Standpunten

Zoeken

Aan de basis: onze idealen

De basis van het handelen van de PvdA in Zoetermeer zijn onze opvattingen over solidariteit en duurzaamheid. 'Zorgzaam Zoetermeer': de uitdaging voor de komende jaren. 'Bouwen aan Zoetermeer': zorgen voor verbeteringen in het leven van de Zoetermeerders.

Lees verder

Armoede en schulden

Steeds meer mensen hebben moeite om financieel rond te komen. Dit gebeurt in alle lagen van de bevolking, ook mensen met een goede baan of een eigen bedrijf kunnen moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen. Deze ontwikkeling is zorgelijk. Problematische schulden leiden tot een sociaal isolement en kunnen leiden tot (verborgen) armoede. Mensen moeten hun schulden netjes afbetalen, maar moeten ook beschermd worden tegen kredietverstrekkers, deurwaarders en incassobureaus die zich niet netjes gedragen. Jongeren moeten al vroeg voorlichting krijgen over omgaan met geld, zo kunnen schulden op latere leeftijd voorkomen worden.

Lees verder

Bestrijding werkloosheid

Fatsoenlijk werk voor een fatsoenlijk loon staat bij de PvdA voorop. Werk geeft niet alleen inkomen, maar ook waardering en respect. Iedereen verdient een eerlijke kans op goed (vast) werk en een rechtvaardig inkomen, omdat het belangrijk is om jezelf te kunnen ontplooien en mee te doen in Zoetermeer. Dit geldt in het bijzonder voor

Lees verder

Bouwen naar behoefte

Bouwen aan huizen is bouwen aan een samenleving. Het is de hoogste tijd om het bouwtempo van betaalbare woningen in het sociale én het middensegment op te schroeven. Ook in Zoetermeer. Onze woningvoorraad moet groeien. Het kabinet wil nu de bouw van grote aantallen nieuwe betaalbare huurwoningen stimuleren. Volgens het kabinet kunnen corporaties de komende jaren 250.000 betaalbare woningen creëren. Daarvan moeten er een paar duizend in Zoetermeer komen te staan! Corporaties, gemeente en bouwindustrie moeten vaart maken. Zodat investeerders zich ook aangetrokken zullen voelen. Waar liggen de kansen voor de diverse woonsegmenten? Waar liggen de geschikte locaties? Welke kantoren kunnen we transformeren naar woningen? Wij pleiten voor een stevige ‘bouw-agenda’ met ambitieuze doelstellingen voor de komende 15 jaar. En vanzelfsprekend bouwen we duurzaam en hebben we aandacht voor het behoud van het vele groen in de stad.

Lees verder

Cultuur en sport

Zoetermeer heeft een rijk aanbod aan sport, cultuur en andere vrijetijdsbestedingen. Dat maakt onze stad aantrekkelijk voor bewoners en bedrijven. Mooie evenementen die al jaren worden gewaardeerd moeten we koesteren, maar ook nieuwe evenementen zijn welkom. Veiligheid, betaalbaarheid, toegankelijkheid en het voorkomen van overlast voor omwonenden staan voorop.

Lees verder

Extra werkgelegenheid

Fatsoenlijk werk voor een fatsoenlijk loon staat bij de PvdA voorop. Werk geeft niet alleen inkomen, maar ook waardering en respect. Iedereen verdient een eerlijke kans op goed (vast) werk en een rechtvaardig inkomen, omdat het belangrijk is om jezelf te kunnen ontplooien en mee te doen in Zoetermeer. Dit geldt in het bijzonder voor

Lees verder

Groen en duurzaam

Voor de periode 2018-2022 en verder kiest de PvdA voor een schoon Nederland, omdat welvaart meer is dan alleen koopkracht en economische groei. De PvdA wil dat Zoetermeer zo snel mogelijk, maar uiterlijk in 2035, CO2-neutraal is. In 2040 is Zoetermeer aardgasvrij. Dat zijn geen vrijblijvende afspraken. De PvdA wil dat de gemeente een voortrekkersrol vervult en flink in duurzaamheid investeert. Dat gaat niet alleen om milieu en natuur, maar ook om lucht- en waterkwaliteit, mobiliteit en afval. We koesteren en beschermen het vele groen in de stad en de biodiversiteit.

Lees verder

Jeugdbeleid

Kinderen en jongeren in Zoetermeer moeten veilig en gezond kunnen opgroeien. Alle kinderen, ook die in het speciaal onderwijs, verdienen goed onderwijs en moeten overal aan mee kunnen doen. Jongeren willen veilig uit kunnen gaan, zonder discriminatie. Door goede voorlichting en ondersteuning voorkomen we schulden bij jongeren. Daarnaast hebben jongeren recht op goede opleidingen, studentenwoningen en voldoende stageplekken.

Lees verder

Levendige winkelcentra

Zoetermeer brengt het overschot aan winkelruimte in kaart en maakt het mogelijk dat deze op andere wijze benut kan worden door bijvoorbeeld kansen te bieden aan start ups. Dit onder andere door het creëren van bedrijfsruimtes met ‘groei-huren’ met daarnaast coaching voor deze nieuwe ondernemers. Levendige winkelcentra zijn voor de inwoners en wijken belangrijk. De

Lees verder

Onderwijs

In 2022 hebben alle basisscholen in Zoetermeer een bibliotheek op school, waardoor het lezen en de taalvaardigheid van alle kinderen wordt bevorderd. We stimuleren initiatieven zoals de weekend- en zomerscholen en de Talentenacademie, zodat kinderen het beste uit zichzelf kunnen halen. Ook kinderen met extra ondersteuning hebben recht op een optimale ontwikkeling en thuisnabij onderwijs.

