Zorg en welzijn

Een goede gezondheid is waardevol voor ieder van ons, en voor de samenleving als geheel. We willen de gezondheid bevorderen en ziekte bestrijden als het nodig is. We willen betaalbare zorg voor iedereen, georganiseerd in de wijken, dichtbij huis. Aandacht en liefde vormen de basis van goede zorg. Daarom moeten zorgverleners meer en beter samenwerken en meer tijd krijgen voor een praatje met de cliënt. De gemeente stimuleert dit. We ondersteunen mantelzorgers en gaan eenzaamheid zo veel mogelijk tegen. We laten niemand door het ijs zakken. Iedereen krijgt de zorg die nodig is.
 • De gemeente neemt Zoetermeerders serieus. Als regels een menselijke maat in de weg zitten, dan staat de mens voorop en is maatwerk het uitgangspunt. De gemeente stelt de mens centraal in de communicatie, de in- en samenspraak en de dienstverlening. De gemeente werkt samen met (vrijwilligers)-organisaties en helpt hen als het nodig is.
 • Wachtlijsten voor zorg, re-integratie, hulp in huis etc. mogen in Zoetermeer niet voorkomen.
 • Bij jeugdzorg moet deskundigheid beschikbaar zijn om tot een goede diagnose, behandeling, begeleiding en ondersteuning te komen. Het motto is: één gezin, één plan. Om onnodige verwijzing naar duurdere voorzieningen te voorkomen, kunnen wijkteams specialisten inschakelen. De PvdA wil dat de gemeente de samenwerking op het gebied van de jeugd met wijkteams, verloskundigen, jeugdgezondheidszorg, huisartsen, (passend) onderwijs, veilig thuis en de gespecialiseerde jeugdzorg goed en efficiënt regelt.
 • Mantelzorger zijn is geen vrijwilligerswerk, het overkomt je. De gemeente ondersteunt mantelzorgers door trainingen en, een goede communicatie met zorgprofessionals. Zogenoemde respijtzorg is in Zoetermeer goed geregeld. Het mantelzorgcompliment blijft bestaan.
 • Gezondheidszorg moet betaalbaar zijn. De eigen bijdrage in de WMO geldt alleen voor mensen met een inkomen hoger ligt dan 130% van het minimumloon. Het kan niet meer zijn dan de kostprijs van een voorziening of dienst.
 • Een grote stad als Zoetermeer verdient een eigen ziekenhuis. Het Langelandziekenhuis moet dus ook in de toekomst blijven.
 • In Zoetermeer neemt de gemeente de regie om ervoor te zorgen dat Zoetermeerders goed worden geholpen. Zorg is geen sluitpost van de begroting. Er moet bijvoorbeeld ruimte zijn voor de zorgverleners zoals de wijkverpleegkundige of thuishulp om met mensen een praatje te maken.
 • De gemeente beslist snel op aanvragen voor hulp, voorzieningen en zorg. Wanneer onduidelijk is wie de hulp en zorg moet bieden en/of financieren, mag dit niet ten koste gaan van de snelheid waarmee de benodigde hulp en zorg beschikbaar is voor de vrager. De gemeente lost dit samen met de verzekeraars en zorgverleners op en maakt daarover afspraken.
 • Er mag in Zoetermeer voor mensen die intensieve zorg nodig hebben geen gat ontstaan tussen langdurige zorg en de gemeentelijk gefinancierde thuiszorg. In Zoetermeer wordt iedereen (meteen) geholpen.
 • In alle wijken in Zoetermeer is de basis voor de zorg het wijkzorgteam met daarin ook in elk geval een wijkverpleegkundige die weet wat er in de wijk speelt en de spil in het team is.

Speciale zorg

 • Bij jeugdzorg moet deskundigheid beschikbaar zijn om tot een goede diagnose, behandeling, begeleiding en ondersteuning te komen. Het motto is: één gezin, één plan. Om onnodige verwijzing naar duurdere voorzieningen te voorkomen, kunnen wijkteams specialisten inschakelen. De PvdA wil dat de gemeente de samenwerking op het gebied van de jeugd met wijkteams, verloskundigen, jeugdgezondheidszorg, huisartsen, (passend) onderwijs, veilig thuis en de gespecialiseerde jeugdzorg goed en efficiënt regelt.
 • De PvdA wil dat er in elke wijk ambulante GGZ-zorg beschikbaar is. De ambulante zorg moet voldoende zijn en van goede kwaliteit. Hetzelfde geldt voor de zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen. In Zoetermeer komt er een voorziening voor de opvang van daklozen.
 • Het te eenzijdig sturen op kostenbeheersing kan leiden tot gebrek aan continuïteit en tot onzekerheid bij de burger. Verplichte aanbestedingen lopen bij voorkeur een periode van 5 jaar met na 2 jaar een beoordeling of alles volgens plan verloopt. In de aanbestedingen stellen we eisen aan kwaliteit, goed werkgeverschap, het toepassen van cao’s, werken met vaste dienstverbanden, medezeggenschap van cliënten en mantelzorgers, en persoonlijk contact. De prijs mag niet allesbepalend.

Andere zorgpunten

 • De gemeente vormt zich actief een beeld van de situatie waarin inwoners van boven de 70 jaar verkeren, door de inzet van de wijkteams en ouderenadviseurs. Wanneer ouderen hulp nodig hebben en zij geen beroep kunnen doen op familie of sociale omgeving of voor wie de drempel te hoog is om hulp te vragen, biedt de gemeente hulp.
 • De PvdA zorgt dat bij zorginstellingen altijd ‘de ontmoeting’ centraal staat, bijvoorbeeld door samen koffie te drinken of te eten, maar ook om dit bij de inrichting van nieuwe wooncomplexen als uitgangspunt te nemen.
 • In Zoetermeer moet de toegankelijkheid van voorzieningen voor mensen met een beperking zo goed mogelijk zijn. De gemeente dwingt dit waar mogelijk af.

Woordvoerder: Nilüfer Sağir