Zoeken

Aan de basis: onze idealen

De basis van het handelen van de PvdA in Zoetermeer zijn onze opvattingen over solidariteit en duurzaamheid. 'Zorgzaam Zoetermeer': de uitdaging voor de komende jaren. 'Bouwen aan Zoetermeer': zorgen voor verbeteringen in het leven van de Zoetermeerders.

Lees verder

Afvalbeleidsplan en Referendum

In Zoetermeer gooien we teveel restafval weg. We kunnen daar samen iets aan doen. Door behalve papier en glas ook plastic en gft-afval beter te scheiden. Dat is goed voor het milieu én onze portemonnee. Tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart was er een referendum over het Afvalbeleidsplan van de gemeente. Inwoners mochten aangeven of ze het wel of niet eens zijn met het nieuwe beleid. De PvdA ziet het ophalen van afval als een kerntaak van de gemeente en een basisvoorziening voor onze inwoners. Via de gemeentebelastingen betalen we hier al voor. Wij zijn daarom TEGEN het nieuwe systeem waarbij je meer betaalt als je meer weggooit, ongeacht je inkomen, je persoonlijke omstandigheden of de soort woning die je hebt. Dat vinden we oneerlijk. En het afrekensysteem wordt ingewikkeld en duur. Ons advies was dan ook: stem daarom tegen het nieuwe afvalbeleid.

Lees verder

Armoede en schulden

Steeds meer mensen hebben moeite om financieel rond te komen. Dit gebeurt in alle lagen van de bevolking, ook mensen met een goede baan of een eigen bedrijf kunnen moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen. Deze ontwikkeling is zorgelijk. Problematische schulden leiden tot een sociaal isolement en kunnen leiden tot (verborgen) armoede. Mensen moeten hun schulden netjes afbetalen, maar moeten ook beschermd worden tegen kredietverstrekkers, deurwaarders en incassobureaus die zich niet netjes gedragen. Jongeren moeten al vroeg voorlichting krijgen over omgaan met geld, zo kunnen schulden op latere leeftijd voorkomen worden.

Lees verder

Asielzoekers en statushouders

De gemeente Zoetermeer heeft ingestemd met het verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om een tijdelijke opvanglocatie voor statushouders en asielzoekers te maken in de leegstaande gevangenis aan de Rokkeveenseweg 50. De PvdA staat daar positief tegenover. Wij zijn voor een rechtvaardig en humaan asielbeleid. Iedereen die de asielprocedure heeft doorlopen en in Nederland mag blijven, verdient menswaardige opvang en huisvesting, en een snelle en goede inburgering in de Nederlandse samenleving. Alle gemeenten wordt gevraagd hieraan een bijdrage te leveren. Zoetermeer, als derde stad van Zuid-Holland, kan daarbij niet achterblijven. We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid hierin.

Lees verder

Bestrijding werkloosheid

De PvdA gunt iedereen een fijne baan, plezier hebben met je collega’s en een bijdrage kunnen leveren Een zeker inkomen, waarmee je durft te dromen over je toekomst: over de koop van je eigen huis, het beginnen van een gezin of het opstarten van een eigen bedrijf. Een fijne baan en een inkomen waar je op kunt rekenen is essentieel om zeker te kunnen zijn over je bestaan. Samen kunnen we werken aan een samenleving waarin mensen weer centraal staan, waarin plezier in ons werk voorop staat en waarin we werk beter belonen en eerlijker delen. In plaats van een race naar de bodem willen wij echte vooruitgang voor iedereen.

Lees verder

Bouwen naar behoefte

Bouwen aan huizen is bouwen aan een samenleving. Het is de hoogste tijd om het bouwtempo van betaalbare woningen in het sociale én het middensegment op te schroeven. Ook in Zoetermeer. Onze woningvoorraad moet groeien. Het kabinet wil nu de bouw van grote aantallen nieuwe betaalbare huurwoningen stimuleren. Volgens het kabinet kunnen corporaties de komende jaren 250.000 betaalbare woningen creëren. Daarvan moeten er een paar duizend in Zoetermeer komen te staan! Corporaties, gemeente en bouwindustrie moeten vaart maken. Zodat investeerders zich ook aangetrokken zullen voelen. Waar liggen de kansen voor de diverse woonsegmenten? Waar liggen de geschikte locaties? Welke kantoren kunnen we transformeren naar woningen? Wij pleiten voor een stevige ‘bouw-agenda’ met ambitieuze doelstellingen voor de komende 15 jaar. En vanzelfsprekend bouwen we duurzaam en hebben we aandacht voor het behoud van het vele groen in de stad.

