Begrotingsdebat – deel 2

Door Margot Kraneveldt op 16 november 2018

Begrotingsdebat 2019, tweede termijn

Woordvoerder: Margot Kraneveldt (gesproken woord geldt)
12 november 2019

Voorzitter,

De woningmarkt is flink overspannen en zit voor veel mensen, ook in Zoetermeer, compleet op slot. Vorige week was dit een voor ons zeer belangrijk onderwerp hier in de raad en daarom kom ik er nu op terug.

Op landelijk niveau heeft de PvdA vandaag in de Tweede Kamer zeer concrete voorstellen gedaan om de regie op de woningmarkt als overheid weer stevig in handen te nemen.

Het woningbeleid moeten we niet aan de grillen van de markt overlaten. We zien waar dat toe heeft geleid: gebakken lucht in de huizenprijzen, beleggers die lappen grond opkopen om te wachten op maximale winst, huisjesmelkers die huurders uitbuiten (ja dus ook al in Zoetermeer), enorme wachtlijsten en groeiende verschillen tussen huishoudens, wijken en regio’s. Dat heeft een enorme maatschappelijke impact. Want vergist u zich niet: huishoudens met lage inkomens zijn nu soms wel 45 tot 50% van hun inkomen kwijt aan wonen. Dat drukt zwaar op gezinnen en dan blijft er niet veel leuks meer over nadat je je boodschappen hebt betaald.

En dan zeg ik tot de LHN die sociaal zwakkeren uit Zoetermeer wil weren door minder sociale woningen te bouwen: wij bouwen voor 75% voor onze eigen inwoners. Dat betekent dat u tegen die Zoetermeerders zegt: wij bouwen niet voor u dus ga maar uit de stad weg want u zorgt voor teveel kosten. Gaan we straks ouderen weren omdat ze teveel wmo-kosten maken? Of gehandicapten omdat ze te duur zijn? Dat is een heilloze weg. Nogmaals daarom onze oproep: bouw voldoende betaalbare woningen voor iedereen, ook voor de mensen die bij de keiharde kosten-batenanalyse van LHN door het ijs zakken.

Voorzitter, alle partijen die zouden moeten zorgen voor meer aanbod van betaalbare woningen – gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen –  hebben belang bij hoge prijzen en dus bij schaarste. Dat zorgt voor private rijkdom bij beleggers en publieke armoede bij de samenleving. Het roer moet daarom om. Ook in Zoetermeer. Gaan wij in Zoetermeer voor maximale grondopbrengsten of voldoende betaalbare woningen? De PvdA wil dat het Rijk maar ook de gemeente de regie neemt en speculatie tegengaat. Daarom hebben wij daarvoor een motie ingediend.

De komende decennia zullen we ook woningen moeten verduurzamen op een manier waarbij de rekening niet wordt neergelegd bij groepen die het toch al moeilijk hebben. Vandaar dat wij een motie hebben ingediend om duurzaamheidsbeleid ten goede te laten komen aan iedereen, en daarbij speciale aandacht te geven aan mensen met een laag- of middeninkomen voor wie verduurzaming van hun huis financieel niet haalbaar is.

Wij zijn teleurgesteld dat het college niet positief over deze moties adviseert. Neem de regie over wat er in Zoetermeer wordt gebouwd, zeggen wij! Doe wat je kan om ongewenste zaken tegen te gaan. Wethouder Paalvast luidde deze week samen met andere collega’s de noodklok dat er teveel woningen worden geliberaliseerd.
Ja duh, dat hebben we toch zien aankomen? En dus moeten we ons sociale woningbouwpercentage op peil houden en niet verminderen! En nogmaals ons verzoek aan het college: spreek eensgezind over 10.000 woningen en concentreer eerst alle energie van de organisatie daarin om die in ieder geval snel te kunnen bouwen.

En voorzitter, omdat we in Zoetermeer een Duurzaamheidspact hebben afgesloten dat dient als vertrekpunt van het beleid, hebben we via een motie ook gevraagd om een actualisatie van het huidige Actieplan Duurzaam & Groen. Ook daarop reageert het college negatief, terwijl het toch volkomen logisch is dat als u zich op een nieuw Duurzaamheidspact baseert, je dan aangeeft wat je daarvan gaat uitvoeren? Wij vragen niet een compleet ánder Actieplan, maar een aanpassing waarbij duidelijk wordt hoe het pact onderdeel wordt van het beleid.

