Jongerenbeleid

Kinderen en jongeren in Zoetermeer moeten veilig en gezond kunnen opgroeien. Alle kinderen, ook die in het speciaal onderwijs, verdienen goed onderwijs en moeten overal aan mee kunnen doen. Jongeren willen veilig uit kunnen gaan, zonder discriminatie. Door goede voorlichting en ondersteuning voorkomen we schulden bij jongeren. Daarnaast hebben jongeren recht op goede opleidingen, studentenwoningen en voldoende stageplekken.

  • De PvdA vindt het onacceptabel dat kinderen in armoede opgroeien. Ons armoedebeleid gericht op kinderen is ruimhartig en sociaal. In Zoetermeer hebben we een breed kindpakket, zodat kinderen mee kunnen doen aan sport en cultuur of zodat ze noodzakelijke schoolspullen en dergelijke kunnen aanschaffen. Voor de PvdA is het onverteerbaar dat kinderen worden buitengesloten op basis van het inkomen van hun ouders. Ieder kind heeft recht op een onbezorgde jeugd en een ononderbroken ontwikkeling.
  • Er is voor jonge Zoetermeerders en starters op de woningmarkt nog steeds een te beperkt betaalbaar aanbod van woningen beschikbaar. Wachtlijsten zijn nog steeds te lang. Het doel is om de gemiddelde “echte” zoektijd voor een woonruimte terug te dringen tot minder dan 1 jaar. Hiervoor is de bouw van minimaal 125 tot 150 goedkope woningen per jaar plus een aantal extra (kleinere) jongerenappartementen en kamers nodig.
  • Bij jeugdzorg moet deskundigheid beschikbaar zijn om tot een goede diagnose, behandeling, begeleiding en ondersteuning te komen. Het motto is: één gezin, één plan. Om onnodige verwijzing naar duurdere voorzieningen te voorkomen, kunnen wijkteams specialisten inschakelen. De PvdA wil dat de gemeente de samenwerking op het gebied van de jeugd met wijkteams, verloskundigen, jeugdgezondheidszorg, huisartsen, (passend) onderwijs, veilig thuis en de gespecialiseerde jeugdzorg goed en efficiënt regelt.
  • De PvdA wil op alle basisscholen in Zoetermeer een bibliotheek op school, waardoor het lezen en de taalvaardigheid van alle kinderen wordt bevorderd.
  • We stimuleren initiatieven zoals de weekend- en zomerscholen en de Talentenacademie, zodat kinderen het beste uit zichzelf kunnen halen.
  • Ook kinderen met extra ondersteuning hebben recht op een optimale ontwikkeling en thuisnabij onderwijs. De PvdA wil dat op termijn vrijwel alle mogelijke vormen van speciaal onderwijs in Zoetermeer aanwezig zijn, zodat alle kinderen in hun eigen stad naar school kunnen en niet onnodig thuiszitten.
  • Zoetermeer stimuleert onderwijsorganisaties om vooral MBO-opleidingen in de stad te huisvesten.
  • De gemeente zorgt voor voldoende groen (aangelegd en natuurlijk) en speel- en beweegruimte in de buurt voor kinderen. Hierbij hanteert de PvdA de Jantje Betonnorm: minimaal 3% van de openbare buitenruimte is bestemd voor buitenspelen en die wordt ook zo ingericht.

Woordvoerder: Yuri Nikerk

Yuri Nikerk

Yuri Nikerk

Sinds maart 2022 ben ik commissielid in de Zoetermeerse gemeenteraad. Als woordvoerder Cultuur (inclusief Evenementen) wil ik er met onze stadsgenoten voor gaan zorgen dat de Zoetermeerse cultuur weer echt op de kaart gezet wordt. Niet alleen in woorden, maar vooral in daden. Als theatermaker heb ik de afgelopen jaren gezien dat de sector niet

Meer over Yuri Nikerk