Wijkgericht werken

Zoetermeer is een fijne woonstad. Mensen voelen zich verbonden met de stad, maar vooral ook met hun eigen wijk, waar ze veilig willen wonen in het groen. We willen zo veel mogelijk voorzieningen op wijkniveau organiseren en inwoners invloed geven op wat er gebeurt in hun directe leefomgeving. Een goede samenspraak met inwoners is daarbij voor de PvdA vanzelfsprekend.

Er zijn grote onderlinge verschillen zijn tussen buurten en wijken in Zoetermeer. Sommige wijken zijn kwetsbaarder dan andere wijken. Elke wijk heeft een andere insteek nodig, maar wel een eenduidige aanpak: 1) begin met een wijkanalyse, 2) bepaal vervolgens wat je in een wijk wilt bereiken (en wanneer) en 3) geef aan hoeveel budget je daarvoor over hebt.
De PvdA gunt elke wijk een eigen wijkbudget en elke wijkregisseur een mandaat om zelf beslissingen te nemen op wijkniveau.

De PvdA wil het volgende bereiken:

  • Iedereen moet directe invloed op de eigen buurt en wijk kunnen hebben. Zoetermeerders krijgen buurtrechten, dat wil zeggen dat zij het recht krijgen om zelf zaken met betrekking tot de buurt aan te pakken. Elke wijk krijgt een eigen wijkmanager met voldoende bevoegdheden om dit mogelijk te maken.
  • Elke wijk krijgt een eigen budget. Dit budget kan worden ingezet om wijkinitiatieven te realiseren, maar ook om het onderhoud in de wijk te verbeteren (loszittende stoeptegels, zwerfvuil, onkruidbestrijding).
  • De gemeente zorgt voor voldoende groen (aangelegd en natuurlijk) en speel- en beweegruimte in de buurt voor kinderen. Hierbij hanteert de PvdA de Jantje Betonnorm: minimaal 3% van de openbare buitenruimte is bestemd voor buitenspelen en die wordt ook zo ingericht.
  • In alle wijken in Zoetermeer is de basis voor de zorg het wijkzorgteam met daarin ook in elk geval een wijkverpleegkundige die weet wat er in de wijk speelt en de spil in het team is.
  • De PvdA wil dat er in elke wijk ambulante GGZ-zorg beschikbaar is. De ambulante zorg moet voldoende zijn en van goede kwaliteit. Hetzelfde geldt voor de zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen. In Zoetermeer komt er een voorziening voor de opvang van daklozen.
  • De gemeente vormt zich actief een beeld van de situatie waarin inwoners van boven de 70 jaar verkeren, door de inzet van de wijkteams en ouderenadviseurs. Wanneer ouderen hulp nodig hebben en zij geen beroep kunnen doen op familie of sociale omgeving of voor wie de drempel te hoog is om hulp te vragen, biedt de gemeente hulp.
  • In onze samenleving draait het steeds meer om informatie. Tegelijk neemt de digitalisering met sprongen toe. Niet iedereen is in staat hierin mee te komen. De gemeente biedt de inwoners altijd de mogelijkheid om – zonder extra kosten – te kiezen tussen digitale of papieren informatie-uitwisseling. Bovendien hecht de PvdA aan persoonlijk contact. De gemeente richt daarom een servicebalie in de wijken in waar inwoners onder meer voor digitale dienstverlening terecht kunnen. Ze worden daar op een veilige manier geholpen.
  • De gemeente stelt samen met buurtbewoners een plan van aanpak op om de veiligheid in de wijk te vergroten. Daarbij wordt zowel met harde cijfers als met veiligheidsgevoelens rekening gehouden.
  • De PvdA pleit voor meer wijkagenten. Een wijkagent is een sleutelpersoon in de wijk die voor verbindingen zorgt. Ook door zichtbaarheid en gebruik van sociale media. Wij willen dat ook in onze gemeente de norm van één wijkagent per 5.000 inwoners wordt gehandhaafd.

Woordvoerder: Susanne Bout

Susanne Bout

Susanne Bout

Wonen in Zoetermeer, in een grote stad met veel groen en veel water, is fijn. Het verenigingsleven bloeit in Zoetermeer en Zoetermeerders doen vaak en veel vrijwilligerswerk. Maar niet iedereen kan meedoen tegenwoordig. Ik heb zelf van dichtbij meegemaakt hoe geweldig het is als mensen of organisaties je kunnen helpen om vooruit te komen in

Meer over Susanne Bout