Omgevingswet

De Omgevingswet treedt op 1 juli 2022 in werking. De wet gaat 26 wetten vervangen op het gebied van de leefomgeving. Dat is de omgeving waarin we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. De Omgevingswet gaat dus over (ge)bouwen, milieu, water, lucht, ruimtelijke ordening, monumenten, natuur, etc. De invoering van de Omgevingswet is geen gemakkelijk verhaal. In Zoetermeer gaat het inmiddels al over een dossier dat uit meer dan duizend pagina's bestaat.

De PvdA vindt dat de Omgevingswet over meer gaat dan bouwen, bouwen, bouwen. Wij willen ook:

  • Een veilige en gezonde leefomgeving: je moet fijn kunnen wonen, werken en je vrije tijd door kunnen brengen.
  • Rust, ruimte en groen is er veel in en om Zoetermeer en dat moet zo blijven.
  • Ook winkelen in je omgeving, een bibliotheek in je wijk, een zwembad in de stad, goed werkend internet en een goede verkeersdoorstroming horen daarbij.

Op gemeentelijk niveau leggen we de grote lijnen vast in de Omgevingsvisie. Welke keuzes willen we maken voor Zoetermeer? Hierbij valt te denken aan meer of minder groen, meer of minder OV, wat wordt het beleid voor monumenten, hoe gaan we om met aanvragen voor nieuwe woningen, wat wil Zoetermeer voor (woon/werk/recreatie)stad zijn of worden? De Omgevingsvisie is de basis voor het later op te stellen Omgevingsplan. Dit plan vervangt alle bestemmingsplannen in Zoetermeer. Daarin staan dingen concreter benoemd dan in de Omgevingsvisie.

Wat de PvdA graag wil vastleggen in de Omgevingsvisie:

  • Dat een gezonde samenleving belangrijk is. Veiligheid hoort daar ook bij. De keuzes die we maken (waar gaan we bouwen, waar komen de wegen, waar komt er een park, waar kun je sporten) hebben invloed op hoe wij in Zoetermeer kunnen samenleven. We willen betaalbare woningen, veel groen en veilige buurten.
  • Dat het voorzieningenniveau in de wijken op peil moet blijven. Wij willen in elke wijk een wijkbibliotheek, voldoende huisartsen en apotheken, ruimte voor kleine bedrijfjes voor zzp’ers, voldoende kappers, schoenmakers, supermarkten, kleine horeca-ondernemingen en andere winkeltjes. Bij een mooie mix van activiteiten in de wijk krijg je reuring in de buurt, er gebeurt wat op straat.
  • Dat we duurzaam omgaan met Zoetermeer. Hoe kunnen we gebruikmaken van de Aarde zonder dat dat toekomstige generaties hindert in hun behoeften? Effecten van/op het klimaat zijn het gevolg van menselijke keuzes. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het waterpeil in de stad, meer vergroening en natuurlijk recycling. Wij willen duurzaam bouwen, nul-op-de-meter-woningen, van het gas af, zonnepanelen en voldoende waterberging in de stad.
  • Dat we een aantrekkelijke stad willen. Het Rijk spreekt over inzetten op een waardevolle leefomgeving, wij spreken gewoon over woongenot en de aantrekkelijkheid van een wijk. Ook toegankelijkheid van de wijken (verkeer en OV) en van gebouwen (voor mensen met een handicap) hoort daarbij.

De impact die de Omgevingswet zal hebben op de inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties van Zoetermeer is enorm groot. Communicatie van de gemeente richting alle belanghebbenden moet daarom ook niet onderschat worden en is een belangrijke manier om iedereen betrokken en op de hoogte te houden.

Wanneer je leest over de Omgevingswet kom je prachtige teksten tegen:

  • Eenvoudig beter (alles wordt voortaan eenvoudiger te regelen)
  • Ruimte voor ontwikkeling waarborgen voor kwaliteit (de dingen in een keer goed doen)
  • Krachtig waar nodig, op afstand waar mogelijk (minder regels, inwoners meer betrekken)

Dat klinkt (bijna te) goed (om waar te zijn). En wat betekent dat voor Zoetermeer?
De Omgevingswet is liberaal en biedt vooral veel ruimte aan de initiatiefnemers, in praktijk veelal de projectontwikkelaars. De PvdA blijft erop letten dat het beleid achter en rondom de Omgevingswet ook sociaal is en opkomt voor iedereen.

Participatie (voorheen samenspraak) is een belangrijke pijler in de Omgevingswet. Belanghebbenden (inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen) moeten in een vroeg stadium betrokken worden bij het proces van besluitvorming over een project of activiteit. Het vroegtijdig betrekken van de omgeving kan ervoor zorgen dat verschillende perspectieven, kennis en creativiteit snel op tafel komen. Zo kan participatie zorgen voor meer draagvlak en betere besluiten. De wet schrijft niet voor hóe de participatie moet plaatsvinden, dit wordt als maatwerk gezien. Voor de PvdA geldt: ook bij participatie is het belangrijk dat iedereen mee kan doen en mee kan komen.

Iets meer algemene achtergrondinformatie over de Omgevingswet en de Omgevingsvisie nodig? Klik op deze link.
Wil je juist dieper op dit onderwerp ingaan? Klik dan op deze links (van recent naar ouder):

 

Woordvoerder: Susanne Bout

Susanne Bout

Susanne Bout

Wonen in Zoetermeer, in een grote stad met veel groen en veel water, is fijn. Het verenigingsleven bloeit in Zoetermeer en Zoetermeerders doen vaak en veel vrijwilligerswerk. Maar niet iedereen kan meedoen tegenwoordig. Ik heb zelf van dichtbij meegemaakt hoe geweldig het is als mensen of organisaties je kunnen helpen om vooruit te komen in

Meer over Susanne Bout