We danken de collega’s die onze motie steunen om de ‘ervaringstour toegankelijkheid’ ook bij ondernemers en particulieren aan te bieden. We hebben deze motie nog iets aangepast, omdat we duidelijker willen maken dat we niet de Toegankelijkheidsraad met de hele organisatie daarvan willen belasten. Ook hebben we een zin toegevoegd die vraagt om de gegevens van de TR snel goed vindbaar op de website van de gemeente te zetten. Regelen we dat in één klap ook even.

Op onze beurt steunen wij als PvdA ook ruimhartig vele voorstellen van andere partijen, die onze stad beter, socialer, groener, duurzamer, leefbaarder en meer solidair maken.

Ik pak er twee moties uit die ik nog even wil aanstippen.

Wij zijn samen met D66 van mening dat we een duidelijke visie moeten ontwikkelen over wat we nu met het Van Tuyllpark willen, voordat we allerlei losse voorstellen gaan beoordelen. Wij willen duidelijkheid voor verenigingen en investeerders. In samenhang hiermee willen wij samen met GroenLinks, de SP en Partij Democratie voor Zoetermeer dat de Plas van Poot het unieke natuurgebied kan blijven dat het nu is. Een pareltje in de stad, waar de rust voor dier en mens gegarandeerd is.

Tot slot, voorzitter. Er is nog een ander citaat van Jan Schaefer dat ik u niet wil onthouden, en dat is de vraag die hij regelmatig als raadslid stelde aan het college als hij het idee had dat dat volstrekt niet wist waar het mee bezig was. Schaefer vroeg dan: “Is dit beleid, of is er over nagedacht?”. Ja da’s even een doordenkertje maar ik hoor de kwartjes vallen…

En dat is precies de vraag die de PvdA volgend jaar zal stellen als het college bij het Voorjaarsdebat een pakket bezuinigingsmaatregelen presenteert, om de tekorten in de jeugdzorg op te vangen. Gaat dit college straks  ‘met beleid’ bezuinigen, is er goed over nagedacht, zit er een maatschappij- en mensvisie achter die wij kunnen steunen, of moeten we straks constateren dat de verkeerde keuzes worden gemaakt waar de meest kwetsbare groepen mensen het meest door worden geraakt?

Wij hopen natuurlijk op dat eerste en dan vindt u in ons een constructieve meedenker. Indien dat laatste het geval is, vindt u in ons een gedreven tegenstander. Ik heb in eerste termijn meegegeven hoe wij ertegenaan  kijken en waar de PvdA voor zou kiezen. We hopen van harte dat het college daarnaar luistert en oog blijft houden voor de mensen in de stad die ons het hardst nodig hebben.

– – – – – – – – –

Op 12 november is er over alle ingediende moties gestemd. De PvdA Zoetermeer heeft vijf moties ingediend tijdens het begrotingsdebat:
Motie 1811-09a PvdA – Ervaringstour toegankelijkheid voor ondernemers en particulieren – unaniem aangenomen
Motie 1811-10 PvdA – Actualisering ‘Actieplan Duurzaam & Groen’ – ingetrokken (omdat de wethouder heeft toegezegd dit uit te gaan voeren)
Motie 1811-11 PvdA – Bouwen voor bewoners, niet voor beleggers – verworpen
Motie 1811-12 PvdA – Zoekopdracht 16000 woningen op laag pitje – verworpen
Motie 1811-13 PvdA – Verduurzaming bereikbaar voor iedereen – aangenomen

Wij zijn erg blij dat drie van de vijf moties uitgevoerd gaan worden.

Margot Kraneveldt

Margot Kraneveldt

Na mijn afscheid van de Tweede Kamer in 2010 heb ik ervoor gekozen om een tijdje achter de schermen actief te zijn binnen de PvdA. Ik was secretaris van de afdeling en ben nog steeds lid van het landelijke partijpresidium. Politiek bedrijven zit me echter in het bloed en daarom ben ik in maart 2014

Meer over Margot Kraneveldt