Duurzaam en groen

De PvdA kiest voor een schoon Nederland, omdat welvaart meer is dan alleen koopkracht en economische groei. De PvdA wil dat Zoetermeer zo snel mogelijk, maar uiterlijk in 2035, CO2-neutraal is. In 2040 is Zoetermeer aardgasvrij. Dat zijn geen vrijblijvende afspraken. De PvdA wil dat de gemeente een voortrekkersrol vervult en flink in duurzaamheid investeert. Dat gaat niet alleen om milieu en natuur, maar ook om lucht- en waterkwaliteit, mobiliteit en afval. We koesteren en beschermen het vele groen in de stad en de biodiversiteit.
 • Binnen de gemeente willen we zoveel mogelijk gebruik maken van natuurlijke energiebronnen, zoals aardwarmte, zonne- en windenergie en herwinbare energie uit afval. Hergebruik, onder andere van grondstoffen, is vanzelfsprekend. De gemeente helpt inwoners en bedrijven om energie te besparen en hun huizen te ‘verduurzamen’. De gemeente zelf koopt haar stroom duurzaam in.
 • Zoetermeer maakt (afdwingbare) concrete afspraken met andere organisaties ten aanzien van de verduurzaming van woningen, bedrijven(-terreinen), (overheids-) gebouwen en onderwijs- en zorginstellingen. De afspraken en acties worden vastgelegd en bewaakt.
 • Om doelen in 2035 te halen, zullen jaarlijks gemiddeld 3.000 woningen ‘verduurzaamd’ (“nul op de meter”) moeten worden. Nieuwe woningen worden niet meer op aardgas aangesloten. Indien blijkt dat Zoetermeer en partners achterlopen op dit schema, nemen zij extra maatregelen om de gestelde doelen binnen de collegeperiode toch te halen.
 • De gemeente past regels (o.a. aanbestedingsregels) aan om de duurzaamheidsdoelen te realiseren. Zo komt er een voorschrift voor het gebruik van duurzame en herbruikbare materialen bij nieuwbouw.
 • De PvdA wil in wijken de overgang van gas naar andere vormen van duurzame energie stimuleren.
 • De PvdA staat achter een stimuleringsfonds voor initiatieven van bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties op het terrein van duurzaamheid. De gemeente, woningcorporaties en bijvoorbeeld energiebedrijven leveren daaraan hun financiële bijdrage. Dit fonds geeft leningen aan inwoners om hun woning te verduurzamen. Huiseigenaren kunnen tegen een lage rente geld lenen voor duurzame investeringen aan de eigen woning. Het fonds is ook bedoeld om in woonblokken of buurten gezamenlijke initiatieven mogelijk te maken.
 • De woonlasten (dus inclusief de energierekening) van de Zoetermeerders mogen niet stijgen na het duurzamer maken van hun woning.
 • Zoetermeer moet de luchtkwaliteit verbeteren door inwoners te stimuleren geen gebruik meer te maken van vervuilers zoals dieselmotoren, haarden en open vuren. De gemeente treedt bij overlast en overschrijding van de normen op.
 • Om het draagvlak voor windmolens en andere vormen van duurzame energiewinning binnen Zoetermeer te vergroten, krijgen energiecoöperaties met Zoetermeerse deelnemers wat de PvdA betreft voorrang bij het plaatsen hiervan op het grondgebied van onze gemeente. Plaatsing van windmolens gebeurt in nauw overleg met direct betrokken inwoners.
 • De gemeente Zoetermeer beschermt de biodiversiteit en probeert de verstening van tuinen en de openbare ruimte tegen te gaan bijvoorbeeld met acties zoals “een plant voor een steen”. Bij het onderhoud van de openbare ruimte kiest Zoetermeer voor natuurlijk, ecologisch bermbeheer en variatie in beplanting van perkjes en groenstroken. Zoetermeer kapt alleen waar nodig en altijd na overleg met inwoners.
 • De aandelen van Eneco zijn verkocht. De opbrengst moet verantwoord besteed worden. Een duurzaamheidsfonds is een van de opties en heeft onze voorkeur.

Leefomgeving

 • Iedereen moet directe invloed op de eigen buurt en wijk kunnen hebben. Zoetermeerders krijgen buurtrechten, dat wil zeggen dat zij het recht krijgen om zelf zaken met betrekking tot de buurt aan te pakken. Elke wijk krijgt een eigen wijkmanager met voldoende bevoegdheden om dit mogelijk te maken.
 • De gemeente zorgt voor voldoende groen (aangelegd en natuurlijk) en speel- en beweegruimte in de buurt voor kinderen. Hierbij hanteert de PvdA de Jantje Betonnorm: minimaal 3% van de openbare buitenruimte is bestemd voor buitenspelen en die wordt ook zo ingericht.
 • Elke wijk krijgt een eigen budget. Dit budget kan worden ingezet om wijkinitiatieven te realiseren, maar ook om het onderhoud in de wijk te verbeteren (loszittende stoeptegels, zwerfvuil, onkruidbestrijding).

Lees de landelijke standpunten van de Partij van de Arbeid over een schone en duurzame toekomst hier:
https://www.pvda.nl/verkiezingen/verkiezingsprogramma/duurzaamheid/

Woordvoerder: Margot Kraneveldt

Margot Kraneveldt

Margot Kraneveldt

Politiek bedrijven zit me in het bloed, van 2003 tot 2012 op landelijk niveau als Kamerlid en sinds maart 2014 als volksvertegenwoordiger dichterbij huis: in mijn eigen stad, in ‘mijn’ Zoetermeer. In een leuk, gedreven, betrokken en deskundig fractieteam, met hulp van vele leden die ons inhoudelijk ondersteunen. Graag ga ik nog een raadsperiode door,

Meer over Margot Kraneveldt