Bestrijding werkloosheid

De PvdA gunt iedereen een fijne baan, plezier hebben met je collega’s en een bijdrage kunnen leveren Een zeker inkomen, waarmee je durft te dromen over je toekomst: over de koop van je eigen huis, het beginnen van een gezin of het opstarten van een eigen bedrijf. Een fijne baan en een inkomen waar je op kunt rekenen is essentieel om zeker te kunnen zijn over je bestaan. Samen kunnen we werken aan een samenleving waarin mensen weer centraal staan, waarin plezier in ons werk voorop staat en waarin we werk beter belonen en eerlijker delen. In plaats van een race naar de bodem willen wij echte vooruitgang voor iedereen.

Fatsoenlijk werk voor een fatsoenlijk loon staat bij de PvdA voorop. Werk geeft niet alleen inkomen, maar ook waardering en respect. Iedereen verdient een eerlijke kans op goed (vast) werk en een rechtvaardig inkomen, omdat het belangrijk is om jezelf te kunnen ontplooien en mee te doen in Zoetermeer. Dit geldt in het bijzonder voor mensen die langdurig werkloos zijn of een arbeidshandicap hebben. Voor hen komt de PvdA altijd op. Zonder banen echter geen werk, daarom stimuleert de PvdA de werkgelegenheid in Zoetermeer.

Bestrijding werkloosheid: perspectief bieden

  • De PvdA wil met ondernemers, maatschappelijke organisaties en de gemeente doorgaan om de economische diversiteit te stimuleren. We intensiveren de samenwerking met hen en bieden samen nieuwe kansen aan Zoetermeerse werklozen. Zoetermeer zet het re-integratiebudget vooral voor de meest kwetsbare groepen in.
  • De gemeente spant zich in om mensen met een arbeidsbeperking of langdurig werkloos zijn, opnieuw actief te laten worden. In Zoetermeer bouwen we daarvoor de Sociale Werkvoorziening om tot een volwaardig werkbedrijf. Beschut werk moet blijven bestaan voor mensen die anders geen kans hebben op een betaalde baan waarmee ze een eigen bestaan kunnen opbouwen. Zoetermeerders staan niet langer dan zes maanden op een wachtlijst voor deze voorziening.
  • Zoetermeer geeft daarnaast als gemeente zelf het goede voorbeeld en creëert voor deze groep in elk geval 6% van de arbeidsplaatsen binnen de eigen gemeentelijke organisatie en gesubsidieerde instellingen. De gemeente vraagt van bedrijven waar ze zelf rechtstreeks zaken mee doet of subsidieert, dezelfde inspanning. Zoetermeer blijft waakzaam voor eventuele verdringing van bestaande banen.
  • In samenwerking met de detailhandel zet de gemeente een ‘arbeidspool’ op, waardoor met beperkte risico’s voor werkgevers extra werk kan worden gecreëerd.
  • De gemeente doet mee aan experimenten om mensen die al langere tijd onvrijwillig langs de kant staan te stimuleren om op een andere manier weer in Zoetermeer actief te worden. De PvdA is voorstander van het experimenteren met vormen van een basisinkomen of sociale bijstand als alternatief voor het werken met een verplichte tegenprestatie.

De coronacrisis zet de zekerheid van baan en inkomen voor veel Nederlanders op de tocht. De rauwe werkelijkheid van onzeker werk komt als een klap bij mensen binnen. Bijna drie miljoen mensen hebben nauwelijks een vangnet of werken geen vast aantal uren. Voor veel van deze mensen valt door de coronacrisis een groot deel van het inkomen weg. Corona laat kwetsbaarheden zien, maar de oorzaken van deze kwetsbaarheden zijn veel breder dan alleen corona.

Lees hier onze plannen voor Nederland na corona.

Woordvoerder: Yuri Nikerk

Yuri Nikerk

Yuri Nikerk

Sinds maart 2022 ben ik commissielid in de Zoetermeerse gemeenteraad. Als woordvoerder Cultuur (inclusief Evenementen) wil ik er met onze stadsgenoten voor gaan zorgen dat de Zoetermeerse cultuur weer echt op de kaart gezet wordt. Niet alleen in woorden, maar vooral in daden. Als theatermaker heb ik de afgelopen jaren gezien dat de sector niet

Meer over Yuri Nikerk