Een gelukkige en onbezorgde jeugd
Verkiezingsprogramma 2022-2026

Een gelukkige en onbezorgde jeugd

Ieder kind verdient een fijne jeugd, waarin je veel leert, veel plezier maakt en waar je droomt over wat je gaat doen als je ouder bent. Toch heeft niet ieder kind in Zoetermeer dat.

Kinderen en jongeren in Zoetermeer maken relatief veel gebruik van jeugdzorg. Sommigen komen in contact met politie of justitie.

Door de coronacrisis en de lockdown van de scholen is de situatie van deze jongeren niet verbeterd. Het sociale leven van deze jongeren werd stopgezet, bijbaantjes vielen weg en velen van hen kregen het daardoor echt zwaar. Inmiddels is het sociale leven van jongeren weer iets hervat, maar we zijn er nog niet.

9.1 Aan welke activiteiten hebben jongeren behoefte?

De PvdA wil samen met de jongeren zelf onderzoeken wat er voor hen nog ontbreekt in Zoetermeer en aan welke activiteiten zij behoefte hebben. Bijvoorbeeld meer festivals of het investeren in een permanente attractie, zoals het populaire Pier 15 (een groot skatepark voor jongeren in Breda).

Onze keuzes:

Buitenspelen hoort bij gezond opgroeien

Buitenspelen hoort bij gezond opgroeien. De gemeente zorgt voor voldoende groen (aangelegd en natuurlijk) en speel- en beweegruimte in de buurt voor kinderen. Hierbij hanteert de PvdA de Jantje Betonnorm: minimaal 3% van de openbare buitenruimte is bestemd voor buitenspelen.

Iedereen heeft recht op speelvoorzieningen dichtbij

In wijken zijn voor alle leeftijdsgroepen goede, toegankelijke en uitdagende (groene) speelvoorzieningen aanwezig. Alle kinderen – met en zonder beperking – zijn daar welkom en voor rolstoelgebonden kinderen zijn er speciale en avontuurlijke speeltoestellen die ook door kinderen zonder beperking kunnen worden gebruikt.

Geef jongeren inspraak over hun vrijetijdsbesteding

Investeer, in samenspraak met jongeren, in een permanente attractie die aantrekkelijk is voor zowel jongens als meisjes.

Stel een jongerenraad in

De PvdA vindt het belangrijk om jongeren meer te betrekken bij wat er in Zoetermeer gebeurt. Bijvoorbeeld bij de ontwikkelingen op het gebied van de (volks)huisvesting, de kunst- en cultuursector of duurzaamheid. Daarom wil de PvdA een jongerenraad instellen, bestaande uit jongeren in de leeftijd van 15 tot 25 jaar, die gevraagd en ongevraagd advies kan uitbrengen aan de gemeenteraad en het College.

Meer aandacht voor jeugdwerk

De PvdA vindt dat de gemeente meer aandacht moet besteden aan het jeugdwerk tot 12 jaar.

Investeer in jongerenwerk en jongerenwerkers

Investeer in jongerenwerkers die worden ingezet om een vertrouwensband te ontwikkelen met Zoetermeerse jongeren. Stimuleer een preventieve aanpak in plaats van een bestraffende aanpak. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Laat het jongerenwerk de leeftijden meer splitsen. De behoefte en ontwikkeling van een 16-jarige verschilt met die van een 20-jarige.

De zomerscholen en de talentenacademie

We ondersteunen initiatieven zoals de zomerscholen en de talentenacademie, zodat kinderen het beste uit zichzelf kunnen halen.

9.2 Jeugdzorg

De gemeente Zoetermeer is sinds 2015 verantwoordelijk voor het preventieve jeugdbeleid en de jeugdhulp, de GGZ en Beschermd Wonen voor jongeren. De jeugdhulp valt onder de Jeugdwet. Deze wet geldt voor jongeren van 0 tot 18 jaar. Slechts in enkele gevallen kan er tot 23 jaar gebruik worden gemaakt van zorg vanuit de Jeugdwet. Toegang tot de zorg en indicatiestelling vindt plaats via de praktijkondersteuner van de huisarts, jeugdarts en het Team Jeugd en Gezin Zoetermeer. Het Centrum Meerpunt biedt vrij toegankelijke en laagdrempelige opvoedhulp.