Lees verder

Corona

Veel van wat voor ons van waarde is, wat we als vanzelfsprekend zien, zoals een goede gezondheid, een baan of de vrijheid om te gaan en staan waar we willen, onze dierbaren te zien, blijkt in coronatijd opeens weerloos, kwetsbaar. De PvdA wil haar medeleven uitspreken aan iedereen die door het coronavirus getroffen is. Mensen die hun inkomen kwijt zijn of daarvoor moeten vrezen, verdienen onze steun. Ondernemers, zzp’ers, freelancers, mensen in armoede die moeite hebben om rond te komen, het virus heeft talloos meer slachtoffers gemaakt dan alleen degenen die er ziek van zijn geworden. Ons rode hart gaat uit naar hen allen.

Lees verder

Cultuur

Zoetermeer heeft een rijk aanbod aan kunst en cultuur (ruim 200 culturele instellingen). Cultuur is voor iedereen betaalbaar en toegankelijk. Iedereen mag mee doen. Evenementen die al jaren worden gewaardeerd en nieuwe evenementen zijn een voorbeeld voor onze stad, en andere steden. De kunst is om kunst gewoon kunst te laten zijn.

Lees verder

Duurzaam en groen

De PvdA kiest voor een schoon Nederland, omdat welvaart meer is dan alleen koopkracht en economische groei. De PvdA wil dat Zoetermeer zo snel mogelijk, maar uiterlijk in 2035, CO2-neutraal is. In 2040 is Zoetermeer aardgasvrij. Dat zijn geen vrijblijvende afspraken. De PvdA wil dat de gemeente een voortrekkersrol vervult en flink in duurzaamheid investeert. Dat gaat niet alleen om milieu en natuur, maar ook om lucht- en waterkwaliteit, mobiliteit en afval. We koesteren en beschermen het vele groen in de stad en de biodiversiteit.

Lees verder

Entree

De PvdA heeft er in 2016 mee ingestemd dat Zoetermeer met 10.000 woningen gaat groeien (de Schaalsprong), omdat onze inwoners er zeker van moeten kunnen zijn dat ze binnen een redelijke tijd een betaalbare woning kunnen vinden. Zoetermeer moet een aantrekkelijke woonstad blijven. Verantwoorde groei, is onze leus. En kwaliteit boven kwantiteit.

Lees verder

GroenLinks en de PvdA

Progressief oppositieakkoord PvdA en GroenLinks: Op maandag 6 december 2021 hebben Lilianne Ploumen en Jesse Klaver samen het Progressieve Oppositieakkoord gepresenteerd, voor een sociale en groene toekomst. Sindsdien en ook de komende tijd nog praten we daar graag over door met de leden van onze partijen, met maatschappelijke organisaties en met iedereen die onze ambities deelt.

Lees verder

Jeugdzorg

Ouders en verzorgers spelen een centrale rol in de opvoeding van kinderen en jongeren, maar dat lukt helaas niet altijd zonder een beroep te doen op de jeugdhulp. Het is van belang om vroeg in te spelen op eventuele knelpunten in het opvoeden en opgroeien. Zorg, dus ook jeugdzorg, blijft mensenwerk. Dat staat voorop. En ouders moeten er zeker van kunnen zijn dat hun kinderen de juiste hulp geboden kan worden.

Lees verder

Jongerenbeleid

Kinderen en jongeren in Zoetermeer moeten veilig en gezond kunnen opgroeien. Alle kinderen, ook die in het speciaal onderwijs, verdienen goed onderwijs en moeten overal aan mee kunnen doen. Jongeren willen veilig uit kunnen gaan, zonder discriminatie. Door goede voorlichting en ondersteuning voorkomen we schulden bij jongeren. Daarnaast hebben jongeren recht op goede opleidingen, studentenwoningen en voldoende stageplekken.

Lees verder

Kunst en cultuur

Zoetermeer heeft een rijk aanbod aan kunst en cultuur (ruim 200 culturele instellingen). Cultuur is voor iedereen betaalbaar en toegankelijk. Iedereen mag mee doen. Evenementen die al jaren worden gewaardeerd en nieuwe evenementen zijn een voorbeeld voor onze stad, en andere steden. De kunst is om kunst gewoon kunst te laten zijn.

