Toegankelijkheid

Kapotte liften, hoge drempels, steile bruggen, smalle gangpaden, kleine toiletruimten: je staat er niet bij stil als je gezond van lijf en leden bent. Maar het zijn vaak onneembare hindernissen als je dat niet bent. En het gevolg is dat je de deur niet meer uitkomt en steeds afhankelijker wordt van anderen. De PvdA vindt zelfredzaamheid en meedoen in de samenleving van groot belang. In Zoetermeer moet de toegankelijkheid van voorzieningen voor mensen met een beperking zo goed mogelijk zijn. De gemeente dwingt dit waar mogelijk af.
  • In 2016 heeft Nederland het ‘VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap’ geratificeerd. Dat verdrag bepaalt dat mensen met een beperking volwaardig mee moeten kunnen doen in de samenleving. Het verplicht overheden en bedrijven om te zorgen voor een goede toegankelijkheid van gebouwen en de openbare ruimte. De gemeente Zoetermeer zet zelf een tandje bij en gaat in overleg met ondernemers – waaronder winkeliers, projectontwikkelaars en aannemers – om hiervan serieus werk te maken.
  • Toegankelijkheid mag geen sluitstuk zijn bij een bouwontwikkeling. Vooraf moet goed worden nagedacht over de toegankelijkheid. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld.

Gemeentelijke dienstverlening

  • De gemeente zorgt ervoor dat haar medewerkers die in contact treden met inwoners, beschikken over de nodige vaardigheden om goed contact te leggen en te onderhouden. Dienstverlening staat voorop, niet de regels.
  • Klachten van bewoners worden snel en netjes in behandeling genomen. Om laagdrempeligheid te behouden willen we de wijkposten open houden en laten fungeren als voorpost van het gemeentehuis in de wijk.

Digitale toegankelijkheid

  • In onze samenleving draait het steeds meer om informatie. Tegelijk neemt de digitalisering met sprongen toe. Niet iedereen is in staat hierin mee te komen. De gemeente biedt de inwoners altijd de mogelijkheid om – zonder extra kosten – te kiezen tussen digitale of papieren informatie-uitwisseling. Bovendien hecht de PvdA aan persoonlijk contact. De gemeente richt daarom een servicebalie bij de wijkposten in waar inwoners onder meer voor digitale dienstverlening terecht kunnen. Ze worden daar op een veilige manier geholpen.

Woordvoerder: Nilüfer Sağir