Wonen en wijken

De PvdA wil dat iedereen in Zoetermeer de kans krijgt om met plezier in onze stad te wonen. In een veilige, groene en leefbare wijk met goede voorzieningen dichtbij huis. Een betaalbare huur- of koopwoning moet binnen een aanvaardbare tijd te vinden zijn. De wachttijd voor een betaalbare woningen moet flink omlaag. De PvdA vindt het belangrijk dat er meer sociale woningen voor starters en jongeren en goede woonvoorzieningen voor ouderen worden gebouwd. We bouwen alleen op plekken in de stad na samenspraak met omwonenden en met behoud van een groene en leefbare woonomgeving.
 • De woonlasten (dus inclusief de energierekening) van de Zoetermeerders mogen niet stijgen na het duurzamer maken van hun woning.
 • De PvdA streeft ernaar dat minimaal 32% van de woningvoorraad in 2025 bestaat uit corporatiewoningen in de sociale huur. Daarvan is 50% in het goedkoopste huursegment (lager dan € 500 per maand). Minimaal 32% van de nieuwe koopwoningen heeft een prijs tot maximaal € 180.000. In de woningbouwplanning heeft dit de komende jaren voor de PvdA de hoogste prioriteit.
 • De statushouders die Zoetermeer krijgt toegewezen, vinden in de regel onderdak in goedkopere woningen. Om andere woningzoekenden niet langer te laten wachten, wil de PvdA dat er voor hen extra woningen worden gebouwd. Dat kan in permanente bouw, maar ook andere semipermanente bouw is mogelijk.
 • Een grote kwaliteit van Zoetermeer is de groene woonomgeving en de woning met tuin. Het is van belang dat die kwaliteit behouden blijft. Het maken van ‘ommetjes’ in de wijken moet mogelijk blijven en de Zoetermeerse parken en het groen in de wijk worden niet bebouwd. Alle nieuwbouwplannen moeten daaraan voldoen. Hoogbouw wil de PvdA alleen in het centrum van de stad en op specifieke plaatsen in de stad waar dat goed inpasbaar is, zoals langs de A12.
 • In Zoetermeer is er nog maar beperkte ruimte om te bouwen zonder de kwaliteit van de woon- en leefomgeving aan te tasten. De PvdA wil de beschikbare ruimte bij voorrang inzetten voor de opvang van de woningbehoefte van de Zoetermeerse bevolking, zodat Zoetermeerders als ze dat willen in hun eigen stad kunnen blijven wonen.
 • De beschikbare ruimte binnen de gemeente hoeft van de PvdA niet al de komende vijftien jaar volledig bebouwd te worden. De gemeente moet er voor zorgen dat er ook op langere termijn ruimte is om voor de lokale opvang te kunnen bijbouwen en de woonkwaliteit van Zoetermeer te behouden.
 • De PvdA is alleen bereid extra huizen te bouwen voor bewoners uit de omgeving als de regio (en het Rijk) mee willen betalen. Het gaat dan om het omzetten van kantoorpanden in woningbouw of het uitplaatsen van bedrijven van verouderde bedrijventerreinen zoals Hoorner- of Zoeterhage, om ruimte te maken voor nieuwe betaalbare woonwijken. Daarbij hoort ook dat kosten voor wegen en openbaar vervoer door de regio worden betaald.
 • Zoetermeer maakt samen met andere gemeenten in de regio harde afspraken over aantallen te realiseren woningen (sociale huur en koop).
 • Er is voor jonge Zoetermeerders en starters op de woningmarkt nog steeds een te beperkt betaalbaar aanbod van woningen beschikbaar. Wachtlijsten zijn nog steeds te lang. Het doel is om in 2022 de gemiddelde “echte” zoektijd voor een woonruimte terug te dringen tot minder dan 1 jaar. Hiervoor is de bouw van minimaal 125 tot 150 goedkope woningen per jaar plus een aantal extra (kleinere) jongerenappartementen en kamers nodig.
 • In Zoetermeer zijn er voor ouderen die willen verhuizen naar een andere passende woning nog te weinig alternatieven (appartementen, patiowoningen, moderne woon-zorgcomplexen voor ouderen). Daarom wil de PvdA dat hiervoor jaarlijks 50 á 75 woningen worden gebouwd. Daarmee komen er voldoende woningen vrij om Zoetermeerders in hun eigen stad hun woningcarrière te kunnen laten vervolgen.
 • De PvdA wil dat de gemeente Zoetermeer initiatieven neemt om ouderen langer (en betaalbaar) in zogenoemde woon-zorgcomplexen zelfstandig te laten wonen om zo het gat tussen thuis wonen en het verpleeghuis minder groot te laten zijn. Die complexen worden gecombineerd met andere woon- en wijkvoorzieningen.
 • De statushouders die Zoetermeer krijgt toegewezen, vinden in de regel onderdak in goedkopere woningen. Om andere woningzoekenden niet langer te laten wachten, wil de PvdA dat er voor hen extra woningen worden gebouwd. Dat kan in permanente bouw, maar ook andere semipermanente bouw is mogelijk.