Lees verder

Levendige winkelcentra

Levendige winkelcentra zijn voor de inwoners en wijken belangrijk. De gemeente zorgt er samen met de eigenaren en ondernemers voor dat deze levensvatbaar zijn. De PvdA zet in op een verdere verbetering van de verbinding tussen Stadshart en Dorpsstraat. Doel is om Dorpsstraat nog levendiger te maken.

Lees verder

Omgevingswet

De Omgevingswet treedt op 1 juli 2022 in werking. De wet gaat 26 wetten vervangen op het gebied van de leefomgeving. Dat is de omgeving waarin we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. De Omgevingswet gaat dus over (ge)bouwen, milieu, water, lucht, ruimtelijke ordening, monumenten, natuur, etc. De invoering van de Omgevingswet is geen gemakkelijk verhaal. In Zoetermeer gaat het inmiddels al over een dossier dat uit meer dan duizend pagina's bestaat.

Lees verder

Onderwijs

Kinderen zijn de toekomst. School biedt hen allemaal een plek om zich optimaal te ontwikkelen. Dat is niet alleen in het belang van onze kinderen, maar in het belang van ons allemaal. Ongelijke kansen leiden ertoe dat veel talent onbenut blijft. Goed onderwijs stelt je in staat je talent te ontwikkelen, te ontdekken wie je bent en wat je kan en je dromen waar te maken. Goed samenleven begint met leren met, van en over elkaar. Goed onderwijs maakt het verschil in het leven van mensen. Daarom vindt de PvdA investeringen in goed onderwijs en gelijke kansen essentieel. Goed onderwijs is voor iedereen beschikbaar. De wijk waarin je woont, je achtergrond of wie je ouders zijn mogen nooit bepalend zijn voor wie je later wordt.

Lees verder

Ouderenbeleid

Nederland wordt ouder, en vaak ook ouder in goede gezondheid. Ouderen zijn daarnaast langer dan voorheen gesteld op hun zelfstandigheid, en de PvdA vindt dat die ontwikkeling ondersteuning verdient. Daarom organiseren we ouderenzorg dichtbij mensen en persoonlijker, zodat we zorg op maat kunnen leveren vanuit hun eigen gemeente. Ook geven we de wijkverpleegkundige de ruimte om een belangrijke rol te vervullen, dichtbij ouderen en hun familie. Voor senioren die om niet meer in staat zijn om thuis te wonen blijft er altijd een plek in een zorginstelling beschikbaar. We vinden dat persoonlijke zorg en kleinschaligheid daarbij de norm is.

Lees verder

Solidariteit

Mensen staan voor de PvdA centraal. De PvdA vindt dat iedereen de mogelijkheid moet krijgen om zijn capaciteiten te benutten. Zoetermeer laat niemand in de kou staan. Iedereen doet mee.

Lees verder

Sport

Zoetermeer heeft een rijk aanbod aan sport, cultuur en andere vrijetijdsbestedingen. Dat maakt onze stad aantrekkelijk voor bewoners en bedrijven. Faciliteiten die al jaren worden gewaardeerd moeten we koesteren, maar ook nieuwe sportactiviteiten zijn welkom. Veiligheid, betaalbaarheid en toegankelijkheid staan voorop.

Lees verder

Toegankelijkheid

Kapotte liften, hoge drempels, steile bruggen, smalle gangpaden, kleine toiletruimten: je staat er niet bij stil als je gezond van lijf en leden bent. Maar het zijn vaak onneembare hindernissen als je dat niet bent. En het gevolg is dat je de deur niet meer uitkomt en steeds afhankelijker wordt van anderen. De PvdA vindt zelfredzaamheid en meedoen in de samenleving van groot belang. In Zoetermeer moet de toegankelijkheid van voorzieningen voor mensen met een beperking zo goed mogelijk zijn. De gemeente dwingt dit waar mogelijk af.

Lees verder

Veiligheid

Een verbonden buurt is ook een veilige buurt. Iedereen moet met vertrouwen de deur uit kunnen. Het moet veilig zijn, niet alleen in je eigen huis en je eigen wijk, maar in de hele stad. Ook in het verkeer en bij het uitgaan staat veiligheid voorop. We komen op voor de slachtoffers. Bij aanhoudende woonoverlast verhuizen degenen die die overlast veroorzaken. En jongeren die overlast veroorzaken worden met strenge hand begeleid naar school of werk. Samen met ouders, politie en scholen vormen we een pedagogische coalitie om ervoor te zorgen dat jongeren niet radicaliseren.