Lees verder

Ouderenbeleid

Nederland wordt ouder, en vaak ook ouder in goede gezondheid. Ouderen zijn daarnaast langer dan voorheen gesteld op hun zelfstandigheid, en de PvdA vindt dat die ontwikkeling ondersteuning verdient. Daarom organiseren we ouderenzorg dichtbij mensen en persoonlijker, zodat we zorg op maat kunnen leveren vanuit hun eigen gemeente. Ook geven we de wijkverpleegkundige de ruimte om een belangrijke rol te vervullen, dichtbij ouderen en hun familie. Voor senioren die om niet meer in staat zijn om thuis te wonen blijft er altijd een plek in een zorginstelling beschikbaar. We vinden dat persoonlijke zorg en kleinschaligheid daarbij de norm is.

Lees verder

Solidariteit

Mensen staan voor de PvdA centraal. De PvdA vindt dat iedereen de mogelijkheid moet krijgen om zijn capaciteiten te benutten. Zoetermeer laat niemand in de kou staan. Iedereen doet mee.

Lees verder

Toegankelijkheid

Kapotte liften, hoge drempels, steile bruggen, smalle gangpaden, kleine toiletruimten: je staat er niet bij stil als je gezond van lijf en leden bent. Maar het zijn vaak onneembare hindernissen als je dat niet bent. En het gevolg is dat je de deur niet meer uitkomt en steeds afhankelijker wordt van anderen. De PvdA vindt zelfredzaamheid en meedoen in de samenleving van groot belang. In Zoetermeer moet de toegankelijkheid van voorzieningen voor mensen met een beperking zo goed mogelijk zijn. De gemeente dwingt dit waar mogelijk af.

Lees verder

Veiligheid

Een verbonden buurt is ook een veilige buurt. Iedereen moet met vertrouwen de deur uit kunnen. Het moet veilig zijn, niet alleen in je eigen huis en je eigen wijk, maar in de hele stad. Ook in het verkeer en bij het uitgaan staat veiligheid voorop. We komen op voor de slachtoffers. Bij aanhoudende woonoverlast verhuizen degenen die die overlast veroorzaken. En jongeren die overlast veroorzaken worden met strenge hand begeleid naar school of werk. Samen met ouders, politie en scholen vormen we een pedagogische coalitie om ervoor te zorgen dat jongeren niet radicaliseren.

Lees verder

Verkeer en vervoer

Zoetermeer is een verkeersveilige en goed toegankelijke stad. Dat moet zo veel mogelijk behouden blijven. Wat de PvdA betreft staan voor het verplaatsen in Zoetermeer het openbaar vervoer en de fiets voorop.

Lees verder

Vluchtelingen en statushouders

Zolang oorlog, onderdrukking, honger en extreme ongelijkheid heersen, blijven mensen vluchten. Ook de komende jaren zal het aantal vluchtelingen wereldwijd toenemen. De PvdA vindt het onze morele plicht om mensen in nood te helpen. We blijven gastvrij voor vluchtelingen vanuit medemenselijkheid en het universele recht op bescherming. Maar onze opvangcapaciteit is niet grenzeloos. We maken wel onderscheid tussen economische migranten en mensen die vluchten vanwege oorlog of vervolging.

Lees verder

Wijkgericht werken

Zoetermeer is een fijne woonstad. Mensen voelen zich verbonden met de stad, maar vooral ook met hun eigen wijk, waar ze veilig willen wonen in het groen. We willen zo veel mogelijk voorzieningen op wijkniveau organiseren en inwoners invloed geven op wat er gebeurt in hun directe leefomgeving. Een goede samenspraak met inwoners is daarbij vanzelfsprekend.

Lees verder

Wonen en wijken

De PvdA wil dat iedereen in Zoetermeer de kans krijgt om met plezier in onze stad te wonen. In een veilige, groene en leefbare wijk met goede voorzieningen dichtbij huis. Een betaalbare huur- of koopwoning moet binnen een aanvaardbare tijd te vinden zijn. De wachttijd voor een betaalbare woningen moet flink omlaag. De PvdA vindt het belangrijk dat er meer sociale woningen voor starters en jongeren en goede woonvoorzieningen voor ouderen worden gebouwd. We bouwen alleen op plekken in de stad na samenspraak met omwonenden en met behoud van een groene en leefbare woonomgeving.

Lees verder

Zorg en welzijn

Een goede gezondheid is waardevol voor ieder van ons, en voor de samenleving als geheel. We willen de gezondheid bevorderen en ziekte bestrijden als het nodig is. We willen betaalbare zorg voor iedereen, georganiseerd in de wijken, dichtbij huis. Aandacht en liefde vormen de basis van goede zorg. Daarom moeten zorgverleners meer en beter samenwerken en meer tijd krijgen voor een praatje met de cliënt. De gemeente stimuleert dit. We ondersteunen mantelzorgers en gaan eenzaamheid zo veel mogelijk tegen. We laten niemand door het ijs zakken. Iedereen krijgt de zorg die nodig is.

Lees verder