Voor de inkoop van specialistische jeugdhulp in Zoetermeer wordt samengewerkt met negen gemeenten uit de regio. Er blijft echter altijd ruimte voor maatwerk door de gemeente(n) zelf.

De gemeente kampt met grote financiële problemen op het gebied van de jeugdzorg, omdat het budget dat we van het Rijk krijgen vanaf het begin onvoldoende was. Daarnaast neemt het beroep op de jeugdzorg toe. Het aantal gebruikers in Zoetermeer stijgt, maar vooral de vraag naar specialistische GGZ neemt toe. Wachtlijsten worden langer en te veel kinderen en gezinnen wachten te lang op hulp. De PvdA vindt dit onaanvaardbaar.

Onze keuzes:

Maatregelen nemen die leiden tot minder hulpvragen en kortere doorlooptijden

De PvdA wil dat de gemeente en de zorgaanbieders het gesprek blijven voeren over maatregelen die leiden tot verminderen van hulpvragen en het verkorten van doorlooptijden.

Betrek het hele gezin

Gedragsproblemen van kinderen komen vaak voort uit problematische gezinssituaties. Waar nodig moet het hele gezin worden betrokken. Het motto is één gezin, één plan, één regisseur. Laagdrempelige hulpverleners krijgen de tijd om vanuit een vertrouwensrelatie samen te werken.

Kijk kritisch naar doorverwijzingen naar specialistische hulp

De PvdA wil dat kritisch wordt gekeken naar doorverwijzingen naar specialistische hulp. Alleen gekwalificeerde hulpverleners zouden zo’n doorverwijzing mogen afgeven.

Minder administratie en meer samenwerking in de jeugdzorg

De tijdrovende en verspillende administratieve verantwoording laten we afnemen. Er komt meer ruimte voor samenwerking in de jeugdhulp (jeugdzorg & JGGZ) in plaats van marktwerking en concurrentie.

Meer structureel geld van het Rijk voor jeugdzorg

Naast het nemen van maatregelen die het beroep op de jeugdzorg verkleinen wil de PvdA zich ook inzetten voor structureel geld van het Rijk voor de jeugdhulp. De tekorten bij de gemeenten moeten worden aangevuld.

Door focus op preventie blijft er meer geld over voor complexe zorg

Laat de sociaal werkers, intern begeleiders, schoolmaatschappelijk werkers en praktijkondersteuners hun preventieve werk doen. Als zij focussen op de preventie, blijft er meer geld over voor de complexe zorg.

De samenwerking op het gebied van de jeugd moet goed en efficiënt

De PvdA wil dat de gemeente de samenwerking op het gebied van de jeugd met wijkteams, verloskundigen, jeugdgezondheidszorg, huisartsen, (passend) onderwijs, veilig thuis en de gespecialiseerde jeugdzorg goed en efficiënt regelt.

Warme overdracht na jeugdzorg (18-/18+ )

Als de jeugdzorg stopt als jongeren 18 jaar worden, moet een warme overdracht naar de volwassenenzorg goed geregeld zijn.

We moeten kindermishandeling aanpakken

We willen kindermishandeling aanpakken. We zorgen ervoor dat laagdrempelige opvoedingsondersteuning beschikbaar is en we bevorderen vroegtijdige signalering van kindermishandeling (en/of verwaarlozing) via huisartsen, scholen en kinderopvang. Ook de rol van praktijkondersteuners is in dit verband belangrijk.

Goede wijkzorg kan ouders ondersteuning bieden bij de opvoeding

Ouders spelen een belangrijke rol bij het voorkomen en tegengaan van problemen. De wijkzorg komt achter de voordeur en kan de ouders ondersteuning bieden bij de opvoeding. Ook worden ouders zo aangesproken op het gedrag van hun kinderen.

De hulp bij zorg, welzijn of opvoeding moet efficiënt en snel

Zoetermeerders die hulp vragen bij zorg, welzijn of opvoeding moeten efficiënter en sneller hulp krijgen. De nieuwe samenwerkingsalliantie inZet wordt de centrale ingang en het aanspreekpunt voor antwoorden en oplossingen op al die vragen. Wij willen in iedere wijk een laagdrempelige inlooplocatie van inZet.

Deel dit