Lees verder

Verkeer en vervoer

Zoetermeer is een verkeersveilige en goed toegankelijke stad, een echt pluspunt. Wat de PvdA betreft staan voor het verplaatsen in Zoetermeer het openbaar vervoer en de fiets voorop. De PvdA geeft aan het verbeteren van het openbaar vervoer in en rond Zoetermeer een hoge prioriteit. Onderdeel daarvan zijn betere en snellere verbindingen met Den Haag, Rotterdam, Delft en Leiden, zo mogelijk via een railverbinding. Het OV moet voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijven.

Lees verder

Vluchtelingen en statushouders

Zolang oorlog, onderdrukking, honger en extreme ongelijkheid heersen, blijven mensen vluchten. Ook de komende jaren zal het aantal vluchtelingen wereldwijd toenemen. De PvdA vindt het onze morele plicht om mensen in nood te helpen. We blijven gastvrij voor vluchtelingen vanuit medemenselijkheid en het universele recht op bescherming. Maar onze opvangcapaciteit is niet grenzeloos. We maken wel onderscheid tussen economische migranten en mensen die vluchten vanwege oorlog of vervolging.

Lees verder

Werkgelegenheid

Goed en zeker werk staat voorop. We belonen bedrijven die goed voor hun werknemers en de planeet zorgen. Degene die dat niet doen, worden zwaarder belast. We nemen afscheid van het verdienmodel dat is gebaseerd op lage lonen en onzeker werk. We investeren volop in onderwijs, onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe technologieën. We concurreren niet op prijs, maar op kwaliteit.

Lees verder

Wijkgericht werken

Zoetermeer is een fijne woonstad. Mensen voelen zich verbonden met de stad, maar vooral ook met hun eigen wijk, waar ze veilig willen wonen in het groen. We willen zo veel mogelijk voorzieningen op wijkniveau organiseren en inwoners invloed geven op wat er gebeurt in hun directe leefomgeving. Een goede samenspraak met inwoners is daarbij voor de PvdA vanzelfsprekend.

Lees verder

Wonen en wijken

De PvdA wil dat iedereen in Zoetermeer de kans krijgt om met plezier in onze stad te wonen. In een veilige, groene en leefbare wijk met goede voorzieningen dichtbij huis. Een betaalbare huur- of koopwoning moet binnen een aanvaardbare tijd te vinden zijn. De wachttijd voor een betaalbare woningen moet flink omlaag. De PvdA vindt het belangrijk dat er meer sociale woningen voor starters en jongeren en goede woonvoorzieningen voor ouderen worden gebouwd. We bouwen alleen op plekken in de stad na samenspraak met omwonenden en met behoud van een groene en leefbare woonomgeving.

Lees verder

Zorg en welzijn

Een goede gezondheid is waardevol voor ieder van ons, en voor de samenleving als geheel. We willen de gezondheid bevorderen en ziekte bestrijden als het nodig is. We willen betaalbare zorg voor iedereen, georganiseerd in de wijken, dichtbij huis. Aandacht en liefde vormen de basis van goede zorg. Daarom moeten zorgverleners meer en beter samenwerken en meer tijd krijgen voor een praatje met de cliënt. De gemeente stimuleert dit. We ondersteunen mantelzorgers en gaan eenzaamheid zo veel mogelijk tegen. We laten niemand door het ijs zakken. Iedereen krijgt de zorg die nodig is.

Lees verder

Zwembad

Hij komt, hij komt: een nieuw zwembad! :-) Er komt over een paar jaar een nieuw zwembad in het Van Tuyllpark. In Zoetermeer is een groot tekort aan badwater. Kinderen en volwassenen kunnen wel leren zwemmen, alleen is er nauwelijks plek om banen te zwemmen, laat staan voor recreatief gebruik. Onze zwemverenigingen hebben ook behoefte aan meer badwater voor wedstrijden. Bij de samenspraak-bijeenkomsten over de toekomst van Zoetermeer, hebben veel inwoners aangegeven dat er een nieuw zwembad moet komen. Ook de PvdA wil een nieuw zwembad.

Lees verder