Fractievoorzitter

Margot Kraneveldt

Fractievoorzitter en penningmeester fractie, lid Seniorenconvent, voorzitter Werkgeverscommissie, lid Vertrouwenscommissie nieuwe burgemeester, plv. lid MRDH, (plv.) lid rekeningcommissie Bleizo en DSW. Woordvoerderschappen: Bouwen & Wonen, incl. ‘Schaalsprong’ (groei van de stad) en De Entree, Duurzaamheid & Groen, Bewonersparticipatie. Perspectief- en Begrotingsdebat. Wijken: Driemanspolder, Dorp, Stadscentrum.

Politiek bedrijven zit me in het bloed, eerst vanaf 2003 op landelijk niveau en  sinds maart 2014 als volksvertegenwoordiger dichterbij huis: in mijn eigen stad, in ‘mijn’ Zoetermeer. In een leuk, gedreven, betrokken en deskundig fractieteam, samen met Susanne, Sicco, Marissa en Ramie. En ondersteund door Martijn en Sacha.

Politiek is voor mij passie, gedreven vanuit idealen, en die passie en idealen wil ik graag stevig laten doorklinken in het politieke handelen van de PvdA in Zoetermeer. Het is aan de PvdA om in woelige tijden, zowel voor de partij als voor het land als voor de internationale gemeenschap, te laten zien dat er een alternatief is voor de heilloze weg van het populisme, van vreemdelingenhaat en van opkomend nationalisme. Dat het ook eerlijk en sociaal kan, met respect voor elkaar en met compassie voor mensen die het slechter hebben getroffen dan wij. Wij kiezen voor een ongedeelde samenleving, en rechtvaardige oplossingen. Ook in Zoetermeer.

Ik houd mij in de gemeenteraad bezig met bouwen & wonen en duurzaamheid & groen. Als fractievoorzitter doe ik het woord bij de Voorjaarsnota en de Begroting. Daarnaast pak ik samen met Susanne Bout de portefeuilles over van onze commissieleden in de besluitvormende raadsvergaderingen. Als voorzitter van de Werkgeverscommissie geef ik mede vorm aan het werkgeverschap van de raad richting de griffie. En zoals alle raadsleden ben ik ook lid van een aantal ‘gemeenschappelijke regelingen’ in de regio waarin Zoetermeer participeert. Een volle en brede, maar ontzettend leuke en mooie portefeuille dus!

Met betrekking tot fijn en veilig wonen en voldoende en duurzaam bouwen hebben we in Zoetermeer nog een flinke opgave. De stad heeft geen weilanden meer waar we een nieuwe wijk neer kunnen zetten, we zullen dus binnenstedelijk moeten bouwen en daarbij ook de hoogte in moeten gaan. Een goede visie op de toekomst van Zoetermeer als woonstad is belangrijk, willen we ervoor zorgen dat Zoetermeer ook in de toekomst een fijne, groene stad is om te wonen, met voldoende aanbod aan divere woningtypen. Als we Zoetermeer aantrekkelijk willen houden voor jongeren, moeten we ook voor hen voldoende woningen bouwen. We zullen moeten blijven groeien, willen we geen krimpstad worden. Maar: kwaliteit gaat voor kwantiteit.

Natuurlijk moeten we daarbij ook duurzaam en groen worden en blijven. Duurzaam bouwen en wonen, met voldoende groen in de stad om te kunnen recreëren en de biodiversiteit in stand te houden, daar gaan we als PvdA voor. Daarom heb ik tijdens de vorige raadsverkiezingen het initiatief genomen om samen met andere partijen te komen tot een Zoetermeers Duurzaamheidspact, waarin allerlei grote en kleine maatregelen staan. Dit pact is nu vertrekpunt van het beleid geworden, daar ben ik best een beetje trots op!
De overgang naar duurzame energie zal niet makkelijk zijn, omdat we daarbij als stad ook afhankelijk zijn van landelijke wetgeving. Toch kunnen we als stad de juiste dingen doen. De PvdA zet vooral in op ontzorging van de inwoners: help hen met advies en eventueel subsidies of leningen bij het nemen van passende maatregelen die haalbaar en betaalbaar zijn. De mensen met een krappe beurs en de huurders mogen we daarbij niet vergeten. Een Zoetermeers Duurzaamheidsfonds helpt daarbij.

Daarnaast is voor mij burgerparticipatie een belangrijk thema. Burgers in een vroeg stadium actief betrekken bij belangrijke beslissingen en je niet verschuilen achter procedures en regeltjes, daar kan bij de gemeente nog een hoop in verbeterd worden. Daar maak ik me graag sterk voor.

****

“Politiek is passie. Passie voor mensen, passie voor het zoeken naar rechtvaardige oplossingen. Die vinden we met elkaar, voor elkaar!”