gingen en voor de deur stonden op bijvoorbeeld woensdagmiddag. Ik vroeg me af: gaan al deze kinderen straks naar de bibliotheek in het Stadshart? Duidelijk is dat dit niet voor alle kinderen geldt. Daarom streven we naar een “bibliotheek op school” op alle basisscholen in Zoetermeer. Daarmee geef je ieder kind een extra kans om zich goed te ontwikkelen.

De portefeuille Welzijn en Zorg. De taken op het gebied van WMO, Jeugdhulp en Participatie die vanuit het rijk naar de gemeente zijn gekomen hebben dit taakveld enorm veranderd. De Zoetermeerse Partij van de Arbeid houdt actief in de gaten wat dit betekent voor hulpvragers, mantelzorgers en hulpverleners. We organiseren hiervoor onder andere ledenbijeenkomsten en nodigen sprekers uit zoals een wijkverpleegkundige en vertegenwoordigers van ouderenorganisaties. Wij staan ervoor dat niemand door het ijs mag zakken. Ook voor mantelzorgers moeten we oog hebben, zij ondersteunen naasten maar we moeten ervoor zorgen dat ze voldoende in balans blijven en ze verdienen in ieder geval jaarlijks een compliment.

Mijn motto is alleen ga je sneller maar samen kom je verder!

Motie PvdA trekt stekker uit Holland Outlet Mall

door Chantal Walther op 13 september 2017

De PvdA heeft afgelopen maandag bij het raadsdebat over de Holland Outlett Mall aangegeven volstrekt geen vertrouwen te hebben in de komst van een HOM naar Zoetermeer. Om dit kracht bij te zetten heeft de PvdA een motie ingediend: “Stoppen project Holland Outlet Mall”. Deze motie is raadsbreed aangenomen. Zie onderstaand de spreektekst en de

lees verder »

Weer een “Bibliotheek op school” in Zoetermeer

door Chantal Walther op 27 juni 2017

Het is de PvdA Zoetermeer voor de derde keer op rij gelukt om een motie “Bibliotheek op school” door de raad te krijgen. De sociaaldemocraten pleitten tijdens het voorjaarsdebat van maandag 26 juni jl. wederom voor het concept “de bibliotheek op school” in Zoetermeer en hopen dat ooit alle Zoetermeerse scholen een bibliotheek zullen hebben.

lees verder »

Resultatendebat 2016

door Chantal Walther op 31 mei 2017

Maandag 29 mei jl. vond het Resultatendebat plaats over de jaarstukken van 2016. Raadslid Chantal Walther sprak namens de PvdA Zoetermeer: “De PvdA is blij met de daling van de werkloosheid, met name 45-plussers konden aan de slag, we hadden de hoogste uitstroom uit de bijstand en er kwamen 873 arbeidsplaatsen bij. De PvdA vraagt

lees verder »

PvdA vraagt aandacht voor verplaatsen Markt

door Chantal Walther op 16 mei 2017

De PvdA-fractie heeft de wethouder in de raadscommissie van 15 mei jl. gevraagd hoe zij de problemen gaat oplossen die bestaan rond het verplaatsen van de zaterdagmarkt naar het Marseillepad. De marktkooplieden maken zich veel zorgen. De plekken zijn nog niet geschikt, tegels liggen schots en scheef, er is hondenpoep en er kan niet goed

lees verder »

PvdA vraagt om inzicht in uitvoering HOM-onderzoeken

door Chantal Walther op 31 maart 2017

De PvdA Zoetermeer wil weten hoe het college het raadsbesluit en de moties omtrent de HOM concreet uitvoert. Raadslid Chantal Walther: “Wij krijgen berichten van inwoners dat zij niet goed begrijpen hoe het proces en de inspraak nu precies is geregeld en dit zorgt voor onrust.” Er is bijvoorbeeld afgesproken dat er in samenspraak met

lees verder »

PvdA Zoetermeer stemt onder voorwaarden in met verder onderzoeken Holland Outlet Mall

door Chantal Walther op 24 januari 2017

De fractie van de PvdA Zoetermeer heeft tijdens de raadsvergadering van maandag 23 januari 2017 ingestemd met het verder onderzoeken van de Holland Outlet Mall. De PvdA is echter stellig over de voorwaarden die het meegeeft aan het Zoetermeerse College. Deze voorwaarden moeten gepaard gaan met de voortgang van de komst van de HOM. De

lees verder »