Bestrijding werkloosheid

Fatsoenlijk werk voor een fatsoenlijk loon staat bij de PvdA voorop. Werk geeft niet alleen inkomen, maar ook waardering en respect. Iedereen verdient een eerlijke kans op goed (vast) werk en een rechtvaardig inkomen, omdat het belangrijk is om jezelf te kunnen ontplooien en mee te doen in Zoetermeer. Dit geldt in het bijzonder voor mensen die langdurig werkloos zijn of een arbeidshandicap hebben. Voor hen komt de PvdA altijd op. Zonder banen echter geen werk, daarom stimuleert de PvdA de werkgelegenheid in Zoetermeer.

Bestrijding werkloosheid: perspectief bieden

  • De PvdA wil met ondernemers, maatschappelijke organisaties en de gemeente doorgaan om de economische diversiteit te stimuleren. We intensiveren de samenwerking met hen en bieden samen nieuwe kansen aan Zoetermeerse werklozen. Zoetermeer zet het re-integratiebudget vooral voor de meest kwetsbare groepen in. Er komt hiervoor nog in 2018 een actieplan.
  • De gemeente spant zich in om mensen met een arbeidsbeperking of langdurig werkloos zijn, opnieuw actief te laten worden. In Zoetermeer bouwen we daarvoor de Sociale Werkvoorziening om tot een volwaardig werkbedrijf. Beschut werk moet blijven bestaan voor mensen die anders geen kans hebben op een betaalde baan waarmee ze een eigen bestaan kunnen opbouwen. Zoetermeerders staan niet langer dan zes maanden op een wachtlijst voor deze voorziening.
  • Zoetermeer geeft daarnaast als gemeente zelf het goede voorbeeld en creëert voor deze groep in elk geval 6% van de arbeidsplaatsen binnen de eigen gemeentelijke organisatie en gesubsidieerde instellingen. De gemeente vraagt van bedrijven waar ze zelf rechtstreeks zaken mee doet of subsidieert, dezelfde inspanning. Zoetermeer blijft waakzaam voor eventuele verdringing van bestaande banen.
  • In samenwerking met de detailhandel zet de gemeente een ‘arbeidspool’ op, waardoor met beperkte risico’s voor werkgevers extra werk kan worden gecreëerd.
  • De gemeente doet mee aan experimenten om mensen die al langere tijd onvrijwillig langs de kant staan te stimuleren om op een andere manier weer in Zoetermeer actief te worden. De PvdA is voorstander van het experimenteren met vormen van een basisinkomen of sociale bijstand als alternatief voor het werken met een verplichte tegenprestatie.