Andere woonpunten

 • Zoetermeer kan financiële steun geven aan woningcorporaties, projectontwikkelaars en andere organisaties als dat nodig is om de Zoetermeerse woningambities (financiële toegankelijkheid, duurzaamheid) te realiseren. Hierover maken we bindende afspraken met corporaties.
 • Er komt een leegstandsverordening in Zoetermeer om zo de leegstand van kantoor- en winkelpanden effectief te kunnen bestrijden.

Leefomgeving

 • Iedereen moet directe invloed op de eigen buurt en wijk kunnen hebben. Zoetermeerders krijgen buurtrechten, dat wil zeggen dat zij het recht krijgen om zelf zaken met betrekking tot de buurt aan te pakken. Elke wijk krijgt een eigen wijkmanager met voldoende bevoegdheden om dit mogelijk te maken.
 • De gemeente zorgt voor voldoende groen (aangelegd en natuurlijk) en speel- en beweegruimte in de buurt voor kinderen. Hierbij hanteert de PvdA de Jantje Betonnorm: minimaal 3% van de openbare buitenruimte is bestemd voor buitenspelen en die wordt ook zo ingericht.
 • Elke wijk krijgt een eigen budget. Dit budget kan worden ingezet om wijkinitiatieven te realiseren, maar ook om het onderhoud in de wijk te verbeteren (loszittende stoeptegels, zwerfvuil, onkruidbestrijding).

De PvdA heeft er in 2016 mee ingestemd dat Zoetermeer met 10.000 woningen gaat groeien (de Schaalsprong), omdat onze inwoners er zeker van moeten kunnen zijn dat ze binnen een redelijke tijd een betaalbare woning kunnen vinden. Zoetermeer moet een aantrekkelijke woonstad blijven. Verantwoorde groei, is onze leus. En kwaliteit boven kwantiteit. Lees hier ons standpunt over nieuw te bouwen wijk De Entree.

De gemeenten Lansingerland en Zoetermeer zijn samen eigenaar en beheerder van het gebied Bleizo. De gemeente Lansingerland wil op het braakliggende terrein naast station Zoetermeer-Lansingerland 2000 tot 3000 flexwoningen neerzetten, deels voor langdurige opvang van mensen uit Oekraïne en deels voor woningzoekenden uit de eigen regio. Lansingerland valt echter onder de Rotterdamse woningmarktregio, Zoetermeer hoort bij de woningmarktregio Haaglanden. De PvdA is groot voorstander van woningbouw bij Bleizo, maar is enkel onder voorwaarden voorstander van flexwoningen bij Bleizo.

Woordvoerder: Margot Kraneveldt

Margot Kraneveldt

Margot Kraneveldt

Politiek bedrijven zit me in het bloed, van 2003 tot 2012 op landelijk niveau als Kamerlid en sinds maart 2014 als volksvertegenwoordiger dichterbij huis: in mijn eigen stad, in ‘mijn’ Zoetermeer. In een leuk, gedreven, betrokken en deskundig fractieteam, met hulp van vele leden die ons inhoudelijk ondersteunen. Graag ga ik nog een raadsperiode door,

Meer over Margot Kraneveldt